India – Dharmashala

De lokale bus bracht ons het hele stuk naar Dharamshala, onderweg is het heel goed te zien waarom het hier lang duurt om ergens aan te komen. Qua kilometers is de afstand niet ver, alleen rij je hier in de bergen en zijn de wegen niet zo heel goed begaanbaar. Het is mooi om te zien hoe het landschap veranderd en ook de temperatuur. We komen in de Himalaya aan en aangezien de winter er aan zit te komen kan de winterjas wel aan. Gelukkig had ik die nog bij me en hoef ik die niet meer voor niks mee te sjouwen. In het donker komen we aan in Dharamshala waar we gelijk door gaan met een andere lokale bus naar McLeod Ganj. Dit is onderdeel van de plek, alleen zijn hier alle bezienswaardigheden te vinden en schijnt het qua sfeer en veiligheid beter te zijn. We komen aan en het is inderdaad weer een heel andere sfeer. Het voelt als een nederzetting van Tibet, aangezien hier veel Tibetanen wonen en ook de Dalai Lama als hij niet verplichtingen heeft elders. 

Het originele plan was om alleen een paar dagen hier te blijven alleen liep dit net even anders. Eerst was Hanneke ziek en kon ik haar verzorgen, vervolgens werd ik ziek en werd het andersom. Wij zijn echt ying en yang we vullen elkaar aan waar nodig, optimaal en ben blij om deze ervaringen (niet ziek zijn specifiek) met elkaar te kunnen delen. Daarnaast hadden we nog een treinrit geboekt door het mooie landschap waardoor we geen tijd meer hadden om deze plek te zien. Besloten om deze te laten gaan, want deze plek voelt eigenlijk wel fijn aan. En nu we er toch zijn kregen we te horen dat de Dalai Lama zelf een driedaagse lezing geeft waar we dan ook wel graag bij willen zijn. Kortom besluit is gemaakt en we blijven langer hier. 

Deze plek is een spirituele plek waar mensen komen om verschillende disciplines te leren, waaronder yoga, meditatie, boeddhisme en ga zo maar door. We wilde graag een meditatie bijwonen dus we gaan naar Tushita de plek die wordt aangeraden, het is alleen wel bergop. Best pittig op de vroege ochtend zonder ontbijt maar we hebben het gered. Eenmaal hier blijkt dat er geen meditatie is, want Jetsunma Tenzin Palmo, oprichter van Tushita geeft een lezing. Zij heeft 12 jaar gewoon in een grot gewoond en naast monnik zijn geeft ze lezingen. Het is magisch India dat we ook dit mochten bijwonen. Het sprak me ontzettend aan waarover ze sprak en voelde speciaal om in haar aanwezigheid te zijn. In de pauze snel naar het kantoor, want voor de lezing van de Dalai Lama zul je je officieel moeten inschrijven. Daarnaast kopen we nog een kussen zodat we iets hebben om op te zitten en een radio zodat we de vertaling in het Engels kunnen volgen. Verhalen duiken op dat mensen al dagen hun plek hebben gereserveerd in de tempel, wij doen daar niet aan mee en we gaan gewoon vroeg erheen. 

De lezing begint om 9 uur en rond 6 uur staan we voor de deur. Het is de eerste dag super druk en naarmate de dagen voorbij gaan is het minder druk. We vinden een mooi plekje waar we hem in de verte kunnen zien. Telefoons en camera’s mogen niet mee, dus heb helaas geen foto’s voor jullie. Het was enorm speciaal om te zien en hem te horen spreken in zijn moedertaal. Hij heeft goede mensen om zich heen en zit vol humor. We krijgen nog ontbijt ook, brood en chai masala. De mensen zijn hier ‘om mani padme hum’ aan het chanten en de sfeer is sereen. Wederom zo speciaal en voel me zo dankbaar dat ik hierbij mocht zijn. 

