New Zealand – Wanaka, Queenstown & Milford Sound

Op weg naar Wanaka, volgens Rob een van de mooiste ritten die je kan rijden in dit land, toch hebben wij minder geluk. Het regent ontzettend hard en het is zicht is niet helder. We stoppen bij Lake Matheson en daarbij een wandeling gemaakt, eenmaal bij het uitzichtpunt is een afbeelding te zien hoe Mount Cook en Mount Tasman er uit ziet, helaas is in onze werkelijkheid helemaal niks zichtbaar. We komen alleen helemaal doorweekt terug in de bus, en hier doe ik mijn slippers aan in de hoop dat mijn schoenen drogen. De volgende stop laat ik dan ook aan mij voorbij gaan, weer een waterval. Ben net opgedroogd, vind het wel goed allemaal. Met regen komen we aan in Wanaka. We hebben allemaal vooraf geboekt, want we worden besodemieterd met de prijs die zij in de bus doorgeven. Hierdoor verloopt de check-in wat langzamer, maar geef aan dat ik alle tijd heb aangezien ik weer geld heb bespaard. 

Na de koffers hebben neergezet ga ik samen met Hanan aan de wandel naar ‘de boom’ van Wanaka. Instagram staat er vol mee en wil dit wel even met mijn eigen ogen zien. Het is een plaatje en gaan nog even het plekje in. Veel leuke winkels met accessoires en zero waste artikelen, iets waar ik de laatste tijd veel energie in steek om dit voor mezelf te creëren. We gaan ons laatste avondmaal maken als we terug zijn in het hostel, want de Deense dames gaan terug naar Franz Josef in de hoop dat ze alsnog de heli hike kunnen doen. De risotto met asperges is weer heerlijk! De volgende ochtend neem ik afscheid voordat ik de bus instap. Eenmaal buiten zie ik hoe het weer is opgeklaard en ren nog snel even naar het meer zodat ik een foto kan maken hoe de bergen nu wel zichtbaar zijn. Het voelt als een cadeau, de wandeling die over de berg Iron volgt is pittig maar zo de moeite waard. Voor het eerst zien we de besneeuwde toppen van de bergen in zijn volle glorie. Helaas is er weinig tijd, waardoor het toch wel even doorstappen is, op tijd zijn we en ik ben super trots op ons. 

Voordat we in Queenstown aankomen komen we langs de groenteboer, volgens de verhalen wordt Queenstown het einde in alle opzichten. Het advies is om hier nog de nodige vitamines aan te vullen, zo gezegd zo gedaan. Haal hier groenten en fruit zodat ik weer even vooruit kan. De andere tussenstop is bij AJ Bungee, de oudste plek waar je kan bungeejumpen, wederom mij niet gezien. De gedachte dat je voeten vast zit is niet echt mijn ding. Na de nodige reclamefilmpjes zien we een aantal springen. Wat hier opvalt is dat het kinderen zijn die springen, wist helemaal niet dat dit mocht of kon. Ze doen in ieder geval wij gaan terug in de bus naar Queenstown. Helaas is het weer hier ook al niet te best. Had allerlei tips ontvangen voor activiteiten, maar door het weer is er niet zoveel mogelijk. Het heeft namelijk geen zin om een berg te beklimmen wanneer deze in de mist hangt, want dan zie je niks. 

De dagen die volgen zijn eigenlijk identiek, wel bezoek ik de tuinen en zie hier mooie uitzichten al laten de bergen zich nog steeds niet zien. Het regent nog steeds en besluit naar de bibliotheek te gaan. Hier vind ik de internationale versie van de ‘flow’ en ga heerlijk in een tijdschrift lezen. Dit is een van de dingen die ik mis, bladeren door een tijdschrift. Heb een e-reader bij me zodat ik kan lezen en ben hier dankbaar voor zodat ik niet nog meer hoef te dragen. Toch is echt papier wel echt een fijn gevoel. 

