New Zealand – Rotorua & Taupo

Op weg naar Rotorua maken we een tussenstop in Hobbiton, de plek waar Lord of the Rings is gefilmd en alle Hobbit films. Een magische plek al besluit ik niet naar de filmset te gaan. Wederom deze films heb ik ook niet gekeken, maar voel het enthousiasme opborrelen. Iedereen vind het spannend en ziet er naar uit, net als kerstavond bijvoorbeeld. De rest van de groep gaan gelijk door naar Rotorua en check mezelf in het hostel. Verblijf hier een nachtje en heb nu even de tijd voor mezelf, merk wel door het strakke schema dat ik weinig tijd alleen heb. Soms heb ik die behoefte heel erg en kan er nu gebruik van maken. Schrijf een aantal blogs, want liep door alle indrukken en de beperkte tijd een beetje achter. Gelukkig kan ik alles opschrijven en mezelf klaar maken voor het avondprogramma. 

Het avondprogramma bestaat uit een bezoek aan het Tamaki Maori Village, de ervaring die een plek heeft veroverd in de top 10 van de wereld. Ben zeer benieuwd, we worden opgehaald vanaf het hostel en met een bus gaan we naar de verzamelplek, hier loopt het lood in mijn schoenen. Er zijn hier zoveel mensen dat het intieme wat ik verwachte totaal weg is, snap nu ook waarom ze in de top 10 staan. Volle goede moed ga ik toch hier aan beginnen, het bezoek aan het dorp waarop de Mauri mensen ons laten zien hoe het vroeger er aan toe ging. Ze zijn heel eerlijk dat het een voorstelling is en dat ze dit doen om de cultuur te behouden. Het blijkt dat de cultuur aan het uitsterven is en dit is de enige manier om het levend te houden. Hier sta ik zeker voor open en zie mijn ogen uit. We krijgen te zien hoe ze bewegen, hoe ze eruit zouden zien. De dansen, geluiden en liederen maken een diepe indruk op mij. Eenmaal in het dorp worden oude tradities uitgelegd en voorgedaan. Helaas begint het te regenen en worden we snel naar de eetkamer gebracht, hier eten we eten wat op traditionele manier is bereid met behulp van de warmte onder de grond. Het is heerlijk! Na een volle buik gegeten te hebben worden we thuis gebracht en hebben we een zeer fanatieke buschauffeur en we zingen erop los en maken een paar extra rondjes op de rotonde. Een fijne avond, die ik absoluut niet had willen missen. 

Heb onrustig geslapen, met de kachel naast mij. Heb het warm en koud en ben ontzettend verkouden. Nu maar hopen dat het niet erger gaat worden, gelukkig heb ik genoeg zakdoekjes voor nu. De dag begin ik met een bezoek aan Te Puia, de laatste mogelijkheid om nog wat van de Maori cultuur mee te krijgen. Hoe zuidelijker je in dit land gaat reizen des te minder Maori mensen er te vinden zijn. Op deze plek is een museum te vinden, maar het is ook een werkplek. Hier worden alle authentieke ambachten doorgegeven aan iedereen die het wil leren. Waaronder het houtbewerking, katoen bewerking en bewerking van de jade steen. Op het terrein zijn ook geisers te vinden en hier krijgen we een speciaal vers gekookt eitje van. Wat een traktatie, het smaakte heerlijk en vermaak me hier zeker. Als bonus krijg ik in de donkere kamer mijn eerste twee echte kiwi’s te zien. De vogels leven in het donker en foto’s mogen niet gemaakt worden. Helaas worden ze met uitsterven bedreigd dus dit is zeer uniek om ze hier te zien.

We rijden vervolgens door naar een mooie waterval van Huka, waar we naar een korte tussenstop doorrijden naar Taupo. De plek waar we twee nachten verblijven. Er kunnen veel activiteiten worden ondernomen, ga vooral goed voor mezelf zorgen zodat ik niet de griep te pakken krijg. Loop rond in het dorp en er zijn overal leuke woonwinkels te vinden. Doe veel inspiratie op en kan niet wachten om mijn toekomstige huis in te richten, waar die dan ook mag staan. Mijn eten is vandaag heerlijk gezond, veel groenten en vitamines en merk dat het mij goed doet!

Ilona


On the way to Rotorua we have a stopover in Hobbiton, the place where Lord of the Rings was filmed and all the Hobbit movies. A magical place though I decided not to see the movieset myself. Haven’t watched these films either, but I feel the enthusiasm bubbling up. Everyone finds it exciting and looks forward to it, just like Christmas Eve. The rest of the group go straight to Rotorua and I check myself in at the hostel. Stay here for a night and now have time for myself, notice that with this heavy schedule there is not a lot of me-time. Sometimes I feel the need for it and will use my time now. Write a number of blogs, because I was a bit behind with the limited time I had. Fortunately I can write everything down and prepare myself for the evening program.

The evening program consists of a visit to the Tamaki Maori Village, the experience that is listed on the 10 of experiences of the world. Feeling very curious, we are picked up from the hostel and with a bus we go to the meeting place, where I feel a bit down. There are so many people here, so the initmate experience I expected is totally gone. Understand now why they are in the top 10. Full of good cheer will start the experience by visiting the village where the Mauri people show us how they lived years and years ago. They are very honest that it is a performance and that they do this to preserve the culture. It appears that the culture is dying out and this is the only way to keep it alive. Certainly I am open for it and have not enough eyes to see it all. We get to see how they move and how they would look like. The dances, sounds and songs make a deep impression on me. Once in the village, old traditions are explained and shown. Unfortunately it starts to rain and we are quickly brought to the dining room, where the food is traditionally prepared by using the heat under the ground. It’s delicious! After eating enough we are brought home by a fery enouthisiastic bus driver. We sing more songs and drive extra lapos on the roundabout. A great evening, which I absolutely did not want to miss.

Slept restlessly having the heater next to my bed. Feel hot and cold all at the same time and have a cold. Let’s hope it doesn’t get worse, luckily I have enough tissues for now. Start my day with a visit to Te Puia, the last possibility to get to know more of the Maori culture. The further south you travel in this country, the fewer Maori people there are. A museum can be found here, but it is also a workplace. Here the authentic crafts are passed on to anyone who wants to learn. Including the woodworking, cotton processing and carving of the jade stone. Geysers can also be found on site and we can have a freshly boiled egg from it. What a treat in the morning, definitely got me entertained. As a bonus here I get to see my first two real kiwis in the dark rooms. The birds live in the dark and photographs are not allowed, they are threatened with extinction which makes it even more special to see them. 

We then drive on to a beautiful waterfall of Huka, where we continue for Taupo after a short stopover. The place where we stay two nights. Many activities can be undertaken, for me it will be resting in order to avoid the flu. Walk around the village and there are nice stores to do window shopping. Get a lot of inspiration and can’t wait to furnish my future home, wherever it may be. My food is wonderfully healthy today, loads of vegetables and vitamins and like it so much! 

Ilona

Geef een reactie