South Africa – Orange River, Cederberg & Cape Town

De volgende dag na het ochtendritueel, gaan we dan richting de grens rijden en mogen we de grens over. Belangrijk voor mij is dat ik voor Zuid Afrika daadwerkelijk mijn 90 dagen visa stempel krijg, aangezien ik hier langer dan een maand zal verblijven. Krijg mijn paspoort terug en zie dat het goed is verlopen, kan nu weer ademhalen.

Ons kamp zit vlakbij de grens, dus ver hoeven we gelukkig niet meer te rijden vandaag. We mogen onze tent weer gaan opzetten en even relaxen. Pak mijn boek erbij en wanneer ik er lekker inzit worden we geroepen voor de lunch. Ach, je kan niet alles hebben toch. De lunch smaakt weer lekker en we verkleden ons voor de volgende activiteit. We gaan kajakken op de Orange river, we worden vergezeld door twee jonge jongens die op de camping werken. De tocht zelf is erg mooi en heb heerlijk zitten lachen in ons gezelschap. Af en toe komen we vast te zitten in zeewier of ondiep water en is Ralph een echte heer en stapt uit. Hij duwt onze kajak verder en stapt vervolgens weer in. Het is een mooie tocht en we zijn een goed team. Weet zeker dat we in ieder geval goed kunnen slapen na deze inspanning.

Het is inderdaad waar gebleken, was al vroeg naar mijn tent gegaan om nog even te gaan lezen. Al snel ben ik in slaap gevallen en heb goed geslapen. Dit heeft me dus goed gedaan en was er ook zeker wel aan toe. We gaan wederom weer op pad en we merken dat weer in hoogte gaan stijgen, want de temperatuur neemt af. Ook wel even fijn, maar het is wel weer even schakelen. We rijden door de wijnvelden heen en mogen dan onze tent neerzetten er tussenin in Cederberg. Levert een heel mooi plaatje op, maar er mag daadwerkelijk ook geproefd worden. Zoals jullie waarschijnlijk wel weten drink ik niet vanwege mijn allergie, maar heb in ieder geval een slokje genomen. Het smaakt me niet en ben blij dat ik water heb meegenomen. Het wordt een gezellige avond, want iedereen neemt natuurlijk de nodige drankjes. Ook is dit onze laatste volledige avond samen als een groep, dus we hebben een speciaal diner voorbereid gekregen door onze kok en gids. Heerlijk genieten dit. Toch was ik niet in de feeststemming, want kreeg het bericht dat een oude bekende op jonge leeftijd is overleden aan de gevolgen van een ongeluk. Was van slag en had even tijd voor mezelf nodig. Wederom blijkt maar weer je hebt maar een leven en het is je eigen keus hoe je dit inkleurt.

