South Africa – Gardenroute (Mossel bay, Wilderniss, Plettenberg bay, Jeffreys Bay)

De Gardenroute, oftewel tuin route is een gebied ruwweg tussen Kaapstad en Port Elizabeth. Het staat bekend om zijn mooie kustlijnen, natuurparken en gezellige steden. Zoals eerder gezegd starten we onze trip in onze Ford Fiesta vanaf het vliegveld en gaan we gelijk de meeste kilometers overbruggen door naar Mossel Bay te rijden.

Het is even wennen om aan de ‘verkeerde’ kant van de weg te rijden en om je stuur aan de andere kant van de weg te hebben. Het wennen gaat al snel al zijn rotonde’s toch wel de meest bijzondere ervaring. Eenmaal in Mossel Bay aangekomen, merken we toch gelijk verschil. Ons hotel zit midden in een township en is omheind door hekken. Nu staat Zuid Afrika erom bekend dat je enorm goed moet uitkijken voor je eigen veiligheid en merk dat we hier beide enorm scherp op zijn. Eenmaal binnen krijgen we een leuke verassing, we krijgen een gratis upgrade van hostel naar hotel. Ons eigen hotelkamer die van alle luxe is voorzien en we worden begeleid door een ontzettend vriendelijke receptioniste. Ze kan ons veel vertellen over de historie van deze plek en hoe bijzonder dit hotel is. Wat we wel enorm snel merken is dat het overal zo rustig is, bij navraag blijkt dat het nu laagseizoen is. In mijn verbeelding stond overal geschreven dat het hoogseizoen is dus ben wat verbaasd. Ben dus enorm blij dat we met zijn tweeën zijn, want anders kan het wel eenzaam zijn.

De verkenning van de stad volgt en we komen bij de zee uit. Gaan zelfs even op het strand liggen, maar als snel betrekt het weer. We gaan even boodschappen doen voordat we terugkeren naar onze kamer. Hier maken we plannen voor de komende dagen.

We bezoeken de botanische tuinen van George een plekje iets verderop. De tuin is niet heel groot, maar wel mooi om te zien. Niels wil graag wijn proeven en we besluiten naar de wijn boerderij van Herhold te gaan, we weten dat het op zondag gesloten is maar misschien hebben we geluk. De weg ernaar toe is wat je zegt avontuurlijk, veel bochten en we rijden in de mist omdat we hoog in de bergen komen. We voelen voor onze auto, dus we rijden erg voorzichtig. Eenmaal aangekomen blijkt dat het inderdaad gesloten is, maar we mogen wel een stukje wandelen rondom de wijngaarden. Dat is erg fijn en ben blij dat we onze auto niet voor niks de hele berg hebben laten oprijden. De omgeving is mooi en de wandeling is een fijne onderbreking. Terug in de auto en hop naar ons hotel, met uitzicht over hetzelfde berggebied. Al is het door de mist niet zo goed zichtbaar. De elektriciteit wordt er die avond afgehaald, dus we eten bij kaarslicht. Het hotel is niet meer nieuw en is ook te zien aan de inrichting. Overal vloerbedekking en oude stijl qua meubels, gelukkig ruikt het er wel fris.

