South Africa – Cape Town

Dan zit je nog voor 1,5 week ‘alleen’ in Kaapstad, wat ga je dan doen?Voor mij heb ik volgende gedaan ben verhuisd van het centrum naar de zeekant en heb me aangemeld voor yoga. Nu kan ik elke dag yoga doen, waar ik veel plezier uithaal. Ga met de bus, want lopen is net iets te ver. Tevens is de bus super veilig, dus ook dat scheelt. Leer de mensen hier kennen en wordt helemaal enthousiast van een stroming die ik nog niet kende Bikram yoga. Dit ga ik dus zeker onthouden en verder ontwikkelen. Ook liep ik toevallig nog langs een festival. Ze hebben de gehele straat afgezet zodat er op straat gespeeld kan worden door de kinderen. Er zijn fietsen, stoepkrijt, muziek, dans. Enorm fijn om hier toevallig tegen te komen. Iets wat minder fijn was, dat toen ik hier was, stond een deel van de tafelberg in de brand. Door de droogte en de harde wind ontstaat brand en het is dan ook lastig voor de brandweerlieden om het vuur te doven. Wanneer de wind gaat liggen worden helikopters ingezet om te blussen, maar dat lukt dus lang niet altijd. Na een dag is het vuur onder controle maar is de natuur daadwerkelijk wel beschadigd.

Het is weer zover Niels komt me wederom opzoeken, na een lange vlucht komt hij moe aan wat natuurlijk logisch is. Vroeg slapen, want de volgende dag gaan we vroeg op pad naar Robben eiland. Het eiland waar Nelson Mandela jarenlang gevangen is geweest, we worden hier rondgeleid door een ex-gevangene. Dit maakt de beleving nog een stukje meer intenser. Het is bizar om je voor te stellen hoe het hier was en hoe vindingrijk de gevangen zijn geworden hierdoor. Erg blij dat ik dit met eigen ogen heb mogen zien. We slenteren door de stad heen op ons gemak, we hebben alle tijd. Pakken onderweg lunch mee en lopen langs het water terug naar het hotel. Hier zien we zelfs jonge dolfijnen die aan het spelen zijn. De dag daarop gaan we naar de tafelberg, deze keer met de kabelbaan om tijd te besparen. Toch blijft het uitzicht onbetaalbaar, voel me dankbaar dat ik er nu voor de tweede keer op dit nieuwe wereldwonder sta. We nemen geen zware lunch voor de verandering, want vanavond gaan we luxe dineren. We gaan namelijk naar Stardust, waar de obers daadwerkelijk kunnen zingen en ons naast eten de avond gaan entertainen. We worden ontvangen door de Oegandese David die door zijn talenten een studiebeurs heeft gekregen om te studeren in Kaapstad. Hij komt heel bescheiden over, maar wanneer hij zijn keel opentrekt, hebben we beide gelijk kippenvel. Wat kan hij zingen en mensen meenemen in zijn verhaal. WOW, hier kom je voor als je naar Stardust gaat. De rest van de avond is een groot muziekfestijn en is super leuk om mee te maken. Mocht je dus naar Kaapstad gaan, ga hier dan eten. Zorg wel dat je gereserveerd hebt, want ze zitten altijd vol!

Na de dagen in Kaapstad besluiten we onze weg te vervolgen naar Muizenberg wat eigenlijk in het verlengde is van Kaapstad. Voordat we daarheen gaan, bezoeken we eerst nog het rugbymuseum. Hier valt te lezen en te zien wat voor impact het apartheidsregime heeft gehad op deze sport. Sport verbroedert, wordt altijd gezegd en dit blijkt uiteindelijk ook aan het einde. Het plan was eerst om met de trein naar Muizenberg te gaan, uiteindelijk toch besloten om gebruik te maken van Uber vanwege veiligheid. Een goed besluit van Niels, want achteraf hoor je de meest onveilige dingen voorbij komen. Het is wel spitsuur, dus de taxirit duurt iets langer dan gepland, we nemen een andere route namelijk via de Chapman’s peak om in Muizenberg te komen. Deze weg staat bekend om zijn vele bochten en mooie vergezichten. Het was dus ook geen straf om langer in deze taxi te zitten. Bij aankomst in Muizenberg, worden we vriendelijk onthaald door onze hosts Dave en Sandy. Ze willen in ons alles voorzien en de volgende dag verzorgen ze het vervoer zodat we in de stad kunnen kijken. Hier eenmaal aangekomen zie je waarvoor de mensen hier komen, namelijk om te surfen. we doen navraag, maar besluiten om vandaag niet te gaan surfen. We genieten van de heerlijke omgeving, wel voelende dat het niet overal even veilig is. We worden weer opgehaald door Dave en gaan in die avond nog even lekker uit eten. De volgende dag worden we door Dave en Sandy naar het vliegveld van Kaapstad gebracht, hier huren we een auto zodat we ons eigen ding kunnen doen zonder afhankelijk te zijn van taxi’s of openbaar vervoer.

