Philippines – Coron to El Nido

Bij het bedenken van onze route en afwegen van keuze’s maken wat we willen gaan doen en zien, was deze afweging zeer makkelijk. Het was hoe dan ook de bedoeling dat we samen met TAO de vijfdaagse tour mee gaan varen van Coron naar El Nido. Vrienden van Rianne hadden dit vorig jaar gedaan en voor hun was dit hét hoogtepunt van hun bezoek aan dit land. Kortom, wij willen dit ook doen, simpelweg om te kijken of we er hetzelfde over denken. Vandaar dat we eigenlijk alles om deze tour hebben heen geboekt, maar kan je wel al verklappen het was alle tijd en moeite waard!

Zoals gezegd is het een vijfdaagse tour, waar je de avond van tevoren een briefing hebt met de groep. Nu waren wij al een dag eerder komen invliegen vanaf Manila. Op deze manier hebben we rustig nog even een dag de tijd gehad om Coron te verkennen en na een stevige wandeling bij te komen op een van de weinige stranden die Coron te bieden heeft. We waren terug gegaan met de taxi en dus op tijd voor de briefing. Het voelt goed en krijgen genoeg informatie om morgen de dag en week goed te kunnen starten.

De volgende dag is het vroeg opstaan en kunnen we starten. Het begint met bij het verzamelpunt en vanuit hier worden we naar de boot gebracht, waar we de komende 5 dagen veel tijd op zullen spenderen. We zullen hierop niet overnachten, waar dat wel is, is voor ons ook elke dag weer een verassing. Bij kennismaking blijkt dat we samen met nog twee Nederlanders op de boot zitten, gezellige dames waar we zeker een leuke tijd mee hebben gehad. Verder is het een divers gezelschap, qua leeftijd, nationaliteiten en gedrag. Samen met nog een paar zijn wij de echte stille genieters, waar tegenover de drukke sociale mensen zijn die meer met elkaar bezig zijn dan met de omgeving. Iedereen doet zijn eigen ding en de boot is groot genoeg om je eigen gevoel hierin te volgen.

Na de veiligheidsbriefing gaan we dan echt varen en zijn we beiden heel erg benieuwd hoe het gaat zijn. Na een korte tocht, belanden we op onze eerste snorkelpunt. We hebben beide onze snorkels weer bij ons en toevallig al onze bikini’s aan. Snel ons shirt aan die ons zal beschermen tegen de zon en kwallen. Dit is een van de eerste keer dat ik kan snorkelen. Geniet hier zo van, de wereld ziet er toch echt anders uit onder water. Er is koraal te zien, vissen, zee sterren en nog zoveel moois. Het blijkt dat het niet bij een keer snorkelen blijft gelukkig.

De komende dagen bestaan uit snorkelen, relaxen op de boot, lekker eten en slapen op speciale plekken. De Filepijnen bestaat uit heel veel eilanden en via deze tour krijg je de mogelijkheid om zeker een aantal te bezoeken. Per dag hebben een aantal stops waar we kunnen snorkelen en het desbetreffende eiland bezoeken. Deze eilanden zijn bijna niet te beschrijven met woorden. De foto’s zeggen genoeg, alleen kan ik me voorstellen dat het nep aandoet. Het is bijna zo perfect dat het anders overkomt, maar kan jullie vertellen dat het in het echt nog mooier is. Ook slapen we elke nacht op een ander eiland, wat alles nog meer speciaal maakt.

Dan komen we bij het volgende, namelijk het lekkere eten. Er werd ontzettend goed voor ons gezorgd. Lekker eten, met de nadruk op vers. Op de boot werd de de vis gevangen, die we even later opgediend kregen. Ook heeft een bootgenoot tonijn gevangen, die we binnen vijftien minuten opgediend kregen als sashimi, heb nog nooit zo vers en lekkere tonijn gehad. Denk dat ik voor de rest van mijn leven nooit meer zo vers zal krijgen.

De totaalbeleving van het relaxen op de boot, snorkelen het zien van mooie plekken en het enorm lekkere eten maakt dat dit zeker hét hoogtepunt is. Er was een man in onze groep die deze tocht al acht keer heeft gedaan en elke keer slaapt hij ergens anders. Dit blijkt maar weer dat het geen standaard tour is, maar elke keer weer anders. Zou dus ook zeker deze tocht opnieuw willen doen!

Ilona


When considering our route and making choices about what we want to do and see, this decision was very easy. Anyway, it was our intention to to this tour with TAO which will take us from Coron to El Nido in five days. Friends of Rianne had done this last year and for them this was the highlight of their visit to this country. In short, we want to do this too, simply to see if we feel the same way. That is why we have actually booked everything around this tour, but can already tell that this was worth all the time and effort!

As mentioned, it is a five-day tour, where you have a briefing with the group the night before. We had already arrived a day earlier from Manila. This way we had a quiet day to explore Coron and after a long walk to go to one of the few beaches that Coron has to offer. We had gone back by taxi and so in time for the briefing. It feels good and receives enough information to get you off to a good start of the day and week.

The next day we wake up early and start this adventure. It all starts at the meeting point and from here we are taken to the boat, where we will spend a lot of time in the coming 5 days. We will not spend the night on the boat, where that will be is everyday a surprise. Upon acquaintance it appears that we are on the boat together with 2 other Dutch people, nice ladies with whom we certainly had a good time. Furthermore, it is a diverse group in terms of age, nationalities and behavior. Together with a few more, we are silent enjoyers, while the busy social people are more concerned with each other than with the environment. Everyone does their own thing and the boat is big enough to follow your own feelings in this.

After the safety briefing, we are sailing away and we are both very curious what it will be like. After a short trip, we arrive at our first snorkeling point. We both have our snorkels with us and happen to be wearing all our bikinis. Quickly put on our shirt that will protect us against the sun and jellyfish. This is one of the first time I can snorkel. Enjoy this so much, the world really looks different under water. There is coral to see, fish, sea stars and so many beautiful things. It turns out we have so more snorkeling in the coming days.

The coming days consist of snorkeling, relaxing on the boat, good food and sleeping in special places. The Philippines consists of a lot of islands and through this tour you will certainly have the opportunity to visit a number. There are a number of stops per day where we can snorkel and visit the relevant island. These islands are almost indescribable with words. The photos say enough, only I can imagine that it is fake. It is almost so perfect that it looks different, but can tell you that it is even more beautiful in real life. We also sleep every night on a different island to make it even more special!

Then we come to the following, namely the delicious food. We were looked after extremely well. Great food, with the emphasis on fresh. The fish was caught on the boat, which we were served a little later. A boatmate also caught tuna, which we were served as sashimi within fifteen minutes, I have never had so fresh and delicious tuna. I think I’ll never get that fresh for the rest of my life.

The total experience of relaxing on the boat, snorkeling, seeing beautiful places and the incredibly tasty food makes this certainly the highlight. There was a man in our group who has done this trip eight times and each time he sleeps somewhere else. This shows again that it is not a standard tour, but different every time. So would definitely want to do this trip again!

Ilona

Geef een reactie