Hier blijven we maar een nacht en rijden door naar Knysna, het weer is nog steeds niet erg fijn dus besluiten we om te gaan rondwandelen in de stad. Na de lunch kopen we hier nog souvenirs en vervolgen we onze weg naar Plettenberg bay. Deze plek doet fijner aan en we kunnen nu voor het eerst eten zonder met de auto weg te hoeven. Dit scheelt en we komen terecht bij een plek waar ze de lekkerste vers gemaakte pasta bereiden, dit is zeker een kanshebber om morgen voor terug te keren. De volgende ochtend begint de zon te schijnen en gaan we naar de roofdierenopvang, bij aankomst blijkt dat je er niet zelf doorheen mag lopen maar onder begeleiding van een gids. Deze neemt ons mee op sleeptouw en we mogen zelfs bij de cheetah in de kooi. Is wel mooi, maar ook beangstigend het is en blijft een roofdier. Hierna gaan we naar monkeyland, wat er bijna praktisch naast ligt. Ook weer onder begeleiding van een gids, komen we eerst maki’s tegen die ik ook heb gezien in Madagaskar. Ze blijven mooi en een lust voor het oog. Daarna vervolgen we de wandeling en zien we overal apen, groot en klein, gekleurd of juist camouflage. Vooral de kleine zijn zo schattig om te zien. We rijden weer terug naar Plettenberg om daar naar het natuurpark te gaan wat zich bevind op een schiereiland. Het is een mooie wandeling, waar we niet helemaal op voorbereid waren. Wat resulteert in het drinken van te weinig water en verbrande stukjes huid. Toch is de wandeling echt wel de moeite waard. Klimmen en dalen en het laatste stukje langs de zee. Ben zo gek op de zee en kan daar uren zitten. We sluiten de dag af met pasta, hoe kan het ook anders.

De volgende dag na rustig te hebben ontbeten gaan we rijden richting Jeffrey’s Bay, hopelijk houd het warme weer aan want tot nu toe was het niet erg fijn. Onderweg maken we een stop bij de Bloukrans brug, de plek waar mijn zusje een bungee jump heeft gedaan, heb het overwogen maar het hoeft van mij niet. Wel leuk om bij dezelfde plek te zijn. De activiteit wat we wel gaan doen is canopying, je bent dan in de bossen en je gaat hoog in de boom van de ene naar de andere ziplinen. Erg leuk om te doen en we waren met zijn tweeën. Heel fijn, hierna rijden we door onze eindbestemming: Jeffreys bay. Hier eenmaal aangekomen krijgen we te horen dat we wederom een gratis upgrade hebben gekregen. Ons appartement die we krijgen is groter en heeft een eigen terras met zicht op zee. Hier kunnen we geen nee tegen zeggen. Wederom zulke aardige mensen en ze hebben goede aanbevelingen voor waar te eten. We rijden er gelijk heen, want we hebben wel trek gekregen. Er is geen woord bij gelogen, het is erg lekker en fijne sfeer. De volgende dag doen we lekker rustig aan en halen we ontbijt bij de supermarkt zodat we ons eigen ontbijt kunnen samenstellen. Ook zag ik stroopwafels liggen en kon de verleiding niet weerstaan, die smaakten toch wel erg lekker aangezien ik ze al een hele tijd niet heb kunnen eten. In de middag gaan we de stad verkennen en gaan we wederom bij hetzelfde restaurant eten, zo lekker genoten. Zat wederom wel bommetje vol, dus was iets minder prettig gevoel. De volgende dag is het dan eindelijk zover Niels kan en mag dan eindelijk gaan surfen. Hij heeft er gevoel voor en staat binnen een paar pogingen al op de plank! Goed gedaan en heb het mogen vastleggen voor hem.

Na dit avontuur is onze tijd met de Gardenroute voorbij, wel rijden we naar onze volgende bestemming maar meer daar over de volgende keer.

Ilona


The Garden Route is an area roughly between Cape Town and Port Elizabeth. It is known for its beautiful coastlines, nature parks and cozy cities. As we said before, we start our trip in our Ford Fiesta from the airport and we are going to cover the most kilometers today by driving to Mossel Bay.

It takes some time getting used to driving on the ‘wrong’ side of the road and to have the steering wheel on the other side. To me the roundabouts are a special experience. Once we have arrived in Mossel Bay, we notice differences straightaway. Our hotel is in the middle of a township and has fences all around it. South Africa is known for having to look out for your own safety and notice that we are both very keen on it. Once inside we get a nice surprise, we get a free upgrade from hostel to hotel. Our own hotel room which is equipped with luxury and we are accompanied by a very friendly receptionist. She can tell us a lot about the history of this place and how special this hotel is. What we notice very quickly is that everywhere its so quiet, on inquiry it’s is been told that it is now low season. In all the books I read beforehand they mentioned high season, so I am a bit surprised. So am very glad that we are with two of us, because otherwise it can be lonely.

