South Africa – Port Elizabeth

We komen aan in Port Elizabeth na een lange dag en we zijn beide moe. Onze slaapplek blijkt iets minder goed voorbereid op onze komst, want ze kijken ons aan met de vraag wat komen jullie hier doen. Ze zijn niet goed geïnformeerd en er wordt even geïmproviseerd. Het is wel goed voor nu, want we blijven hier maar twee nachten en we zorgen er gewoon voor dat we weinig hier hoeven te zijn. Kortom tijd om nu eerst te gaan eten, blijkt dat het geen echte stad is met restaurants. Of dat we gewoon het momenteel niet kunnen vinden, dus we gaan bij de KFC eten. We nemen kip, hoe kan het ook anders. Terug naar het hostel om vroeg te kunnen slapen, want we moeten of tenminste ik wil graag vroeg weg de volgende ochtend.

We hebben niet echt goed kunnen slapen, maar besluiten toch om gewoon op pad te gaan. We gaan namelijk naar Addo elephant park, waar je heel toevallig olifanten kunt bezien. Na wat foute aanwijzingen met betrekking tot de route, komen we toch voorspoedig aan bij het park. Voor het eerst gaan we safari doen waar we met eigen auto door het park mogen rijden. We krijgen een kaart mee en gaan vervolgens het park in. Je moet in de auto blijven ten alle tijde, dus we zijn goed voorbereid. Hebben genoeg eten en drinken bij ons en we hebben onze ogen gericht op de dieren. Het duurt niet lang voordat we ons eerste dier zien, namelijk de struisvogel. We rijden door en zien al snel zebra’s en een steenbok. We kijken onze ogen uit en ik word helemaal enthousiast. Zit te stuiteren in mijn stoel, want dit is toch echt wel heel bijzonder. Dan in de verte zien we de eerste olifanten, maar voordat we ze van dichtbij zien zijn ze al verder gelopen. Toch duurt het niet lang voordat we ze van heel dichtbij zien in een hele kudde. Onze auto hadden we aan de zijkant geparkeerd als we zien dat een olifant recht op ons afkomt. We zijn muisstil en hopen dat hij ons gewoon in de auto laat zitten. Wel maken we natuurlijk foto’s en video’s. Wow dit was wel even schrikken hoor, hart zat in mijn keel. De olifanten zien er wel anders uit dan in Botswana, maar blijven mooie dieren. We rijden door en zien onderweg nog meer dieren. De dieren die bij de waterpunten zouden moeten staan, zijn er niet dus dat valt even tegen. We rijden even door naar de picknick plaats, de enige plek waar we uit de auto mogen, waar we even de benen kunnen strekken.

De verkenning van het park gaat verder en we zijn wederom getuige van een enorm bijzonder moment, drie olifanten staan in een zand storm te genieten van elkaars gezelschap. Totdat ze besluiten dat het een goed idee is om te verhuizen naar de andere kant van de weg, alleen staan wij enorm in de weg blijkt. Toch durven we nu niet de auto te starten en weg te rijden. Dus besluiten we wederom dat we gewoon rustig in onze auto blijven en op hoop van zegen dat ze ons heel laten. Gelukkig is dat ook zo, maar pff wat een moment zeg. Onze dag kan al niet meer stuk, maar word toch nog beter. We rijden door en op een gegeven moment is er een opstopping. We willen verder rijden, maar dat lukt niet, wat blijkt ligt er een leeuwin in de struiken. Zo mooi, we maken snel een foto en rijden door zodat ook anderen dit ook kunnen zien. De weg die we vervolgens nemen hebben we een achtervolger, wanneer wij stoppen stoppen zij ook. Heel grappig, want als wij verder gaan is het dier meestal al weg. Dus je ziet de mensen soms echt raar kijken, zo van er is niks te zien. Toch blijkt de grootste verassing nog te komen. Een hele kudde van denk ik rond de 30 olifanten bij elkaar. Hierin zie je het gedrag van de dieren enorm naar voren komen. Er wordt gevochten, waarbij de verliezer de bossen ingaat. De kleintjes zijn met water aan het gooien of klieren met hun broertjes en zusjes. De moeders kijken toe en denken zolang het bij spelen blijft is het goed. Na hier een tijdje te hebben gestaan, gaan we langzaam richting de uitgang. We hebben dan wel alles gezien wat er te zien valt. Wat een onvergetelijke dag. We besluiten te eten bij de zee en zien dan een andere kant van PE. Hier is de boulevard, waar wel leuke eettentjes zitten en gezelligheid. Besluiten om het volgend hostel meer in deze richting te zoeken, want dit is veel fijner.

De volgende dag gaan we met daglicht terug naar de boulevard. Even over de souvenirmarkt, langs de winkels en gewoon rond wandelen. Is wel even fijn, voelt als een fijne manier om even bij te komen. Vervolgens rijden we naar ons hostel, waar we geboekt hebben en gekozen hebben voor de aanwezigheid van een zwembad. Voordat ik erin duik, gaan we even boodschappen doen en kan ik genieten van de koelte. Blijf er niet lang in, maar was wel even super fijn.

