India – Rishikesh – Part III

De verhuizing verloopt soepel en heb een hele grote kamer gekregen, die ik ga delen met tot nu toe een onbekende. Niet voor lang, want na een paar uurtjes komt daar Mernoosh aan, afkomstig uit Iran en mijn nieuwe roomie. Wat leuk om weer in een omgeving te zijn waar iedereen nieuw is en dat er geen labels zijn. Dit is wat ik noem vrijheid. De openingsceremonie vindt plaats in de avond en het blijkt dat er vier nieuw mensen zijn voor de aerial en dat we samengevoegd worden met de mensen die hier hun 500 uur opleiding aan het volgen zijn. De groep is heel divers qua nationaliteiten en persoonlijkheden. Deze opleiding is voor mij 100 uur verdeeld over elf dagen en is verdeeld in twee stromingen, eerst aerial en daarna Yin yoga. 

Aerial yoga doe je met behulp van een hangmat. We krijgen les van Reka een Hongaarse die hier al een paar jaar woont. Super leuke dame en leer veel. Had zelf nog nooit aerial gedaan, maar kreeg van tevoren te horen dat dit niet uitmaakte. In het begin gaat het vooral om vertrouwen te hebben in de hangmat dat je niet gaat vallen. Heb mijn angsten overwonnen en vooral met het over de kop hangen en andere bijzondere acrobatische vormen. Nadat het vertrouwen er is, is het gewoon een kwestie van doen. Je hoofd zegt misschien niet doen, maar daar stap je op een gegeven moment overheen. Heb er super veel plezier in en ging met een lach naar de lessen toe. Het hielp mij bij weer terug bij de kern te komen waarom ik yoga doe, want door de vorige ervaring was het plezier weg. Had dit nodig en het werd me wederom duidelijk waarom ik hier ben. Ben naar India gekomen om te leren en niet voor de drama of al het andere erom heen. 

Het bijzondere aan de opleiding was de tijdsperiode, het was namelijk tijdens de kerst en oud en nieuw. Een periode die je normaal gesproken met familie doorbrengt en in mijn geval nu met mijn nieuwe yoga familie. Kon het niet beter treffen, voelde me echt heel goed. Ze waren er voor mij wanneer ik het nodig had en andersom net zo goed. Met kerst hadden de koks een uitgebreid diner voorbereid wat heerlijk smaakte! Verder is het in Rishikesh niet iets wat gevierd wordt, je ziet af en toe een verdwaalde kerstboom dus de sfeer is totaal anders. Met oud en nieuw was het ook anders. In Rishikesh wordt er geen alcohol geschonken (al kun je wel illegaal aan drank komen) waardoor er niet echt gefeest wordt zoals wij dat gewend zijn. Wel was er taart geregeld waar we heerlijk van genoten hebben. Verder voelde het als een normale dag zonder vuurwerk, gelukkig had ik dit al wel in Amritsar met Diwali meegekregen.  

Zoals gezegd gaat het tweede gedeelte over Yin yoga, waarbij je in een asana (houding) zit voor een gemiddelde van twee tot vijf minuten met ondersteuning van kussens, blokken wat er maar nodig is om comfortabel in de houding stil te blijven. Het staat in connectie met de Traditionele Chinese Medicijnen aangezien je de meridianen (energiebanen) aanspreekt. Enorm leerzaam en kan mijn geluk niet op. Hiervoor kwam ik hier. Leer mijn eigen lichaam beter kennen, mijn eigen grenzen, ontwikkelpunten en waar ik blij van wordt. Een en al geluksmomentjes samen met mijn familie. Tevens heb ik een nieuwe roomie gekregen Natalia uit Rusland, tref het zeker met mijn kamergenoten. 

Heb beide cursussen succesvol af kunnen ronden en voel me dankbaar dat deze mensen op mijn pad zijn gekomen. Geniet van de slotceremonie en verhuis terug naar mijn hostel. Dit voelt raar om terug te zijn, want het voelt niet meer als goed als het deed ervoor. Gelukkig is het maar voor een paar dagen en ben ik totaal niet in het hostel te vinden. Ben namelijk op pad met Beatrice, die ik leerde kennen tijdens de aerial yoga. Vanaf het begin klikken we enorm goed en zitten op een lijn met heel veel dingen. We kletsen erop los en ze besluit om een massage cursus te volgen op basis van Ayurveda. Ze heeft alleen een model nodig, ja daar wil ik me wel voor opofferen. Kost wat moeite, nee geintje het was heel fijn. Zeven dagen lang elke dag gemasseerd worden voor ongeveer 2 uren is geen straf. Ga er zelf over nadenken of ik dit wil leren of niet. Jullie horen het vanzelf! In de avond hebben we als afscheidsmaaltijd van Beatrice zelf Indiase pizza gemaakt uttapam genaamd. Het is super leuk om te maken en heb er zelf veel plezier in, vindt het leuk om te koken en doe allerlei ideeën op. Afscheid nemen we de volgende dag, maar weet zeker dat we elkaar weer ergens gaan tegenkomen. 

