New Zealand – Dunedin & Invercargill

Vanuit Queenstown worden we opgehaald met een kleiner busje zodat we een rondleiding krijgen door het meest zuidelijke deel van dit land. Het zijn kleine weggetjes, waardoor er geen grote bus past. De geruchten zijn dat de Kiwi Experience de route gaat aanpassen, dus ben benieuwd waarom dit zo is. Het ophalen is best laat en het blijkt dat we de rest van de dag in het zitten. Dit zal voor een deel verklaren waarom er verandering nodig is. Reis gelukkig samen met B, deze Schotse dame ben ik al eerder tegen gekomen onderweg.  

Een korte tussenstop wordt gedaan bij dezelfde groenteboer. Neem nu een ijsje, want een echte aanrader is volgens B. Ze heeft helemaal gelijk, want we smullen er zeker van. We stoppen nog een paar keer voor het toilet, voor ons een kans om onze benen te strekken. Toch lokt het weer niet aan om langer buiten te blijven. Eindbestemming voor vandaag is Dunedin, onderweg krijgen we van onze chauffeur wel informatie over het veranderde landschap. Toch heb ik vooral heel veel podcast geluisterd. Onze chauffeur is het namelijk niet echt eens met de wijziging die Kiwi Experience gaat doorvoeren, snap zijn mening alleen kan ik hier weinig aan veranderen. Wil graag genieten van onze trip en doe mijn best om dit achter me te laten. 

Het jammere van laat aankomen en vroeg vertrekken in een plek is dat je dan weinig kan zien. Bij aankomst blijkt namelijk dat veel dingen al gesloten zijn. Toch gaan we er even op uit, ondanks de regen. Dunedin is eigenlijk een kopie van Schotland en het weer past er dan ook goed in. We zien het treinstation van binnen en kunnen de sfeer proeven van deze plek. Het is hier fijn en vind het jammer dat we niet meer kunnen zien. Een warme douche volgt na het eten en ben helemaal blij. 

De dag die volgt start vroeg en we gaan rijden door de Catlins, mooie vergezichten langs de kust. Bezoeken een aantal vuurtorens en de zon begint te schijnen. Verder doen we een poging om de pinguïns te zien, helaas laten die zich niet zien deze keer. Het landschap vind ik vergelijkbaar met het Teletubbie decor alleen dan met lammetjes. We verblijven in een bungalowpark waar mensen ook permanent wonen, hier hebben we ons eigen chalet. Hier is het lekker warm en dat is fijn ten opzichte van al die kou de hele tijd. Kan mee eten en geniet van mijn gestoofde vlees en groenten. Besluit wel om vroeg te slapen, want de wekker gaat om vijf uur. 

Bij het opstaan merk ik hoe ik wakker ben, loop naar buiten en zie de volle maan. Zo blij was hier al naar op zoek die nacht alleen slaagde ik er niet in om deze te zien. Ben zo enthousiast dat er een gilletje uitkomt, waardoor ik gelijk door B wordt aangesproken op mijn gedrag. Ok ik snap dat het nog vroeg is, maar ben gewoon blij en dankbaar. Na het ontbijt gaan we weer het busje in, ook deze keer voor lange tijd. 

Ilona


From Queenstown we are picked up with a smaller van so that we get a tour through the southernmost part of this country. They are small roads, so no large bus will fit. The rumors are that the Kiwi Experience is going to adjust the route, so am curious why this is the case. The pick up is quite late and it appears that we are sitting in it for the rest of the day. This will partly explain why change is needed. Travel happily together with B, I met this Scottish lady on the way before.

A short stopover is done at the same greengrocer. Take an ice cream now, because according to B is highly recommended. She is absolutely right, because we certainly enjoy it. We stop a few more times in front of the toilet, for us a chance to stretch our legs. However, the weather does not tempt you to stay outside longer. Today’s final destination is Dunedin, while on the way we get information from our driver about the changed landscape. Still, I have listened to a lot of podcasts. Our driver does not really agree with the change that Kiwi Experience is going to implement, understand his opinion only I cannot change much about this. Would like to enjoy our trip and do my best to leave this behind me.

The sad thing about arriving late and leaving early in a place is that you can’t see much. On arrival it appears that many things are already closed. Still we go out, despite the rain. Dunedin is actually a copy of Scotland and the weather fits in well with it. We see the train station from the inside and can taste the atmosphere of this place. It is nice here and I am sorry that we can no longer see. A hot shower follows after dinner and I am completely happy.

The day that follows starts early and we drive through the Catlins, beautiful views along the coast. Visit a number of lighthouses and the sun begins to shine. We also try to see the penguins, unfortunately they don’t show themselves this time. I think the landscape is comparable to the Teletubbie decor, only with lambs. We stay in a bungalow park where people also live permanently, here we have our own chalet. It’s nice and warm here and that’s nice compared to all the cold all the time. Can eat with me and enjoy my stewed meat and vegetables. Decide to sleep early, because the alarm goes off at five.

When I get up I notice how I am awake, walk outside and see the full moon. I was already so happy looking for it that night, but I couldn’t see it. I am so enthusiastic that a scream comes out, so that I am immediately addressed by B about my behavior. Ok I understand it is early, but I am just happy and grateful. After breakfast we go back to the van, again a long day in the van.

Ilona

Geef een reactie