Thailand – Koh Phangan

De tijd is aangekomen om nu eens iets anders te doen dan reizen en een nieuwe plek te verkennen. Heb behoefte aan meer verdieping en iets waar ik op de lange termijn op kan terugvallen. Vandaar dat ik op dit Thaise eiland een Yoga Teacher Training ga volgen, zodat ik daarna yoga les mag geven.

Het is eerst nogal een avontuur om hier aan te komen, vertrek vanaf Koh Samui met de ferry. Deze brengt mij in een uur op het eiland Koh Phangan. Voordat ik op de ferry stapte kwam ik Kholisma tegen een van de leraressen, zodat we samen kunnen reizen. Hier eenmaal aangekomen nemen we een watertaxi naar het strand waar onze accommodatie te vinden is, dit is ongeveer 20 minuten verderop. Het hangt natuurlijk wel af van de hoeveelheid golven. We komen met z’n drieën hier aan, want onderweg kwamen we ook nog Camilla tegen, een andere lerares.

Deze training is 200 uur, waarbij de focus ligt op de stroming Ashtanga Vinyasa, wat ontwikkeld is door K. Pattabhi Jois. Hier ligt niet alleen de focus ligt op de yoga houdingen (asanas), het omvat eerder handvatten voor alle componenten om je levensstijl te veranderen. Je leert verschillende oefeningen ten behoeve van je ademhaling, verschillende soorten meditatie en verschillende manieren om je lichaam te reinigen. Daarnaast krijg je filosofie lessen die je inzichten geven waardoor je mogelijk een ander kijk krijgt op allerlei dingen. Het is eigenlijk een spoedcursus die aangeeft hoe je je leven anders kan inrichten met als gevolg dat je je beter gaat voelen.

Onze groep bestaat uit 15 mensen die van over heel de wereld komen. We hebben één leraar Vari, die wordt geassisteerd door Camilla, Kholisma en Helena. Een doorsnee dag begint om 07.30 met chanting (het zingen van mantra’s) en meditatie. Daarna volgt de training van asana’s (houdingen). Daaropvolgend kunnen we lunchen en gelijk daarna volgt een les over de geschiedenis van yoga, anatomie of filosofie. De dag sluiten we vervolgens af met nog een sessie waarin we lesgeven oefenen. Tijdens deze les leren we niet alleen hoe we de asana zelf kunnen uitvoeren, maar ook hoe we het vervolgens moeten overbrengen tijdens een klas. Hierbij wordt er op gelet dat je alle Sanskrit benamingen van de houdingen kent deze ondersteund met de juiste ademhaling instructie (in of uitademen) en de hoeveelheid seconden waarin de student blijft in een bepaalde houding.

Lichamelijk was het een pittige training en heb gemerkt dat ik behoorlijk achteruit ben gegaan tijdens het reizen. Je probeert tijdens het reizen natuurlijk zoveel mogelijk te bewegen om fit te blijven, maar mijn hamstrings zijn toch wel wat korter geworden dan ik had gehoopt. Toch heb ik tijdens de training geleerd, hoe ik desondanks dit toch vooruitgang kan boeken. Voorheen dacht dat ik de houdingen goed uitvoerde, maar nu pas voel ik dat dit niet het geval was. Eigenlijk heb ik opnieuw geleerd hoe ik de asana’s op mijn eigen lichaam kan toepassen. Een van de grootste cadeau’s die ik mezelf kon geven. Het voordeel hiervan is dat ik ook weet hoe ik deze informatie kan overbrengen op een ander.

Daarnaast heb ik de hulpmiddelen gekregen om yoga te integreren in mijn leven. Tijdens zo’n intensieve training draait het eigenlijk allemaal om de yoga. Je staat er mee op en je gaat er vervolgens mee op bed. Het bereid je voor om les te kunnen geven en mensen te assisteren op alle mogelijke manieren die er zijn.

Naast het grote cadeau als hierboven beschreven, heb ik ook veel emotionele bagage hier achter gelaten en voel dat ik nog beter in mijn vel zit. Yoga zal altijd onderdeel zijn van mijn leven, op welke manier dan ook. Ben zo blij dat ik eindelijk deze training heb afgrond, in plaats van te blijven uit te stellen. Had deze investering in mezelf nodig en het heeft mij veel gebracht. Toch blijft de grootste uitdaging momenteel om te blijven oefenen tijdens het reizen.

Ilona


The time has come to do something different now than travelling and exploring a new place. Feel like I need more depth and something that I can fall back on on the long run. That is why I am going to follow a Yoga Teacher Training on this Thai island, so that afterwards I am a certified yoga teacher.

It is quite an adventure to arrive here, my departure is from Koh Samui by ferry. This takes me to the island of Koh Phangan in an hour. Before I boarded the ferry, I met Kholisma one of the teachers and now we can travel together. Once we arrive here we take a water taxi to the other beach where our accommodation can be found, this is about 20 minutes away. Although it depends on the amount of waves. The three of us arrive here, because along the way we also met Camilla, another teacher.

This training is 200 hours, with the focus on Ashtanga Vinyasa, developed by K. Pattabhi Jois. The focus is not only on the yoga postures (asanas), also it includes all tools to completely change your lifestyle. Learning different exercises on breathing, different types of meditation and different ways to clean your body. There are also philosophy lessons which give insights, it may change your insight on all kind of things. It is actually a crash course on how to organize your life differently with the result of feeling better.

Our group consisted of 15 people from all over the world. We have one teacher Vari, who is assisted by Camilla, Kholisma and Helena. A typical day starts at 7.30 am with chanting (singing mantras) and meditation. This is followed by the training of asanas (postures). Subsequently, we can have lunch and immediately afterwards a lesson on the history of yoga, anatomy or philosophy. Ending the day with a lesson where we practice our own teaching. During this lesson we not only learn how to perform the asana ourselves, but also how to explain it during a class. Emphasis is given on knowing the Sanskrit names of the postures, supported by proper breathing instructions (breathing in or out) and the amount of seconds in which the student stays in a certain posture.

Physically it was a tough training for me and I noticed that I had deteriorated considerably while traveling. It is hard to stay fit, but my hamstrings have become a bit shorter than I had hoped. Nevertheless, I learned during the training how I still can make progress. Used to think that I performed the postures well, but that was not the case. Relearned how to apply the asanas to my own body. One of the biggest gifts I could give to myself. The advantage of this is that I also know how to explain this information to someone else.

In addition, I have been given the tools to integrate yoga into my life. During such an intensive training it is all about yoga. You get up with it and you go to bed with it. It prepares you to be able to teach and assist people in all possible ways.

In addition to the large gift as described above, I have also left a lot of emotional baggage behind and feel better then before. Yoga will always be part of my life, in whatever way. Feel so happy that I have finally comleted this training, instead of continuing to postpone it. Needed this investment in myself and it brought me a lot. However, the biggest challenge currently remains to continue to practice while traveling.

Ilona

Geef een reactie