Na mijn vrije dagen is het dan echt tijd dat ik het land ga verlaten, mag namelijk ook niet langer blijven. Heb een isa voor een jaar, maar mag maar 3 maanden aaneengesloten blijven. Kortom het is bijna tijd om te vertrekken en zie ook wel weer uit naar mijn nieuwe bestemming, en maak dus van een nood een deugd.

Ilona


The move went smoothly and I got a very large room, which I will share with a stranger… Not for long, because after a few hours Mernoosh arrives, from Iran and is my new roomie. How nice to be in an environment where everyone is new and that there are no labels. This is what I call freedom. The opening ceremony takes place in the evening and it appears that there are four new people for the aerial and that we are merged with the people who are following their 500hr training here. The group is very diverse in terms of nationalities and personalities. This training is 100hr spread in eleven days and is divided into two types, first aerial and then Yin yoga.

Aerial yoga is done with the help of a hammock. We are taught by Reka a Hungarian who has been living here for a few years. Super nice lady and learn a lot. Had never done aerial myself, but was told in advance that it didn’t matter. In the beginning it is mainly about having faith in the hammock that you are not going to fall. Conquered my fears, especially with being upside down and performing other special acrobatic forms. After the trust is there, it’s just a matter of doing. Your head may say no, but you need to get over that at some point. Really enjoyed it and went to class with a big smile. It helped me to get back to the core of why I do yoga, because through the previous experience the pleasure was gone. Needed this and it became clear to me again why I am here. Came to India to learn and not for the drama.

The special feature of the training was the time period, because it was during Christmas and New Year’s Eve. A period that you normally spend with family and in my case with my new yoga family. Couldn’t have done better, felt really good. They were there for me when I needed it and vice versa as well. At Christmas the chefs had prepared an luxerious dinner which tasted delicious! Furthermore, it is not something that is celebrated in Rishikesh, you occasionally see a lost Christmas tree so the atmosphere is completely different. It was different with New Year’s Eve. In Rishikesh they serve no alcohol (although you can get a drink illegally) so there is no real partying as we are used to back home. They arranged a cake which we enjoyed to the fullest. Furthermore, it felt like a normal day without fireworks, luckily I already got mine this year in Amritsar with Diwali.

As mentioned, the second part is on Yin yoga, where you sit in an asana (posture) on an average for two to five minutes with support from cushions, blocks or anything which is needed to stay comfortable in the posture. It is connected to the Traditional Chinese Medicine since you adress the meridians (energy channels). So much to learn, like a whole new world is opening up! This is what I came for. Get to know my own body better, my own limits, points of development and what makes me happy. All happy moments together with my family. This time I also got a new roomie Natalia from Russia, still lucky with all my roomies so far!

Completed successfully both courses and feel grateful that these people crossed my path. Enjoy the closing ceremony and move back to my hostel. It feels weird to be back because it no longer feels as good as it did before. Fortunately it is only for a few days and I am not spending a lot of time in the hostel this time. Being on the road with Beatrice, whom I met during the aerial yoga. From the start, we connected very well and we get along so nicely. She decided to follow a massage course based on Ayurveda. The only thing she needed was a model, yes I do want to sacrifice myself for that. Takes some effort, no kidding it was very nice. Being massaged every day for seven days for about two hours is no punishment. Will think for myself wheter I would like to learn it myself. You will hear it automatically! In the evening, as a farewell meal for Beatrice, we made Indian version of pizza called uttapam. It is super fun to make and have a lot of fun doing it myself. Like cooking and learning new skills. We say goodbye the next day, but we are pretty sure that we will meet again somewhere.

After my days off, it is time for me to leave the country, because I can’t stay any longer. Have an visa for a year, but can only stay 3 months consecutively. Looking forward to my new destination, so I am making the best of it!

Ilona

Geef een reactie