Namibia – Spitzkoppe, Sesriem, Dune 45 & Fish River Canyon

Onze gids heeft ons reisschema een beetje aangepast zodat we op betere en leukere plekken kunnen overnachten zonder al te veel hoeven omrijden. Vandaar dat we nu eerst naar Brandberg rijden en ons kamp opbouwen. Na de lunch hier gaan we weer op pad met de truck die ons naar Spitzkoppe gaat brengen.

Spitzkoppe is een grote eilandenberg middenin de woestijn. We rijden dan ook al enige tijd door een ruw stukje woestijn. Volgens mij is onze chauffeur erg aan het genieten, had hier graag ook zelf even een stukje willen rijden. De herkomst van deze berg is onbekend, maar plotseling zie je hem aan de horizon verschijnen. Hoe dichterbij we komen, des te hoger hij echt blijkt te zijn. Echt wonderbaarlijk. Eenmaal aangekomen worden we door een lokale gids begeleid die ons eerst de tekeningen laat zien van de Bushmen. De oorspronkelijke bewoners van dit gebied. Daarnaast gaan we eigenlijk ons eigen gang, want de gids kan ons niet in bedwang houden. Als we eenmaal horen dat we mogen klimmen, is het hek van de dam. Een paar overwinnen hun angst en staan in een keer bovenop een berg. Knap gedaan! Na de nodige foto’s gaan we weer terug naar ons kamp, hier is het inmiddels gelukkig alweer een beetje afgekoeld. Blijkt dat dit de eerste nacht is dat ik ’s nachts wakker word van de kou. Dacht dat het altijd warm zou zijn in de Afrikaanse zomer, maar heb het mis. Gelukkig heb ik mijn trui naast me liggen en val ik al snel weer in slaap.

Na het gebruikelijke ochtend routine, het inpakken van de tent en ontbijt gaan we weer in de truck. De eindbestemming van vandaag is Swakopmund. De plek waar we twee nachten zullen overnachten en je kan deelnemen aan allerlei verschillende activiteiten. Voor mezelf had ik besloten om niet deel te nemen aan de activiteiten. Had gewoon behoefte aan rust en op mijn gemak rond slenteren en de omgeving verkennen. Heb natuurlijk ook al zoveel gedaan, dat ik er me ook niet druk over kan maken dat ik iets zou missen.

De rest van de groep doet wel mee aan de activiteiten, waaronder dat een aantal een skydive hebben gedaan. Daarnaast hebben een aantal meegedaan aan quad rijden en sandboarden in de duinen. Alleen is hier wel een extra persoon in de ziekenboeg terecht gekomen met wederom haar schouder uit de kom.

Het is voor het eerst deze trip dat we niet in een tent gaan slapen, maar we krijgen een zeecontainer gevuld met alle luxe die je kunt verzinnen. Heb er een voor mezelf, met douche en wc en een normaal bed. Dit ervaar ik zo als luxe, ook dat je nu niet je tent hoeft op te zetten en weer neer te halen. Heerlijk genieten dit en mijn uitzicht zit op palmbomen en op de achtergrond de duinen. Ben wel klaar dan. We gaan gezellig met een aantal de stad verkennen, winkeltjes kijken op zoek naar verborgen schatten. Wat wel opvalt als je hier door de stad loopt is dat je eigenlijk niet opvalt als toerist. Er wonen nogal veel blanken in het land, een deel zijn nog van de kolonisatie en ook veel Zuid Afrikaanse boeren zijn naar hier getrokken.

Na twee heerlijke nachten in een normaal bed is het toch weer tijd om verder te gaan. Aan alle goeds komt weer een einde, al moet ik eerlijk zeggen vind het totaal niet erg om in een tent te slapen. Vind het wel gezellig. Onderweg passeren we de tropic of capricorn oftewel de steenbokskeerkring. Daarnaast hebben we lunch in een dorpje dat is gevestigd door een Nederlander. Het is echt in de middle of nowhere in de woestijn. Heel raar om dan te zien dat er plotseling een volledig functionerend dorp is gemaakt. Na lunch rijden we door en komen we aan op de bestemming waar we de komende 2 nachten verblijven. Het is gelukkig al eind van de dag, want naast dat het in de woestijn is waait het hier enorm. Achteraf gezien blijkt dat dit echt het heetste plekje is waar we tot nu toe zijn verbleven. Het voelt dan ook als een straf om hier twee nachten te moeten verblijven. De volgende dag is het enorm heet en proberen we ieder op ons eigen manier koelte te vinden, wat niet echt lukt. Toch hebben we nog wel een uitstapje op het eind van de dag, namelijk het bezoeken va de Sesriem canyon. Het is wederom mooi om te zien, alleen is deze niet erg groot.

