Netherlands – Time For Reflection

Het is alweer een tijdje geleden dat ik een blog heb gepost, dit heeft allemaal te maken met het feit dat ik momenteel weer terug ben in Nederland. Twee keer in korte tijd, alleen deze keer vanwege privé omstandigheden.

Er is tijd voor reflectie, de vorige keer was ik hier in mei. Het koste me in ieder geval twee dagen om thuis te komen vanaf de Filipijnen, maar je moet er wat voor over hebben. Eenmaal in Amsterdam aangekomen voelde ik me net een toerist in eigen land, moest erg wennen dat iedereen om mij heen Fries of Nederlands spreekt. Eenmaal hier mocht ik leuke dingen doen met familie en vrienden. Naast dat ik veel tijd in Nederland heb gespendeerd, heb ik ook de zuiderburen in België bezocht. Hier een hele mooie tijd beleefd met mooie mensen, maar ga wel solo verder.

Eén van de belangrijkste realisaties kwam eigenlijk al nadat ik met beide benen weer op de Nederlandse bodem stond. Voelde dat ik echt gelukkig ben geworden op reis en dat ik het niet erg meer vind om in Nederland te zijn. Waar ik nu kan zeggen dat ik op de vlucht sloeg door op reis te gaan, is nu het geluk in mij en hoef ik niet langer te reizen om dit te behouden. Dit is een enorm groot verschil, waar ik enorm trots op ben. Het was een lange weg, 10 maanden op reis maar dit is het meer dan waard geweest.

Het resulteerde wel dat ik geen motivatie had om opnieuw te vertrekken, met deze keer de bestemming Australië. Had mij vorig jaar mijn working holiday visa aangevraagd, zodat ik reizen en werken kon combineren. Alles voelt nu anders, waarom zou ik naar Australië gaan om te werken, terwijl ik dat hier ook in Nederland kan doen met als bonus dat ik dan mijn mensen dichtbij heb. Na vele twijfels en tranen toch maar besloten om te gaan.

Eenmaal in Australië zijn de twijfels niet weg en het voelt als een valse start. De conclusie die ik kan trekken over Australië is dat het een heel mooi land is, maar mis hier de cultuur. In al die tijd heb ik veel verschillende dingen gezien, waardoor ik het nu zo ervaar. Het voelt voor mij te Westers aan en het is geen goedkoop land. Besluit wat ik vervolgens heb genomen is dat ik in twee weken een deel van het land heb gezien en ben daarna gestart met werken. De komende weken zal ik jullie meer vertellen over wat ik in Australië heb mogen zien.

Terug zijn in Nederland valt me zwaar, het is een reality check. Het brengt vragen met zich mee zoals: ‘Wat wil ik met mijn leven?’ en ‘Wil ik eeuwig blijven reizen?’ en ‘Wat wil ik nog zien?’ en ‘Ben ik klaar om terug te keren naar Nederland?’. Deze en meer vragen hebben me zeker bezig gehouden de afgelopen periode en heb hier ook keuze’s in gemaakt. Wil niet meer vluchten in het reizen, dus heb een lijst gemaakt van alle dingen die ik nog wil zien en beleven. Momenteel is reizen mijn leven, maar ben meer dan alleen dit. Ditzelfde heb ik geleerd tijdens mijn werk, ik werkte als planner maar ben het niet. Na het delen van mijn twijfels, vragen en hersenspinsels met familie en vrienden ben ik tot de conclusie gekomen dat ik daadwerkelijk wel opnieuw ga vertrekken. Op dit moment voel ik dat ik nog niet klaar ben om mij definitief te vestigen in Nederland. Wil graag nog meer beleven en mij goed voorbereiden op de terugkomst.