Als tegenhanger van alle spirituele activiteiten hebben we de watervallen van Bhagsu bekeken. Zo blij dat we hebben gekozen om niet in dit dorp te verblijven, want hier is het wel echt minder druk. Waar wij McLeod Ganj al rustig vinden. Onderweg shoppen we nog wat voor souvenirs en drinken we thee als we eenmaal boven zijn bij de waterval. Wederom worden we weer overal op de foto gezet en wanneer het gevraagd wordt zeggen we daadwerkelijk nee. Het is namelijk zo wanneer je ja zegt kom je er nooit meer vanaf. Heb het nog niet over het eten gehad, maar hier was het de Tibetaanse keuken die me liet smullen. Geen klachten hierover, het was heerlijk!

Tijd om verder te gaan en we nemen de lokale bus terug naar Dharamshala waar we na wat miscommunicatie over de opstapplek van de nachtbus alsnog mee kunnen. Ben benieuwd hoe deze aankomst gaat zijn.

Ilona


The local bus took us all the way to Dharamshala, on the way it is very clear to see why it takes a long time to arrive here. In terms of kilometers, the distance is not far, only you drive in the mountains and the roads are not very passable. It is nice to see how the landscape changes and also the temperature. We arrive in the Himalayas and since the winter is coming, the winter coat can keep me warm. Fortunately I still had it with me and I no longer have to drag it along for nothing. In the dark we arrive in Dharamshala where we continue with another local bus to McLeod Ganj. This is part of the place, only all the sights can be found here and it seems to be better in terms of atmosphere and safety. We arrive and it is indeed a very different atmosphere. It feels like a settlement of Tibet, since many Tibetans live here and also the Dalai Lama if he has no obligations elsewhere.

The original plan was to only stay here for a few days, but it turned out quite different. First Hanneke was sick and I could take care of her, then I got sick and turns were taken. We are really ying and yang we complement each other where necessary, happy to share these experiences (not being sick specifically) with each other. In addition, we had booked a train ride through the beautiful landscape, but that meant we wouldn’t have time to see this place. Decided to let this go, because this place actually feels nice. And now that we are here, we were told that the Dalai Lama gives a three-day lecture, which we would like to attend. In short, a decision has been made and we will stay here longer.

This place is a spiritual place where people come to learn different disciplines, including yoga, meditation, Buddhism and so on. We wanted to attend a meditation session so we went to Tushita the place that is recommended, it is only uphill. Quite a workout in the early morning without breakfast but we made it. Once here it appears that there is no meditation class, because Jetsunma Tenzin Palmo, founder of Tushita, gives a lecture. She has just spent 12 years in a cave and next to being a monk she gives lectures. Magic India that we were able to attend her lecture. It really appealed to me what she was talking about and felt special to be in her presence. During the break we went quickly to the office, because for the teachings of the Dalai Lama you will have to register officially. In addition, we buy a cushion so that we have something to sit on and a radio so that we can follow the translation in English. Stories emerge that people have reserved their place in the temple for days, we do not want to participate in that so we decide to just go early. 

The lecture starts at 9 a.m. and around 6 a.m. we are at the door. It is super busy on the first day and as the days go by it is less crowded. We find a nice place where we can see him in the distance. Telephones and cameras are not allowed, so unfortunately have no photos for you. It was very special to see and hear him speak in his native language. He has good people around him and is full of humor. We also get breakfast: bread and chai masala. People are chanting “om mani padme hum” here and the atmosphere is serene. Again so special and feel so grateful that I was allowed to be here.

As a counterpart to all the spiritual things we have done here, we took a hike towards the waterfalls of Bhagsu. So happy that we chose not to stay in this village, because it is really less crowded here. Where we already find McLeod Ganj quiet. Along the way we shop for some souvenirs and drink tea once we reach the waterfall. Again we are photographed everywhere and when they ask us we say no. This is because when you say yes you will never get rid of them. Time to mention again how lovely the food was here, not typical Indian but Tibetan cuisine. So lovely and have no complaints at all!

Time to move on and we take the local bus back to Dharamshala where we can still get on the night bus after some miscommunication. Feeling curious in how the arrival will be.

Ilona

Geef een reactie