Australia – Adelaide

Deze stad ligt in het zuiden van Australië en hier is de winter dan ook wel echt te voelen, toch is het warmer is dan in de camper de afgelopen dagen. We kunnen bijna in ons t-shirt naar buiten bij wijze van spreke dan. Onze accommodatie is simpel, maar effectief. We hebben nog lunch dus we hoeven niet te koken, wat ook wel fijn is. 

Voor mij is het fijn dat ik weer Wi-Fi heb, heb de social media niet gemist. Eerder is het zo dat alle vrije tijd tijdens de Great Ocean Road veel gedachten los heeft gemaakt en dat kan ik nu uitzoeken. Hanneke en ik zijn inmiddels een kei in geworden om elkaar aan te steken met alle mogelijkheden die er zijn. Met als gevolg keuzestress, aangezien de mogelijkheden oneindig zijn. Heb een plan in mijn hoofd, maar weet nog niet helemaal of het uitvoerbaar is. Ga eerst maar eens contact leggen en binnen twee uur heb ik een baan binnen als au pair. Jeetje dit ging wel heel snel, wat mijn hele plan weer op de kop gooit. Waar heb ik mezelf nu weer ingestort? Heb het deze keer zelf gedaan, maar het is nog niet geland. Wat ik hier precies ga doen volgt later! We gaan onze gedachten even verzetten door naar de nachtmarkt in Chinatown te gaan. Het is hier echt super gezellig en druk. Hier gaan we ons toetje uitzoeken, wat best nog wel een uitdaging is. Toch lukt dit, maar onderweg is er zoveel lekkers te zien, zelfs Nederlands drop wat ze voor €16,00 per kilo verkopen. Had ik nu maar meer meegenomen, had ik het hier goed kunnen verkopen. 

De dagen hier in Adelaide besteden we goed, met onder andere bezoek aan musea, bibliotheken en het winkelcentrum. Gewoon omdat het kan, ook gaan we met de bus naar de haven waar we vervolgens op dolfijnencruise gaan. In Adelaide zijn wilde dolfijnen te zien en voordat we de haven uitgaan heb ik de eerste al gezien. Tijdens de cruise zelf niks gezien, alleen bij terugkomst in de haven. Voelt een beetje als verloren geld, maar we hebben wel mooi twee uren op een boot gezeten. We huren gratis fietsen en cruisen door de stad, we blijven toch echt Nederlanders. Eenmaal op route ziet Hanneke iets groots de weg overgaan. Het is eigenlijk te groot voor een kat, dus we gaan er achteraan. Blijkt dat het een koala is, echt heel speciaal! Zo dichtbij en iedereen loopt er voorbij of is het de normaalste zaak van de wereld. 

De tijd in het hostel van middagen en avonden spenderen we vooral aan uitzoeken van onze plannen. Aangezien ik een begindatum heb, zal ik toch eens moeten gaan vertrekken, anders zal ik nooit op tijd aankomen. We gaan even informeren bij het busbedrijf en krijg nog een bonus dag met Hanneke. Heerlijk en die besteden we goed, we gaan op bezoek bij de chocoladefabriek. Hier krijgen we een uitgebreide tour, waar we ook nog mogen proeven een ideale combinatie. Had eigenlijk nooit zo door hoe verwend we in Nederland zijn met goede chocolade. De chocolade van Australische makelaardij is niet altijd zo lekker om heel eerlijk te zijn. Oftewel je weet pas wat je mist als je het er niet is.  

Voordat we afscheid nemen leggen we vast dat we elkaar weer gaan zien, namelijk in India eind oktober. Eerst gaan we samen in het noordoosten rondreizen voordat voor mij de tweede yoga teacher training ga volgen en voor Hanneke zal het haar eerste zijn. Heb er super veel zin in om samen dit avontuur te beleven!

Ilona


This city is located in the south of Australia and here you feel the winter, but it feels warmer than in our campervan of the last days. Almost we go outside wearing only a t-shirt so to speak. Our accommodation is simple but effective. We still have lunch so we don’t have to cook, which is nice.

It is nice for me to have Wi-Fi again, it’s not that I feel like I’m addicted and haven’t missed social media. It’s just that with all the free time at the Great Ocean Road raises a lot of thoughts, which I now can explore. Hanneke and I have become a true outspoken person expression every single idea which would be possible. As a result there is stress about which choice to make, since the possibilities are endless. Have a plan in mind, but I don’t know yet if it is feasible. First things first and make contact, within two hours I have a job as an au pair. Gosh, this went really fast, which changes my whole plan again. Where have I put myself in? This time it’s all on me, but still it needs time to land. What I am going to do here, will be explained later! We are going to the night market in Chinatown to distract our minds. It is cozy and busy here. Here we are going to figure out our dessert, which is quite a challenge. It worked out, but on the way there is so much choice, even Dutch liquorice what they sell for € 16.00 per kilo. If only I had taken more with me, I could have sold it very well.

We spend our days in Adelaide wisely by visiting museums, libraries and the mall. Just because it is possible, we also take the bus to the port where we end up at a dolphin cruise. Wild dolphins can be seen in Adelaide and before we leave the harbor I have seen the first. Didn’t see any during the cruise itself, but only when returning back to the port. Feels a bit like lost money, but we have been on a boat for two hours. We rent free bicycles and cruise through the city, we are still Dutch. Once on route, Hanneke sees something big crossing the road. It is too big for a cat, so we chase after it. Turns out it’s a koala, this is really magical! So close and everyone passes by like it’s any other animal.

We spend the time in the hostel in the afternoons and evenings for sorting out our plans. Since I have a start date, I will have to leave someday, otherwise I will never arrive on time. After informing at the bus company I hear I have a bonus day with Hanneke. We spend it well by visiting the chocolate factory. Here we get an extensive tour and a tasting afterwards, an ideal combination. Never really knew how spoiled we are in the Netherlands with good chocolate. The Australian chocolate is not always delicious to be very honest. In other words, you only know what you miss when it’s not there.

Before we say goodbye we fix our reunion by meeting eachother again in India at the end of October. First we will travel together in the northeast before the second yoga teacher training for me and for Hanneke it will be her first. I am really looking forward to experiencing this adventure together!

Ilona

Geef een antwoord