Een lange rit staat op de planning richting Milford Sound, het is maar net wie je vraagt of het de moeite waard is. Je zit ongeveer 6 tot 8 uren in de bus voor een boottocht van 45 minuten. Wat ik kan zeggen dat ik de weg ernaar toe waarin door het Fiordland National Park rijd meer indruk op mij maakt dan Milford Sound. Alles is mooi, maar de bergen en het uitzicht is ontzettend mooi, de toppen bedekt met sneeuw. Gelukkig scheen de zon en konden we mooie foto’s maken. Al met al zo de moeite waard en bij terugkomst in Queenstown zie ik iets wat ik dacht nooit meer te kunnen zien. De bergen zijn zichtbaar, voel me zo gelukkig. Gaan voor de beroemde Fer Burger de plek waar iedereen voor in de rij staat, gelukkig hoefden wij maar tien minuten te wachten. Het was de moeite waard. Na de burger nog een wandeling gemaakt door de tuinen met het mooie uitzicht en zonsondergang gekeken bij het meer. Wat een afsluiter van deze speciale dag. 

Ilona


On the way to Wanaka, according to Rob one of the nicest rides you can drive in this country, although we’re not lucky today. It is raining very hard and nothing is visible. We stop at Lake Matheson and decide to take a walk, once at the viewpoint you can see a picture of how Mount Cook and Mount Tasman look, unfortunately nothing is visible in our reality. We only get back on the bus, completely soaked, put on my slippers in the hope that my shoes will dry. Let the next stop pass, it’s just another waterfall and I’m just dried up. It is still raining when we arrive in Wanaka. We have all booked in advance, because we are baffled by the price that they tell the driver. This makes the check-in a bit slower, but indicate that I have all the time since I have saved money again.

After putting the suitcases down, start walking with Hanan to “the tree” of Wanaka. Instagram is full of it and wants to see this with my own eyes. It is lovely and see why people love it. The town has loads of nice shops with accessories and zero waste items, something that I put a lot of energy into creating this for myself lately. We are going to make our last supper when we are back at the hostel, because the Danish ladies are going back to Franz Josef in the hope that they can still do the heli hike. The risotto with asparagus is delicious again! The next morning I say goodbye before boarding the bus. Once outside I see how the weather has cleared up and I quickly run to the lake so that I can take a picture of how the mountains look like on a clear day. It feels like a gift, the walk that follows up mount Iron is tough but so worth it. For the first time we see the snow covered peaks of the mountains in their full glory. Unfortunately, there is not much time, which means that it is a bit of a step forward, we are on time and I am very proud of us.

Before we arrive in Queenstown we pass the greengrocer, according to the stories Queenstown will be the end in different aspects. The advice is to supplement the necessary vitamins here, in order to stay healthy. Get fruit and vegetables so I can stay as I am. The other stop is at AJ Bungee, the oldest place where you can bungee jump, again it’s not for me. The idea that your feet are stuck is not really my thing. After the necessary commercials we see a number of jumps. What is striking here is that it is all children who jump, did not know at all that this was allowed or possible. They do whatever they want and we go back on the bus to Queenstown. Unfortunately the weather here is not too good either. Had received all kinds of tips for activities, but due to the weather there is not much possible. It makes no sense to climb a mountain when it is hanging in the fog, because then you don’t see anything.

The days that follow are actually identical, but I do visit the gardens and see beautiful views here, although the mountains still do not show themselves. It is still raining and decide to go to the library. Here I find the international version of the “Flow” and enjoy reading a magazine. This is one of the things I miss, browsing through a magazine. Have an e-reader with me so that I can read and am grateful for this so that I do not have to carry more weight. Yet real paper is really a nice feeling.

A long drive is ahead of us towards Milford Sound, it is just who you ask if it is worth it. You are on the bus for about 6 to 8 hours for a 45-minute boat trip. What I can say is that I am more impressed by the drive through Fiordland National Park than Milford Sound. Everything is beautiful, but the mountains and the view are incredibly beautiful, the tops covered with snow. Fortunately the sun was shining and we were able to take beautiful pictures. All in all so worth it and when I return to Queenstown I see something which I thought I would never see. The mountains are visible, feel so happy. Going for the famous Fer Burger, where everyone stands in line, luckily we only had to wait for ten minutes. It was worth it, because the burger tasted amazing. After the burger made another walk through the gardens with the beautiful view and watched the sunset by the lake. What a special end of this day. 

Ilona

Geef een reactie