Na een goede nachtrust voor mij en voor de anderen wat minder pakken we voor het laatst onze tent in. Ook is het tijd voor ons laatste ontbijt hier en mogen we dan in de truck naar onze eindbestemming van deze trip: Kaapstad. Deze stad staat ook al heel erg lang op mijn lijstje om te bezoeken. Mijn zusje heeft in Zuid Afrika 5 maanden stage gelopen en heeft me nog meer enthousiaster gemaakt over de stad dan dat ik al was. Eenmaal aangekomen in Kaapstad regent het, waar de stad eigenlijk niet om bekend staat. Gelukkig zitten we nog in de truck en hebben we er nog weinig last van. Ook zie ik in mijn ooghoek een niet afgemaakte snelweg. Ze waren bezig met het maken van een bovenverbinding, totdat het geld op was. Nu dient het als filmset. Naast toerisme staat de filmindustrie op nummer 2 waar Kaapstad het geld mee verdiend. Vrij vlot verloopt onze check-in en kunnen we deelnemen aan onze township tour. We zullen daadwerkelijk de laatste zijn die deze tour hebben binnen onze trip. We worden gebriefd en onze gids geeft aan dat we geen volledige tour krijgen, want in een gedeelte van de township zijn ze aan het demonstreren. Hier willen we natuurlijk niet tussen zitten, dus we krijgen een alternatieve route. Bij de eerste stop mogen we bij een mevrouw in haar sheck (dat is benaming voor hun huis) kijken. Het is een kleine ruimte, waar ze met drie mensen verblijven. Toch hebben ze het voor zichzelf zo aangenaam mogelijk gemaakt. De sfeer is totaal niet grimmig, ze zijn juist erg blij om ons te zien. Daarna staan we stil bij een monument, waarbij jongeren zijn doodgeschoten door de politie. De verhalen maken je wel even stil en ook zie je hier de armoede meer om je heen dan bij de vorige stop. Vervolgens gaan we lunchen op Afrikaanse manier. We gaan dus aan de braai en er is veel vlees en natuurlijk pap. Niet pap zoals wij dat kennen maar het ziet er uit als rijst wat aan elkaar geplakt is maar is gemaakt van mais. Vind het persoonlijk wel lekker en het vult de maag ook goed. Hierna gaan we weer terug naar ons hostel, want onze gids kan simpelweg onze veiligheid niet garanderen. Bij terugkomst nemen we dan ook afscheid van onze chauffeur TK, gids Mischek en kok Keenan. We nemen nog niet echt afscheid van elkaar, want die avond hebben we nog gezellig gedineerd. Nu zie je weer een hele luxe kant van Cape Town en het staat in zo’n schril contrast met wat we vanmiddag hebben gezien. Een aantal van de groep blijven iets langer, de rest korter. Ben zelf diegene die het langst in Kaapstad blijft, dus ik doe alles op mijn gemak.

Ga samen met de drie Deense dames verhuizen naar een hostel, zij blijven bijna nog een week en zullen samen die week doorbrengen. Samen met Janet en Kate besluiten we de volgende dag af te spreken en naar de botanische tuinen van Kaapstad te gaan. De tuinen zijn enorm mooi opgebouwd en er heerst enorm veel rust ondanks dat je gewoon nog in de stad zit. Van welke kant je ook kijkt in Kaapstad, je ziet elke keer weer de tafelberg. Die echt wel lonkt om te bezoeken, maar dat is nog even wachten. Eerst besluiten we een city tour te nemen over de historie van Kaapstad, we komen veel te weten over de VOC en wat de Nederlanders hier hebben uitgespookt. Soms vertel ik maar niet dat ik een Nederlandse ben, want ze wijzen gelijk en zeggen kijk nou wat jullie hebben gedaan. Dat er veel is gebeurd en niet op een mens vriendelijke manier blijkt wanneer we het slaven museum bezoeken. Het is heel erg indrukwekkend en je kan zeker nog de sporen zien die het heeft achtergelaten. Heeft vooral te maken met de achternaam. Bij het binnen brengen van de slaven werd hun gehele identiteit afgenomen. Ze kregen een nieuwe naam, namelijk de maand waarop ze binnen kwamen met als achter toevoeging ‘van’ en het land van herkomst. De eigenaren van de slaven veranderen dan nog wel eens de voornaam naar een Bijbelse naam, maar hun gehele identiteit is weg. Zeer indrukwekkend om al die verhalen te lezen.