De volgende ochtend mogen we dan gelukkig onze tenten weer inpakken en gaan we op weg naar een plek die enorm hoog op mijn lijstje staat. Deze keer is het ook nog letterlijk en figuurlijk. We gaan namelijk dune 45 beklimmen. Een zware pittige tocht, maar elke stap is er weer een en stap stug door. Het is zo mooi, zie de foto’s wederom op Instagram. De volgende plek die we bezoeken is de Sossusvlei, wat ook enorm is en omringd door de hoogste duinen hier. Wanneer ik hier loop voelt het net of loop ik door een beeldschermachtergrond van Windows, vermoed dat ze hier de foto’s hebben gemaakt.

Onze laatste uitstapje binnen Namibie is het bezoeken van de Fish River Canyon, er wordt gezegd dat deze canyon mooier is dan de Grand Canyon in Amerika. Nu kan ik dat natuurlijk niet bevestigen of ontkrachten, want daar ben ik nog nooit geweest. Toch kan ik wel zeggen dat het een erg mooie plek is en het lastig is om deze mooi op de foto te zetten. Ook mogen we hier de zonsondergang bekijken en ben ik weer helemaal gelukkig.

Wat een land, wat een mooie herinneringen heb ik hier gemaakt. Ben zo blij dat ik de beslissing heb genomen om dit pareltje te bekijken. Het is een land die me verast heeft op meerdere fronten en denk er met een warm hart aan terug.

Ilona


Our guide has adapted our itinerary a bit so that we can spend the night in better and nicer places without having to drive around too much. That is why we first drive to Brandberg and build up our camp. After lunch we go back in the truck that will take us to Spitzkoppe.

Spitzkoppe is a large mountainsisland in the middle of the desert. We have been driving through a rough piece of desert for some time now. Think our driver is enjoying this very much, would have liked to drive a bit here as well. The origin of this mountain is unknown, but suddenly you see it appearing on the horizon. The closer we get, the higher he really appears to be. Really wonderful. Once we have arrived, we are guided by a local guide who first shows us the drawings of the Bushmen. The original inhabitants of this area. In addition, we continue our own way, because the guide can not keep us on track. Once we hear that we are allowed to climb, almost everyone is going. A couple overcome their fear and within one movement they are at the top of a mountain. Well done! After the necessary pictures we go back to our camp, here it is now happily cooled down a bit. Turns out that this is the first night where I wake up from feeling cold at night. Thought it would always be warm in the African summer, but I am wrong. Fortunately, I have my sweater next to me and I quickly fall asleep again.

After the usual morning routine, packing the tent and breakfast, we go back into the truck. The final destination today is Swakopmund. The place where we will stay for two nights and have free time to for example participate in all kinds of different activities. For myself, I had decided not to participate in the activities. Just needed to rest and want to wander around and explore the area at ease. Have done already done so much, so I don’t worry about missing out.

The rest of the group does participate in the activities, including a few have done a skydive. In addition, some also did quad biking and sandboarding on the dunes. Only one extra person has ended up in the infirmary with having a second person with a dislocated shoulder.

It is for the first time this trip that we are not going to sleep in a tent, but we have a sea container filled with all the luxury you can come up with. Have one for myself, with shower, toilet and a normal bed. I experience this as luxury, also that we don’t need to set or pack up our tent for now. Enjoy this and my view is on palm trees with the dunes on the background. We go and start exploring the city, looking for shops looking with hidden treasures. Notice that when we walk through the city we don’t really stand out as a tourist. There are a lot of white people living in the country, some are still from colonization and many South African farmers have also moved here.

After two wonderful nights in a normal bed, it is time to move on. All good things will come to an end, although I must honestly say that it is not a bad thing to sleep in a tent. On the way we pass the tropic of capricorn. In addition, we have lunch in a village that is established by a Dutchman. It is really in the middle of nowhere in the desert. Very strange to see that suddenly a fully functioning village is created. After lunch we drive on and arrive at the destination where we will stay for the coming 2 nights. It’s already the end of the day, because besides the fact that wer are in the desert, it is very windy here. In retrospect it appears that this is really the hottest spot where we have stayed so far. It feels like a punishment to stay here for two nights. The next day is again very hot and we try to find coolness in our own way, which does not really work out. Yet we still have a trip at the end of the day, namely visiting the Sesriem canyon. It is beautiful to see again, only it is not very big.

The next morning we are happy to pack our tents and we are on our way to a place that is very high on my list. We are going to climb dune 45. A tough, tough trip, but every step is one step ahead. It is so beautiful, see the photos again on Instagram. The next place we visit is the Sossusvlei, which is also huge and surrounded by the highest dunes here. When I walk here it feels like I walk through a Windows background, suspect that they have taken the photos here.

Our last trip in Namibia is visiting the Fish River Canyon, it is said that this canyon is more beautiful than the Grand Canyon in America. Now, I can not confirm or disprove it, because I have never been there. Yet I can say that it is a very nice place and it is difficult capture it. We can also watch the sunset here and I am completely happy again.

What a country, what beautiful memories I have made here. So glad that I made the decision to view this gem. It is a country that has surprised me on several fronts and think back on it with a nice thoughts.

Ilona

Geef een reactie