Australia – The Outback By Greyhound

Gezien de harde deadline en het feit dat ik al verschillende tours had geboekt zal ik nu vooral in sneltreinvaart afstanden moeten gaan overbruggen om dit allemaal in een korte periode te kunnen doen. Greyhound bussen zijn hier in Australië echt een begrip, ze zorgen voor het vervoer door een deel van het land. Het land is mega groot en de ritten duren dan ook lang, gelukkig zijn het vaak nachtbussen waardoor het minder erg aanvoelt. 

De eerste nachtbus zal mij van Adelaide naar Alice Springs brengen in 20,5 uur. Gelukkig verloopt alles soepel en ben ik goed voorbereid door genoeg eten en drinken bij mij te hebben. Eenmaal in Alice Springs heb ik vijf uren om deze plek te verkennen. Het begint alleen niet heel soepel, in het kantoor van Greyhound krijg ik een niet al te warm welkom. Bij mijn volgende tussenstop zal ik 12 uren verblijven en diegene geeft aan dat dit de meest gevaarlijke plek op de wereld is. Als vrouw alleen is het niet doen, dus hij geeft dat ik accommodatie moet gaan boeken tegen een prijs van 100 euro per nacht. Dit past niet echt binnen het budget, maar veiligheid staat voorop. Ga naar het informatiecentrum over de huidige stand van zaken. Achteraf blijkt dat ze mij in Adelaide hiervoor hadden moeten waarschuwen, maar ja dat is makkelijk te zeggen achteraf. Hier geven ze inderdaad hetzelfde signaal af en ik weet even niet goed wat ik moet doen. Het blijkt dat het benzinestation waar we worden afgezet wordt 24 uur per dag open is, dus ik waag het erop en ga hopen dat ik niet de enige ben. Kom nog een busgenootje tegen van mijn eerdere bus die ik even waarschuw aangezien ze dezelfde route gaat nemen. We kletsen samen verder en ik ga mee naar haar hostel, aangezien deze plek ook niet de meest veilige plek is. Hier kan ik even kalmeren, dus ben er blij mee. 

Na de wachttijd in Alice Springs loop ik naar het busstation toe en ontmoet ik een Hongaar die precies hetzelfde als mij gaat doen. Merk dat ik opgelucht ben dat ik niet de enige ben die midden in de nacht aankom en pas 12 uren later de volgende bus kan pakken. Eerst maar in deze nachtbus die er maar liefst 7 uur over doet, ga gelijk slapen zodat ik in ieder geval wat slaap te pakken krijg. 

Eenmaal in het benzinestation in Tennant Creek blijkt het allemaal heel erg mee te vallen. Alles is open, er is ruimte voor ons om te zitten en duidelijk zijn we niet de enige. Het is alleen een beetje koud, dus ben blij dat ik nog een deken hebt gekocht voor dit hele bus avontuur. De tijd gaat opzich wel snel en daar ben ik enorm blij mee. Voordat ik het weet mag ik weer in de bus stappen. Deze gaat me vervolgens in 20 uur naar de andere kant van het land brengen, de oostkust en om precies te zijn in Townsville. Hier kan ik even de benen strekken, want mag hier vier uur wachten. Ontmoet een Australisch koppel waarmee ik al kletsend besluit om samen te gaan lunchen. We hebben het gehad over de staat van het land en het was super interessant om dit te horen. Australië wordt beschreven als het beloofde land, en dat de banen er voor het oprapen liggen. Dit is helaas niet waar, aangezien er niet eens genoeg banen zijn voor de Australiërs zelf. Triest dat ze dan nog steeds mensen van buitenaf binnen laten in deze waan, maar dat weet je natuurlijk niet vooraf. Voor mezelf had ik allang deze afweging gemaakt, mocht ik geen werk vinden dan vertrek ik uit dit land. Heb veel mensen gesproken die 1,5 maand aan het zoeken zijn en nog steeds niets hebben gevonden. Daarvoor is mij dit land te duur en verdoe ik mijn tijd. Gelukkig heb ik zelf actie ondernemen en ligt de situatie voor mij er anders uit. Na de lunch lopen we nog even rond in de stad voordat we weer terug in de bus mogen. 