Na wat overleg tussen ons vieren besluiten we dan de volgende dag om de tafelberg te beklimmen. Hebben onze twijfels qua veiligheid omdat er veel spookverhalen zijn. Mijn prioriteit is altijd veiligheid, dus gaan we onder begeleiding van een gids. In de nacht heeft het geregend dus het is de vraag of het doorgaat. De gids geeft aan dat het wel doorgaat, maar dat het wel gevaarlijk kan zijn vanwege slipgevaar. Dit beloofd wat, we starten de tocht en gaan klimmen. Wederom voel ik al snel dat het tempo mij te hoog ligt en pak mijn eigen tempo. Dan maar iets langzamer, zolang ik maar boven kom. Ben zo trots als ik uiteindelijk bovenaan sta en wat een uitzicht! Het is hier zo mooi. We lopen een rondje en zelfs een deel staat nog in de mist. We gaan met de kabelbaan terug, want het word niet aanbevolen om terug te gaan wandelen. Het is een aanslag op je knieën en dat hoeft natuurlijk niet. We nemen een gedeelde taxi terug naar het hostel en gaan dan lunchen bij de Eastern Food Bazaar. Heerlijk lekker Indiase lunch voor weinig geld. Het is weer smikkelen geblazen. Ook brengen we nog een bezoek aan een fototentoonstelling bij de waterkant van Kaapstad. Het is de World Press, maar dan voor Cape Town. Hier zitten echt wel pareltjes tussen.

Daaropvolgend nemen we ook nog deel aan een city tour in Bo Kaap, de islamitische wijk van Kaapstad. Krijgen veel mee over de historie en de huidige gang van zaken. Er blijven namelijk nog maar weinig islamitische mensen in de wijk wonen, want er worden grote geldbedragen geboden om de huizen te kopen en deze vervolgens te verhuren of grote hotelketens neer te zetten. In de avond gaan we dan naar de film ‘A star is born’, deze film stond al heel lang op mijn lijstje. In Nederland is hij natuurlijk al een tijdje uit, maar toen zat ik in Colombia en was hier de film nog niet uitgebracht. In elk land waar ik vervolgens kwam heb ik gekeken en nu is het na vier maanden toch gelukt. We zien de film in het oudste film theater van Afrika, wat ook wel een fijne sfeer creëert. Het is een zeer mooie film en ben blij dat ik hem heb gezien. Dan is het tijd geworden om afscheid te nemen van de Deense dames, heb me erg vermaakt met hen. Het ga jullie goed!

Ilona


The next day after the morning ritual, we will drive to the border and cross the border. Important for me is that I actually get my 90 day visa stamp for South Africa, as I will stay here for more than a month. Get my passport back and see that it went well, can breathe again.

Our camp is close to the border, so fortunately we do not have to drive anymore today. We can set up our tent again and relax. Grab my book and when I was in the story itself, we are called for lunch. Ah, you can not have it all. The lunch tasts good again and we dress up for the next activity. We go kayaking on the Orange river and we are accompanied by two young boys who work at the campsite. The tour itself is very beautiful and I had a great time laughing. Occasionally we get stuck in seaweed or shallow water and Ralph is being a real gentleman and gets out. He pushes our kayak further and then jumps back in. It is a nice trip and we are a good team. Be sure that at least we can sleep well after this exercise

It has indeed proved true, went to my tent early to read a bit. Soon I fell asleep and slept well. This has done me a good job and certainly needed it. We are back on the road again and we notice that the altitude is rising again, because the temperature is decreasing. Also nice, but I need to switch. We drive through the vineyards and may then pitch our tent in between them in Cederberg. Provides a very nice picture, and it includes tasting. As you probably know I do not drink because of my allergy, but at least I have taken a sip. Still don’t like it and I’m glad I took water with me. It will be a pleasant evening, because everyone takes some drinks. This is also our last full evening together as a group, so we have a special dinner prepared by our cook and guide. Enjoy this. Still, I wasn’t in a partymood, because I was told that an old acquaintance of me died at a young age in an accident. Was upset and needed some time for myself. Once again it shows that you have only one life and it is your own choice how to color it.

