Australia – Whitsundays

Kom na de nachtbus rond het middaguur aan in Airlie Beach, de plek waar alle boten vertrekken voor de Whitsundays eilanden. Arriveer de nacht van tevoren dus kan even op adem komen. Ontmoet een andere Nederlandse waar ik even de stad mee ga verkennen, samen lunchen en doen daarna lekker ons eigen ding. 

Die ochtend is het weer vroeg opstaan, zou bijna een routine worden zo voelt het aan. Kom bij het uitchecken mensen tegen die op dezelfde boot zitten. We kunnen dus gemakkelijk samen oplopen wat altijd fijn is. Hier eenmaal krijgen we ons eigen wetsuit en is het wachten totdat we de boot op mogen. Het is een grote groep van 26 personen en Nederland is weer sterk vertegenwoordigd. 

Had mezelf niet ingelezen wat we gingen doen of hoe het dagprogramma eruit zou zien. Wilde me voor de verandering eens laten verrassen. Ter plekke hoor ik dat we op de boot zelf gaan slapen en mijn slaapplek is wel het nauwste wat ik tot nu toe heb meegemaakt. Er is welgeteld 20 centimeter tussen mijn hoofd en het plafond. Lekker knus, ook lig ik nog met een andere dame waarbij ik ingedeeld ben. Gelukkig klikt het wel met mijn bedgenoot dus dit scheelt.  

Had ik al gezegd dat de eerste dag van de tour mijn verjaardag is, wat het toch voor mij allemaal iets specialer maakt. We gaan de haven uit en zetten de zeilen uit om richting Hill Inlet te gaan, de plek waar het zand enorm zacht is. Een fantastische plek en we hebben enorm geluk met het weer. Het zonnetje komt door en het wordt nog heet ook. Maak mooie foto’s en daarna gaan we door naar Whitehaven Beach, de foto van hierboven! Kan hier makkelijk uren spenderen, helaas worden we als groep in de gaten gehouden en is het tijd om verder te gaan. Na het avondeten wordt er aangegeven dat er wel gedronken mag worden, maar dat er wel rekening gehouden moet worden met het feit dat morgen een grote dag is. Ben benieuwd of iedereen zich eraan kan houden. 

De grote dag is dan daar en er kan gedoken worden, niet voor mij. Volgens de wetgeving hier mag ik niet duiken omdat ik astma heb. Hou het lekker bij snorkelen, wat ik totaal niet erg vind. We gaan ter water en het blijkt kouder dan verwacht, het is wel of zwem ik in een aquarium. Zie zoveel verschillende kleuren vissen, groot en klein. Het blijft toch wel heel tof. Op de tweede snorkelplek is er meer koraal te zien dan vissen. Beide zeker de moeite waard. Kan nu zeggen dat ik in het Great Barrier Reef heb gesnorkeld. Deze plek is wel het mooiste, want de rest is aangetast door de cycloon die twee jaar terug alles heeft verwoest. Het koraal is nog steeds aan het herstellen maar dit heeft heel veel tijd nodig. Sommige soorten koraal groeien maar 1 cm per 30 jaar, dus er is nog een lange weg te gaan. 

De laatste dag gaan we naar Long Foot Island, een eiland dat door eb en vloed zichtbaar en onzichtbaar wordt. Hier treffen we het met het wederom met het weer en doe zelfs nog een kleurtje op. Na ons laatste lunch aan boord gaan we al zeilend terug naar de haven. Dit is echt zeilen want we kantelen zo om de juiste ligging en wind mee te pakken. Heb een mooie plek gevonden op het dek waar iedereen te vinden is en kan mooi tot rust komen. Eenmaal in de haven en terug in het hostel merk ik pas hoe intensief deze trip was. Val al snel in slaap. 

De volgende ochtend heb ik ‘vrij’ en kan ik even bijkomen, besteed mijn tijd aan het schrijven van blogs. Er wacht namelijk mijn laatste nachtbus voor nu op mij. Deze duurt ook weer 18 uur waardoor in de middag aankom op de volgende bestemming. 

Ilona


Arrive in the after noon at Airlie Beach, the place where all boats leave for the Whitsundays Islands. Arrive the night before so I can catch my breath. Meet another Dutchie with whom I will explore the city, together we have lunch and after we do our own thing.

That morning it’s time to get up early again, it almost becomes a routine. When checking out, meet people who are on the same boat. So we can easily walk together which is always nice. Here we get our own wetsuit and we have to wait until we are allowed on the boat. It is a large group of 26 people and the Netherlands is strongly represented.

Did not read the itinerary beforehand so I have no idea what a day looks like. Wanted to surprise myself for a change. On the spot I hear that we are going to sleep on the boat itself and my place to sleep is the closest thing I have experienced so far. I have a space of 20 centimeters between my head and the ceiling. Nice and cozy, and having to sleep next to another lady where I am classified with. Fortunately it clicks with my bed mate which is a good thing.

Did I mention that the first day of the tour is my birthday, which makes it all a bit more special for me. We leave the harbor and set the sails to head towards Hill Inlet, the place where the sand is very soft. A fantastic place and we are very lucky with the weather. The sun is coming through and it is getting hot too. Take beautiful photos and we continue to Whitehaven Beach, where you can take beautiful photos like the one above. Can spend hours at these places, unfortunately we are being watched as a group and it is time to move on. After dinner it is indicated that it is allowed to drink, but that the fact that tomorrow is a big day must be taken into account. Wonder if everyone can stick to it.

The big day is here and diving is possible only not for me. According to the legislation I am not allowed to dive because I have asthma. Stick to snorkeling, which I don’t mind at all. We go to the water and it appears colder than expected, but it feels like swimming in an aquarium. See so many different colors of fish, big and small. It remains very cool. At the second snorkeling spot there is more coral than fish. Both definitely worth it. Can now say that I have been snorkeling in the Great Barrier Reef. This place is the most beautiful, because the rest is affected by the cyclone that destroyed everything two years ago. The coral is still recovering but this takes a lot of time. There is a type of coral that grows only 1 cm per 30 years, so there is still a long way to go.

The last day we go to Long Foot Island, an island that becomes visible and invisible due to ebb and high tide. Here we are lucky with the weather and I even get a tan. After our last lunch on board, we sail back to the harbor. This is really sailing because we tilt to catch the right location and wind. Found a nice place on the deck where everyone can be found and can relax nicely. Once in the harbor and back in the hostel I notice how intensive this trip was. Fall asleep soon.

The next morning I am ‘free’ and I can recover, spend my time writing blogs. My last night bus is waiting for me now. This also lasts 18 hours, which means that in the afternoon I will arrive at the next destination.

Ilona

Geef een reactie