Ilona


Next thing being ‘by myself’ for 1,5 weeks ‘by myself’ in Cape Town, what am I going to do? For me, I have done the following: moved from the center to the sea side and signed up for yoga. Now I can do yoga every day, where I get a lot of pleasure from. Go by bus, because walking is just a little too far. The bus is also super safe, so that also makes a difference. Get to know the people here and get totally excited by a style that I did not know yet: Bikram yoga. Will certainly remember this and continue to develop. Also passed by a festival by accident. They closed the entire street so that children can play on the street. There are bicycles, childeren are chalking on the street, music and dancing. Very nice to run into this by chance. Something that was not so nice, that when I was here a part of the table mountain was on fire. The drought and the strong wind caused the fire and it is therefore difficult for the firefighters to extinguish the fire. When the wind is less, helicopters are used to extinguish, but that does not always work. After a day the fire is under control but nature is actually damaged.

The time has come again for Niels to visit me again, after a long flight he arrives tired which is logical. Sleep early, because the next day we leave early for Robben Island. The island where Nelson Mandela was imprisoned for years and we are guided by a former prisoner. This makes the experience even more intense. It is bizarre to imagine what it was like here and how resourceful the prisoners have become. Very happy that I saw this with my own eyes. We stroll through the city, we have all the time of the world. Pack lunch along the way and walk along the water back to the hotel. Here we see young dolphins who are playing. The next day we go to the table mountain, this time by cable car to save time. Still, the view remains unaffordable, feeling grateful to be here for the second time on one of the new world wonders. We do not take a heavy lunch for a change, because tonight we go out for dinner luxurious style. We go to Stardust, where the waiters can actually sing and entertain us next to having dinner. We are received by the Ugandan David who has received a scholarship through his talents to study in Cape Town. He comes across very modestly, but when he opens his throat, we both have goose bumps. What can he sing and take people into his story. WOW, this is what we came for when you go to Stardust. The rest of the evening is a great music festival and is super fun to experience. So if you go to Cape Town and want to eat somewhere special go here. Make sure you have a reservation, because they are always fully booked!

After the days in Cape Town we decide to continue our way to Muizenberg which is actually in the extended light of Cape Town. Before we go there, we first visit the rugby museum. Here you can read and see what impact of the apartheid regime had on this sport. Fraternization is always said for sports and here you can see it’s eventually turns out that way. The plan was first to take the train to Muizenberg, but decided to use Uber because of safety. A good decision from Niels, because afterwards you hear the most unsafe things about using public transport. It is rush hour, so the taxi ride takes a bit longer than planned and we take another route through the Chapman’s peak to get to Muizenberg. This road is known for its many curves and beautiful views. It was therefore no punishment to sit in this taxi for a long time. Upon arrival in Muizenberg, we are warmly welcomed by our hosts Dave and Sandy. They want to provide everything for us and the next day they take care of the transport so that we can have a look in the city. When we arrive, we see inmediately where the people are coming for, namely surfing. We make inquiries, but decide not to surf today. We enjoy the wonderful environment, but it doesn’t feels as safe as it should. We are picked up again by Dave and go out for dinner in that evening. The next day Dave and Sandy take us to the airport of Cape Town, here we rent a car so that we can do our own thing without being dependent on taxis or public transport.

Ilona

Geef een reactie