After a good night rest for me and not so much for the others, we pack our tent for the last time. It is also time for our last breakfast here and we are allowed in the truck to our final destination of this trip: Cape Town. This city has also been on my list for a long time. My sister did an internship in South Africa for 5 months and made me even more enthusiastic than I already was. Once arrived in Cape Town it rains, where the city is not really known for. Fortunately, we are still in the truck so we are not bothered by it. See an unfinished highway from the corner of my eye. They were busy making a top connection until the money ran out. Now it serves as a film set. Besides tourism, the film industry is number 2 where Cape Town earns the money from. Our check-in goes smoothly and we can participate in our township tour. We will actually be the last ones to have this tour included. We are being informed by our guide that we do not get a full tour, because in a part of the township they are demonstrating. We do not want to be there, so we agree. At the first stop we can have a look at a lady in her sheck (that is the name for their house). It is a small space where they stay with three people. Yet they have made it as pleasant as possible for themselves. The atmosphere is not grim at all, they are very happy to see us. Then we will stop at a monument, where young people have been shot by the police. The stories make you quiet for a while and you also see the poverty around you more than at the previous stop. Then we go for lunch African style. So we’re having a braai with lots of meat and pap. Pap looks like rice that is stuck together but is made from corn. Find it personally well and it fills the stomach well. After this we go back to our hostel, because our guide can not guarantee our safety. When we return, we say goodbye to our driver TK, guide Mischek and cook Keenan. We are not really saying goodbye to each other, because we have dinner that night. Now you see another luxurious side of Cape Town and it’s in sharp contrast to what we have seen this afternoon. Some of the group stay a little longer, the rest shorter. Will stay the longest myself, so I do everything at ease.

Go with the three Danish ladies to a different hostel, they stay almost a week and will spend ttheir time together. The next day we go with Janet and Kate to the botanical gardens of Cape Town. The gardens are beautifully built and there is a lot of peace despite being so close to the city. No matter which angel you look in Cape Town, you always see table mountain. Being eager to visit, but will be patient. First we decide to take a city tour about the history of Cape Town, we learn a lot about the VOC and what the Dutch have done here. Sometimes I do not tell that I am Dutch, because they point and say what you have done. A lot has happened and not in a human friendly way becomes clear when visiting the slave lodge. It is very impressive and you can certainly still see the traces it has left behind. Has mainly to do with the last name. When the slaves were brought in, their entire identity was taken away. They were given a new name, namely the month they came in with the addition of ‘van’ and the country of origin. The owners of the slaves sometimes change the first name to a biblical name, but their entire identity is gone. Very impressive to read all those stories.

After some deliberation, we decide to climb table mountain the next day. Have our doubts in terms of safety because there are many ghost stories. My priority is always safety, so we go under the guidance of a guide. In the night it has rained so it is questionable whether it continues. The guide indicates that we will continue, but it can be dangerous because it can be slipery. This promises something, we start the journey and start climbing. Again I quickly feel that the pace is too high and I take my own pace. Rather a bit slower, as long as I get to the top. Feel so proud when I make it up the top and what a view! It is so beautiful here. We walk around and even a part is still in the fog. We return by cable car, because it is not recommended to go back hiking. It is an attack on your knees and this is the way to prevent that. We take a shared taxi back to the hostel and then have lunch at the Eastern Food Bazaar. Delicious Indian lunch for little money. It’s so tasteful. We also visit a photo exhibition at the waterfront. It is the World Press, but then for Cape Town. There are real gems here in my opinion.

Subsequently we also take part in a city tour in Bo Kaap, the Islamic district of Cape Town. Get a lot of information about the history and the current state of affairs. There are still few Islamic people living in the district, because they are offered large sums of money to buy the houses and subsequently rent them out or set up large hotel chains. In the evening we go to the movie ‘A star is born’, this movie was on my list for a long time. In the Netherlands, it has been released for a while, but then I was in Colombia and the film was not released yet. In every country where I subsequently came I looked and now I succeeded after four months. We see the film in the oldest film theater in Africa, which also creates a nice atmosphere. It is a very beautiful film and I am glad that I have seen it. Then it is time to say goodbye to the Danish ladies, I have been very entertained with them. All the best!

Ilona

Geef een reactie