South Africa – Johannesburg

Zoals gezegd hebben we in PE, de auto ingeleverd en hebben we het vliegtuig gepakt naar Johannesburg. Hier eenmaal aangekomen op het vliegveld, worden we natuurlijk opgelicht door de taxichauffeur. Hoe kan het ook anders, we volgen hem met onze telefoon en hij neemt de net iets langere route. Het viel te verwachten, maar ben hier als snel klaar mee.

Eenmaal in ons hostel aangekomen, blijkt dat we 24 uur beveiliging in onze straat hebben. Advies is om alleen in deze straat te lopen en niet te ver af te dwalen, anders kan de veiligheid niet worden gegarandeerd. Het voelt niet fijn om in Jo’burg te zijn, juist vanwege de onveiligheid. Alleen voel ik me in deze wijk net of ben ik op een filmset beland. Het voelt allemaal erg nep aan. Net of is het er allemaal neergezet om het op een echte wijk te laten lijken.

Het hostel is opgezet door een jonge jongen die een droom had om dit te beginnen in zijn stad. Voor onderzoek wat backpackers willen, is hij naar Durban gegaan en heeft hier een Duitse compagnon gevonden. Samen zijn ze dus eigenaar van dit hostel, wat in een ouds fabriekspand zit. Het hostel is enorm mooi en de filosofie erachter is net zo mooi.

De volgende dag besluiten we om mee te gaan met een georganiseerde tour door Soweto. Soweto wat ooit begonnen is als kleine township is uitgegroeid tot een stad op zichzelf met een eigen draaiende economie. De gradaties in rijkheid valt te zien aan de tuin, wanneer in alles voorzien is kan er ook aandacht besteed worden aan de tuin anders ligt de prioriteit op overleven. We maken ook een stop bij de plek waar vroeger de elektriciteit werd opgewekt voor de stad en nu dienst doet als entertainment plek. Ook gaan we naar de plek, waar tijdens het apartheidsregime protesten waren door scholieren voor eerlijk en onderwijs voor iedereen. Hierbij zijn doden gevallen en het monument staat hier ter nagedachtenis. Het huis van Mandela is hier niet ver vandaan en hij heeft hier ook toen hij net benoemd werd als president aandacht aan besteed. Onze gids brengt ons naar de volgende inspiratie plek, namelijk het Kliptown Youth Program. Dit is de plek waar de kinderen van de township te eten krijgen, huiswerkbegeleiding en ondersteuning voor een betere toekomst. Ze zijn als organisatie zelfs genomineerd door National Geographic, maar in dat jaar won Malala. Toch hebben ze voordeel gehad van deze nominatie en hebben ze steun gekregen van veel mensen. Na al deze indrukken is het tijd voor lunch, het blijkt enorm zwaar op de maag te liggen. Het proeft als een kapsalon maar dan met brood, wel lekker toch heel vullend. Daaropvolgend gaan we nog langs het stadion waar het WK is gehouden en gaat een deel van de groep met ons mee naar het apartheidsmuseum. Hier wilden we beide erg graag naar toe en het was best heftig om te lezen hoe het in de tijd is gegaan. Helemaal als je je bedenkt dat het nog niet zo heel erg lang geleden is. Het is nog vers en na het bezoek begrijp je de mensen hier nog veel beter.

De volgende dag is meteen ons laatste, die brengen we gewoon relaxend door. We hebben beide een lange vlucht voor de boeg, met beide andere bestemmingen. Na het ontbijt horen we dat er op die dag al drie mensen zijn overvallen op straat, de straat waarin 24 uur beveiliging rondloopt. Je zou bijna hier wat van kunnen denken… Ben er op dat moment helemaal klaar mee en ga niet meer de straat op. Mijn veiligheid staat voorop en eet wel een goed en gezellig hapje in het hostel. Onze taxi brengt in ons de namiddag naar het vliegveld waar we afscheid nemen en elk in een ander vliegtuig stappen.

Ilona


As we said, we handed in the car in at PE and took the plane to Johannesburg. Once we arrived here at the airport, we are scammed by the taxi driver. How could it be otherwise, we track his route with our phone and he takes a slightly longer route. It was to be expected, but I don’t like it at all.

Once we have arrived in our hostel, it appears that we have 24 hours security in our street. Advice is to walk only in this street and not to stray too far, otherwise safety can not be guaranteed. It does not feel good to be in Joburg, precisely because of the unsafeness. Now I feel like I’m I ended up at a movie set when I walk in the neighborhood. It all feels very fake. Just like it has been put down to make it look like a real neighborhood.

The hostel has been set up by a young man who had a dream to start this in his city. In order to do research on what backpackers desire, he went to Durban and found a German companion here. Together they own this hostel, which is in an old factory building. The hostel is very nice and the philosophy behind it is just as beautiful.

The next day we decide to join an organized tour through Soweto. Soweto once started as a small township has become a city in itself with its own revolving economy. The gradations in richness can be seen in the garden, when everything is provided, attention can also be paid to the garden, otherwise the priority is survival. We also make a stop at the place where the electricity was generated for the city and now serves as an entertainment place. We will also go to the spot where during the apartheid regime a protests by students were for fair and equeal education. Deaths have fallen and the monument is here for that memory. The house of Mandela is not far from here and he also paid attention to it when he was just appointed as president. Our guide takes us to the next inspiration spot, namely the Kliptown Youth Program. This is the place where the children of the township get food, homework guidance and support for a better future. They were even nominated by National Geographic as an organization, but in that year Malala won. Yet they have benefited from this nomination and have received support from many people. After all these impressions it is time for lunch, it turns out to be very heavy on the stomach. It is fries with sauce served on bread. Subsequently we go past the stadium where the World Cup is held and a part of the group goes with us to the apartheid museum. We both really wanted to go here and it was pretty intense to read how it went during that time. Especially when you consider that it is not that long ago. It is still fresh and after the visit you understand people here even better.

The next day is our last, which we simply spend relaxing. We both have a long flight ahead, with both other destinations. After breakfast we hear that on that day three people have been robbed on the street, the street in which 24 hours of security is running. You could almost think of a … At that moment I am completely done with Jo’burg and I am not going out on the street anymore. My safety comes first and eat a good and cozy snack in the hostel. Our taxi brings us in the afternoon to the airport where we say goodbye and each step into another plane.

Ilona

Geef een reactie