The exploration of the city follows and we arrive at the sea. Even lie on the beach for a while, but not for long because the clouds are moving in. We have done some shopping before we return to our room. Here we make plans for the coming days.

We visit the botanical gardens of George which is a little bit further. The garden is not very big, but nice to see. Niels would like to taste wine and we decide to go to Herhold’s wine farm, we know it is closed on Sunday but maybe we are lucky. The road to it is what you say adventurous, many turns and we drive in the fog because we are high in the mountains. We feel for our car, so we drive very carefully. Once arrived it appears that it is indeed closed, but we are allowed to walk around the vineyards. That’s very nice and I’m glad we did not let our car drive up the whole mountain for nothing. The environment is beautiful and the walk is a nice break. Back in the car and to our hotel, with a view over the same mountain area. Even if it is not so well visible to say the least. The electricity is shut down that evening, so we eat by candlelight. The hotel is no longer new and can also be seen in the interior. Everywhere carpet and a old style in terms of furniture, luckily it smells fresh.

Here we stay only one night and drive to Knysna, the weather is still not very nice so decide to walk around in the city. After lunch we buy souvenirs and continue our way to Plettenberg bay. This place is really nice and for the first time we can walk to the restauarant instead of taking the car. This saves time and makes things easier, we end up at a place where they prepare the most delicious freshly made pasta. It is so good that this place is certainly a contender to return tomorrow. The next morning the sun starts to shine and we go to the wildlife shelter, upon arrival it appears that you can not walk by yourself, but under the guidance of a guide. He even let’s us in the cage of the cheetah. Is beautiful, but also frightening, it is and remains a predator. After this we go to monkeyland, which is practically next to it. Again under the guidance of a guide, we first meet lemurs that I have seen in Madagascar. They remain beautiful and so much fun to watch. Then we continue the walk and we see monkeys everywhere, big and small, colored or camouflage. Especially the little ones are so cute to see. We drive back to Plettenberg to go to the nature park which is located on a peninsula. It is a nice walk, which we were not completely prepared for. This results in drinking too little water and partly burned skin. Yet the walk is really worth it. Climbing and descending and the last stretch along the sea. Remain crazy about the sea and can sit there for hours. We end the day with pasta, how could it be otherwise.

The next day after breakfast, we drive towards Jeffrey’s bay, hopefully the warm weather will stay because it’s very nice. On the way we stop at the Bloukrans bridge, the place where my sister has done a bungee jump, have considered it but I do not need it. Nice to be at the same place. The activity that we are going to do is canopying, it’s ziplining in the woods from one three to the other. Very nice to do and we were with two. After we drive to our final destination. Once we have arrived, we are being told that we have again received a free upgrade. Our apartment is bigger and has a private teras with sea view. We can not say no to this. Again such nice people and they have good recommendations for having dinner. We drive right there, because we have gotten hungry. The recommendation was perfect, the food was great and it was a beautiful ambience. The next day we take it easy and do groceries at the supermarket to make our own breakfast. In the shop I saw ‘stroopwafels’ a Dutch wafel with caramel, couldn’t resist and they tasted very nice after such a long time. In the afternoon we explore the city and again we eat at the same restaurant, so enjoyed it. Was again so full, so it was a little bit less pleasant. The next day it is finally time for Niels to go surfing. He has a feeling for it and is already standing on the board within a few attempts! Well done and caught those moments on camera.

After this adventure our time for the Garden Route is over, but we are driving to our next destination but more about that next time.

Ilona

Geef een reactie