New Zealand – Lake Tekapo & Christchurch

Het weer lijkt op te knappen en ben blij dat we meer kunnen zien. De regen is niet erg want het hoort er ook gewoon bij, alleen je ziet dan zo weinig van de bergen. Waar je natuurlijk voor komt. Vertrek is op tijd en wederom rijd Rob ons naar alle plekken. Onderweg maken we een stop waar het water bijna zo nep groen/blauw is, als je het niet ziet met eigen ogen geloof je het gewoon niet. 

Relatief vroeg komen we aan bij Lake Tekapo, de plek met een mooie accommodatie die uitzicht heeft over het meer. Gezien het goede weer besluiten we om gelijk de wandeling naar de berg John te doen. Hiervoor zijn een aantal mogelijkheden en we gaan voor de meeste steile manier omhoog. Zag hier eerlijk gezegd wel een beetje tegenop, toch voel ik dat ik enorm getraind ben en dat het me best goed afgaat. De top is zo mooi, onbeschrijfelijk. Heb de films van Lord of the Rings niet gezien, maar snap heel goed dat ze naar dit land komen om te filmen. Wat een rust en natuur, ga zitten op een steen en neem alles in mij op. Besluiten om via langs de lange manier de weg naar beneden te lopen. Dit is toch zo de moeite waard, zie nu nog meer berg en het landschap is zeer mooi. Blijf maar foto’s maken en voel dat ik achter de groep aan loop. Even mijn eigen tempo en heerlijk om me heen kijken. Niet het haasten, maar stil zijn en naar de geluiden luisteren. Dit is genieten! 

Eenmaal beneden loop ik naar het bekende Instagram plekje, namelijk de kerk die uitzicht heeft op de bergen. Geen enkel idee waarom dit zo’n belangrijke spot is, al snap ik wel dat je hier met plezier naar de kerk gaat. De rest van de groep is niet geweest, want de loopbrug was afgesloten. Omlopen was de enige optie en ik was de enige die zei dat ik al zover ben gekomen dat dit kleine stukje ook nog wel kon. Heb dit inmiddels wel geleerd, kiezen voor het moment. Je weet nooit of je de kans nog krijgt. Loop er heen en krijg je de kans om een foto te nemen zonder toeristen en geloof mij dit is best een uitdaging. Loop terug naar het hostel en voel de dankbaarheid volledig. Voor alles wat ik heb gezien en heb dit allemaal op eigen kracht gedaan. In de avond doen we een poging om de sterren te bekijken, alleen is het bewolkt en is dit niet mogelijk. Je kan niet alles hebben. 

De volgende ochtend gaan we met de bus en het blijkt dat we geen haast hebben waardoor we nogmaals naar de Instagram kerk gaan. De kans kwam nu dus wel, toch is het nu onmogelijk om een foto te maken zonder toeristen. Toch is het een fijne plek om te zijn. Terug in de bus maken we onderweg nog een stop voor ontbijt en dan bereiken na het middaguur Christchurch. De eindbestemming voor mij met de Kiwi Experience bus. Bedank Rob voor alle veilige kilometers en plezier onderweg. Het is bijna standaard, maar we hebben onze eigen accommodatie geboekt. 

Eenmaal hier is het een fijn hostel, we wachten hier een uurtje zodat we onze tassen kunnen achterlaten en de stad in kunnen. De stad heeft geen goede naam gezien de recente gebeurtenissen, kan alleen maar zeggen dat ik mij hier volledig thuis voelde. Ze doen enorm hun best om te stad op te bouwen. We lopen door de botanische tuinen en de temperatuur is ook aangenaam. Lopen naar het monument van de 185 stoelen, elke stoel staat voor een persoon die is overleden tijdens de aardbeving in 2011. Erg indrukwekkend en zeker iets om bij stil te staan. 

De ochtend die volgt is mijn laatste op het zuidereiland, samen met B ga ik naar het kunstmuseum en lopen nog een aantal andere galerijen binnen. We hebben het gezellig en er is veel moois om te zien. Er zijn enkele schilderijen gemaakt door Nederlanders en zie het gelijk, toch bijzonder om ze dan hier te zien hangen. Op tijd terug naar het hostel, want het is tijd om te gaan vertrekken naar het busstation. Vanuit hier pak ik de bus naar het vliegveld, ga met een binnenlandse vlucht naar Auckland. Hier ga ik nog een paar dagen doorbrengen bij familie voordat ik vertrek naar mijn volgende land. 

Inmiddels ben ik in India geland en wil jullie vanaf hier een hele fijne kerst toewensen en mogen al jullie dromen voor 2020 uitkomen!

Ilona


The weather seems to be improving and I’m glad we can see more. The rain is not bad at all it’s just part of it, only you see so little of the mountains. What I came to see here obviously. Departure is on time and again Rob drives us to all places. Along the way we make a stop where the water is almost a fake colour green/blue, if you don’t see it with your own eyes you just can’t believe it.

Relatively early we arrive at Lake Tekapo, the place with beautiful accommodation that has a view over the lake. Given the good weather we decide to do the walk to Mount John right away. There are a number of possibilities for this and we go up for the most steep way. To be honest, I was a bit worried about this, but it was doable think the recent training paid off in the end. The top is so beautiful, indescribable. Didn’t see the Lord of the Rings movies, but I understand that they come all this way to film in this country. What a peace and nature, sit on a stone and absorb everything. Decide to walk down the road being it the the long way. It’s all worth it, see even more mountains and the landscape is very beautiful. Keep taking photos and feel that I am behind the group. Slower down my pace and enjoy myself. No rushing, being quiet and listening to the sounds. This is enjoyment!

Once downstairs I walk to the famous Instagram spot, namely the church with a view of the mountains. No idea why this is such an important spot, although I do understand that you enjoy going to church here. The rest of the group has not been, because the walkway was closed. Circling was the only option and I was the only one who said that I have come so far that this little piece was still possible. Have learned this by now, choose the moment. You never know if you have the same chance in the future. Take the walk and get the chance to take a photo without tourists and believe me this is quite a challenge. Walk back to the hostel and feel the gratitude completely. For everything I have seen and done this on my own. In the evening we make an effort to view the stars, only it is cloudy and this is not possible. You can’t have it all. 

The next morning we leave and it appears that we are not in a hurry so we go to the Instagram church again. So now the chance came, yet it is now impossible to take a photo without tourists. Yet it is a nice place to be. Back on the bus we make another stop en route for breakfast and then reach Christchurch after noon. The final destination for me with the Kiwi Experience bus. Thank Rob for all the safe kilometers and fun on the road. It is almost standard, but we have booked our own accommodation.

Once here it is a nice hostel, we wait here for an hour so that we can leave our bags in the room and go into the city. The city has not a good name given the recent events, can only say that I felt completely at home here. They do their utmost to rebuild the city. We walk through the botanical gardens and the temperature is also pleasant. Walking to the memorial of the 185 seats, each seat represents a person who died during the earthquake in 2011. Very impressive and certainly something to reflect on.

The next morning is my last on the south island, together with B I go to the art museum and walk into a number of other galleries. We are having a good time and there is a lot to see. There are some paintings made by Dutch people and see it immediately, but it is special to see them hanging here. Back to the hostel in time, because it’s time to leave for the bus station. From here I take the bus to the airport, take a domestic flight to Auckland. Here I will spend a few more days with family before I leave for my next country.

Laned in India and from here I want to wish you a very Merry Christmas and may all your dreams for 2020 come true!

Ilona

Geef een reactie