Deze laatste bus van vandaag duurt normaal 6 uur, maar na wat vertraging wordt dit 8 uur. Ach het maakt nu toch allemaal niets meer uit. Heb het allemaal overleefd, maar zal wel heel blij zijn om straks gewoon in een bed te kunnen liggen. Kom rond 21:00 uur aan in het hostel in Cairns en wordt de volgende ochtend om 7:20 opgepikt voor een tour dus ga snel slapen. 

Kortom ben door de outback gereden in een touringbus die mij veilig van A naar B heeft gebracht. De omgeving was mooi om te zien, toch zijn het de lange afstanden die het rijden toch best saai maakt. Er is heel veel niks te zien, maar als er iets te zien is, dan is het mooi.

Ilona


Given the hard deadline and the fact that I had already booked several tours, I need to speed in order to see all of this in a short period of time. Greyhound buses are a phenomenon here in Australia, they take care of transportation through a part of the country. The country is huge and the journeys take a long time, luckily they are often night buses which makes it less bad.

The first night bus will take me from Adelaide to Alice Springs in 20.5 hours. Fortunately everything goes smoothly and I am well prepared having enough food and drinks on me. Once in Alice Springs I have five hours to explore this place. It does not start very smoothly, by a not too warm welcome at the Greyhound office. At my next stop there is a layover of 12 hours and he indicates it’s at the most dangerous place in the world. As a woman alone it is not safe, so he says that I need to book accommodation at a price of 100 euro for a night. This does not really fit within my budget, but safety is my first priority. Went to the information center to inquire about the current state of affairs. Afterwards it appears that they should have warned in Adelaide, but that is easy to say afterwards. They are indeed sending out the same signal and I am not sure what to do. It appears that the gas station where we are dropped off is open 24 hours a day, so I take my chances here and hope that I am not alone. Meet my former bus coleague whom I am warning because she will take the same route. We continue to chat together and I go with her to her hostel, apparently this place is also not the safest one to be. Here I can calm down, which I’m happy with.

After waiting in Alice Springs I walk to the bus station and meet a Hungarian who will do exactly the same as me. Feel so relieved that I am not the only one who arrives in the middle of the night and having the next bus 12 hours later. First this night bus which will take me there in less than 7 hours, go to sleep right away in order to have as much as sleep as possible.

Arriving at the gas station in Tennant Creek it turnes out that it was not so bad as they have told me. Everything is open, there is room for us to sit and clearly we are not the only one. It’s just a bit cold, so I’m glad I bought a blanket for this bus adventure. The time goes quickly and I am very happy with that. Before I know it, I can get on the bus again. This will take me to the other side of the country in 20 hours, the east coast to be precise in Townsville. Here I can stretch my legs, because this layover is four hours. Meet an Australian couple with walking and chatting away deciding to have lunch together. We talked about the state of the country and it was super interesting to hear their side on the matter. Australia is described as the promised country where there are so many jobs to apply for. Unfortunately, this is not true, since there are not even enough jobs for the Australians themselves. Sad that they still let people from outside into this delusion, but of course you don’t know that beforehand. Already made the decesion for myself, if I can’t find work I would leave this country. Have spoken to many people who have been searching for 1.5 months and still no work for them. This country is too expensive for me and it would feel like I am wasting my time. Fortunately I have undertaken action so the situation is different for me. After lunch we walk around the city before heading back to the bus.

This last bus of today normally takes 6 hours, but after some delay it will be 8 hours. Oh well, it doesn’t matter anymore. Survived it all, but will be very happy to be lying in a normal bed. Arriving at the hostel in Cairns around 9 p.m. and will be picked up for a tour the next morning at 7:20 a.m. so I fall asleep quickly.

In short, I drove through the outback in a coach that took me safely from A to B. The area was beautiful to see, but it is the long distances that make driving pretty boring. There is a lot of nothing, but when there is something to see it is beautiful.

Ilona

Geef een antwoord