Niels kan nog niet het lijstje van de Big Five afstrepen wat ons doet besluiten om nog naar een klein natuurpark te gaan in PE. Hier zien we wel een neushoorn, maar alleen dan op grote afstand. We proberen dichterbij te komen, maar helaas lukt dat niet. Toch is gezien gezien, dus check. Verder zien we hier veel giraffes en zebra’s om de safari compleet te maken. De cheetah kooi zijn we in geweest (met auto natuurlijk en alle ramen dicht) al hebben we niet de cheetah kunnen vinden en dit voelde wel als een teleurstelling.

De volgende dagen doen we het rustig aan en is het tijd om onze backpacks in te pakken. We gaan namelijk onze auto inleveren en vliegen naar onze eindbestemming. Dit was qua tijd de beste optie die we hadden, dus hebben we hiervoor gekozen.

Ilona


We arrive in Port Elizabeth after a long day and we are both tired. The place where we supposed to be sleeping turns out to be less prepared for our arrival. When arriving they look at us with the question of what are you doing here? They are not informed about our arrival so they are improvising. For now it’s fine, because we only stay here for two nights and we just make sure that we do not have to spend a lot of time here. In short, time to eat first, it turns out that it is not a real city with restaurants. Or that we just can not find it right now, so we’re going to eat at the KFC. We take chicken, how could it be otherwise. Back to the hostel to get some early sleep, because we have to, or at least I want to leave early the next morning.

We have not been able to sleep well, but decide to just go out. We are heading to Addo elephant park, where hopefully we well see some elephants. After some wrong directions with regard to the route, we still arrive at the park. For the first time we will do a safari where we can drive through the park with our own car. We receive a map and then enter the park. You have to stay in the car at all times, so we are well prepared. Have enough food and drinks with us and we have our eyes on the look out! It is not long before we see our first animal, the ostrich. We drive further and soon see zebras and a ibex. We look our eyes out and I am completely excited. Bouncing in my chair, because this is really very special. Then in the distance we see the first elephants, but before we see them up close they have already walked on. Yet it does not take long before we see them from very close in a herd. We parked our car on the side when we notice that an elephant is coming straight at us. We are silent and hope he just leaves us in the car. We make a lot of photos and videos though. Wow this was a bit of a shock, my heart was in my throat. The elephants look different than in Botswana, but remain beautiful.. We drive on and see more animals on the way. The animals that should be standing at the waterholes are not there, so that is a bit disappointing. We drive to the picnic place, the only place where we can leave the car, to stretch our legs.

The exploration of the park continues and once again we are witnessing a very special moment, three elephants are enjoying each other’s company in a sand storm. Until they decide that it is a good idea to move to the other side of the road, only we stand in the way. Yet we do not dare to start the car and drive away. So we decide again that we just stay calm in our car and on hope of blessing that they don’t smash us. Fortunately, that is true, but pff what a moment to say. Our day is great, but it gets even better. We drive on and at some point there is a congestion. We want to continue driving, but that does not work, as it turns out there is a lioness in the bushes. So beautiful, we take a quick picture and drive through so that others can see her as well. On the next road we take, we have a pursuer, when we stop they also stop. Very funny, because if we go further the animial is usually gone. So you sometimes see them looking weird, because there is nothing to see. Yet the greatest surprise is still to come. A whole herd of around 30 elephants standing together. Now you can see the behavior of the animals tremendously. There is fighting, where the loser enters the woods. The little ones are throwing water or gnawing with their brothers and sisters. The mothers watch and think as long as it stays playing we are not going to interfere. After standing here for a while, we slowly move towards the exit. We have seen everything there is to see. What an unforgettable day. We decide to eat by the sea and then see another side of PE. Here is the boulevard, where there are nice eateries and nice atmosphere. Decide to find the next hostel more in this direction, because this is much nicer.

The next day we go back to the boulevard with daylight. Walk on the souvenir market, entering some shops and just walking around. It’s nice, feels like a nice way to relax. Then we drive to our hostel, where we booked and opted for the presence of a swimming pool. Before I dive in, we go shopping for dinner and I can enjoy the coolness. Do not stay in it for long, but it was super nice.

Niels can not yet mark the list of the Big Five, so we decide to go to a small nature park in PE. Here we do see a rhino, but only from a great distance. We try to get closer, but unfortunately we can not. Yet seen is seen, so check. Furthermore, we see a lot of giraffes and zebras to complete the safari feeling. The cheetah cage we went in (with car of course and all windows closed) we didn’t find any and it felt like a disappointment.

The next day we take it easy and it’s time to pack our backpacks. We are going to hand in our car and fly to our final destination. This was the best option in terms of time, so we chose this.

Ilona

Geef een reactie