In september pak ik voor vertrek vier opnieuw mijn backpack in en vlieg ik terug naar Australië. Hier verblijf ik bij vrienden die ik in Afrika heb ontmoet in Brisbane. Na een paar dagen neem ik het vliegtuig naar Nieuw-Zeeland, het land waar mijn pake en beppe (opa en oma) ook zijn geweest. Hier woont familie die ik ga ontmoeten en wil graag met eigen ogen zien waar ze altijd met zoveel plezier over spraken. Na vijf weken zal ik dit land verlaten voor India, de tweede keer voor mij. Waar in 2016 het eerste land was wat ik bezocht buiten Europa. Het land waar je van houdt of haat een tussenweg is niet mogelijk. Aangezien ik terug ga zal ik dan wel tot de eerste groep behoren, ga hier wederom reizen en ga mijn tweede yoga lerares opleiding volgen. Wil me verder gaan verdiepen in de yoga en waar kan dat beter dan in het land waar het ooit is begonnen.

Dit zijn de twee landen die momenteel vastliggen, verder staat alles open. Ga wel zien hoe het loopt, je weet namelijk nooit hoe het loopt. Kortom het verhaal houdt hier niet op, maar gaat verder. Neem jullie weer mee op reis!

Ilona


It has been a while since I posted a blog, just because of the fact that I am currently back in the Netherlands. Twice in a short time, only this time due to private circumstances.

There is time for reflection, the last time I was here in May. It took me at least two days to get home from the Philippines, but it was all worth it. When I arrived in Amsterdam I felt like a tourist in my own country, had to get used to everyone around me speaking Frisian or Dutch. Allowed myself to do fun things with family and friends. In addition to spending a lot of time in the Netherlands, I also visited the southern neighbors in Belgium. A very nice time with beautiful people, but will continue solo.

One of the most important realizations came after stepping back with my feet on Dutch soil. Felt that I have gained happiness by travelling and that I don’t mind being in the Netherlands anymore. Looking back I can say at first travelling was a fled, but now the happiness is within me and I don’t need to travel to sustain it. It’s a huge difference that I am extremely proud of. It was a long way, 10 months traveling but this has been more than worth it.

This resulted in having no motivation to leave again, this time with the destination of Australia. Last year I applied for a working holiday visa so that I could combine traveling and working. Everything feels different now, why would I go to Australia to work, while I can do that here in the Netherlands with the bonus of having my people closeby. After many doubts and tears I decided to go.

Once in Australia the doubts have not disappeared and it feels like a false start. The conclusion I can draw about Australia is that it is a very beautiful country, but miss the culture here. In all this time I have seen many different things, that’s why I experience it now this way. It feels too Western to me and it is not a cheap country. Decided to see a part of the country in two weeks and then started working. In the coming weeks I will tell you more about what I have seen in Australia.

Being back in the Netherlands this time is difficult, it is a reality check. It brings questions along such as: “What do I want with my life?” and “Do I want to travel forever?” and “What do I want to see?” and “Am I ready to return to the Netherlands?”. These and more questions have certainly kept me busy in the past period and made choices. Do not longer want to flee in traveling, so I made a list of all the things that I want to see and experience. Currently, traveling is my life, but I am more than that. Learned the same during my work, I worked as a planner rather than being a planner. After sharing my doubts, questions and thoughts with family and friends, I came to the conclusion that I will actually leave again. At the moment I feel that I am not yet ready to settle down permanently in the Netherlands. Would like to experience even more and prepare myself well for the return.

In September I pack my backpack for the fourth time and fly back to Australia. Here I stay with friends in Brisbane after meeting them in my trip through Africa. After a few days I take the plane to New Zealand, the country where my pake and beppe (grandpa and grandma) have been. This is where i will meet family and would like to see with my own eyes what they always talked about with great pleasure. After five weeks I will leave this country for India, the second time for me. Where in 2016 being the first country I visited outside of Europe. The country you either love or hate no room for being in between. Looking at the fact that I am going back I will probably belong to the first group, will travel here and follow my second yoga teacher training here. Want to dive deeper into yoga and what is a better place then to do that in the country where it once started.

These are the two countries that are currently fixed, the rest is open. Will see how it goes, because you never know. In short, the story does not end here, but continues. Will take you along my trips!

Ilona

Geef een reactie