Botswana – Chobe National Park

Vandaag op 31 december is het tijd om de grens te oversteken van Zimbabwe naar Botswana. Een bijzondere dag, maar hier merk je op het immigratiekantoor eigenlijk weinig van. Het enige wat opvalt is dat je met al je schoenen door een bak gevuld met water en chemicaliën moet. Er heerst namelijk nog mond en klauwzeer en door deze maatregel proberen ze het risico op verdere verspreiding te verminderen.

Onze eerste stop in Botswana is het Chobe National Park, het park met de grootste aantallen olifanten van Botswana. Die wil ik wel eens bekijken met eigen ogen. Bij de aankomst in het park, worden we opgehaald door onze ranger die ons gaat begeleiden in de safari jeep door het park. Je mag hier namelijk niet met eigen vervoer in rijden. Hier gaan we dan, allemaal in safari kleuren om de dieren zo weinig mogelijk af te schrikken. Ook word er gezegd dat zolang je in het voertuig blijft er niks aan de hand is, omdat de dieren ons dan zien als een unit.

We zien vooral heel veel impala’s, maar het eerste dier wat we zien is een kleine schildpad. Gelukkig rijden we er niet overheen, gezien hij nogal een schutkleur heeft. Daaropvolgend zien we vooral karkassen van dode dieren, het hoort ook natuurlijk bij de natuur. Hier in het park laten ze eigenlijk alles zoals het is, zodat alles zichzelf zich in stand houdt zoals de natuur het bedacht heeft. Het duurt niet lang voordat we door de intercom horen dat er een leeuw gespot is, we gaan erop af. Hier zien we hem liggen, lekker te slapen maar af en toe gaat het oog open om te kijken wat er aan de hand is. Niet ver achter hem liggen zijn vrouwen en de kleine leeuwtjes ook te slapen. WOW, dit is echt, voelt net of zit ik in de film The Lion King. De film die vroeger al mijn favoriet was en nu dit jaar ook nog een remake krijgt. Het had allemaal zo moeten zijn. Het duurt niet lang of we maken kennis met de Afrikaanse olifant. En wat een kennismaking, we komen zo dichtbij. Zo dicht zelfs dat onze chauffeur ervoor zorgt dat de olifant soort van boos word, want hij komt tussen haar en haar baby, iets wat niet verstandig is. Kom zo dichtbij en dan pas zie je pas hoe groot en krachtig een olifant is. Zie de foto hierboven, het is eng maar ook zo WOW. Had mijn hart in mijn keel hoor, was wel even een beleving. Het kan gewoon niet meer stuk deze dag, deze plek, deze safari, dit land, dit continent. Onbetaalbaar dit!

Toch is de dag nog niet voorbij, we gaan verder met de safari en zien ook nog giraffen onderweg. Wat een geluk en dit is nog maar dag 1. Ben zo onder indruk van al deze dieren en te zien hoe ze bewegen en zich gedragen. Vannacht gaan we in het park overnachten in onze tenten. Nu is de gehele trip zo dat we in tenten slapen en heb mijn eigen tent. Normaal gesproken moet je dan zelf alles op en afbouwen, maar voor nu hebben de mannen van het park al onze tenten opgezet op onze kampeerplek. Voordat we deze plek betreden worden we eerst gebriefd. We zitten namelijk in het park en de kans dat de dieren op ons afkomen is reëel en vooral ’s nachts. Advies blijf in je tent en als je naar toilet moet maak dan vooral veel licht en laat je zien. De schrik zit er goed in bij een aantal, dus er wordt weinig gedronken de rest van de avond om te voorkomen dat ze er ’s nachts uit moeten.

Naast dat we in onze trip ons eigen chauffeur en gids hebben is er ook een kok mee. Hij heeft het eten al klaar gemaakt zodat we gelijk kunnen aanvallen. Je krijgt wel honger na al deze indrukken en mooie ervaringen. Het kampvuur wordt aangestoken en genieten van de warmte. Ronan heeft als verassing zelfs marshmallows gekocht als dessert. Toch bijzonder om dan hier op deze plek het nieuwe jaar 2019 in te gaan. Gezien het risico van de dieren besluiten we dat we nieuwjaar gaan vieren op Goa tijd (India). Aftellen en happy new year! Bijzonder dit, heel bijzonder! Opeens staan de gidsen op en zorgen ervoor dat iedereen stil is, ze horen olifanten op afstand die mogelijk onze kant opkomen. Soort van paniek en we zien ze voorbij komen maar ze blijven gelukkig op afstand.

De volgende morgen worden we vroeg gewekt, namelijk om 5 uur ’s ochtends. We mogen onze eigen tenten weer opvouwen en zorgen dat alles opgeruimd is en niks achterblijft. Het ontbijt wordt ondertussen bereid en als iedereen klaar is mogen we eten. Daarna stappen we weer in de safari jeeps en het eerste wat we zien zijn giraffes, niet een maar een hele familie. Groot en klein, sommigen rennen zelfs een eindje. Mocht je dit nog nooit hebben gezien, het ziet er onhandig uit maar zorgde wel voor een complete ervaring. Voordat we het park verlaten maken we ons eerste groepsfoto en is het tijd om ver te gaan.

We gaan ons kamp verderop opzetten, zodat we nog kunnen deelnemen aan de optionele activiteit van het bezoeken van het Chobe meer om nog meer dieren te spotten. Het is niet moeilijk om hier te spotten, want nijlpaarden zijn zo groot dat je ze gemakkelijk ziet. Ook nu komen we wederom heel erg dichtbij en zien we zelfs een olifantenfamilie in de verte badderen in het park zelfs.

We vervolgen onze weg in de truck naar Maun, dit is voornamelijk een plek waar we boodschappen doen en overnachten. Onderweg hierna toe stoppen we plotseling midden op de weg. Schrik wakker want was een beetje ingedommeld en vroeg me af wat er aan de hand was. Zie ik vanuit van mijn voor mij dat een olifant samen met baby olifant de weg aan het oversteken is. WOW, het is dus echt en geen dierentuin. Zo fijn om te zien en vind het totaal niet erg dat ik daardoor wakker ben geworden.

Ilona

*******************************************************************************************************************************************************************************

Today on 31 December it is time to cross the border from Zimbabwe to Botswana. A special day, but here you notice nothing about it at the immigration office. The only thing you notice is that you have to put all your shoes through a tank filled with water and chemicals. There is foot and mouth disease in the country and through this measure they try to reduce the risk of further spreading.

Our first stop in Botswana is the Chobe National Park, the park with the largest numbers of elephants in Botswana. I want to look at it with my own eyes. Upon arrival at the park, we are picked up by our ranger who will accompany us in the safari jeep through the park. You are not allowed to drive here with your own vehicle. Here we go, all in safari colors to minimize the risk of scarying them. It is also said that as long as you stay in the vehicle there is nothing going on, because the animals see it as a unit.

We see a lot of impalas, but the first animal we see is a small tortoise. Luckely, we do not drive over it, as he has protective color. Subsequently, we mainly see carcasses of dead animals, it also belongs naturally to nature. Here in the park they leave everything as it is, so that everything keeps going as nature was meant to be. It does not take long before we hear through the intercom that a lion has been spotted, we go for it. Here we see him lying, sleeping but now and then the eye opens to see what is going on. Not far behind him are the women and the little cups are sleeping. WOW, this is real, feel like I’m in the movie The Lion King. The film that used to be my favorite when i was young and now this year getting a remake. It was meant to be. It does not take long before we get to see the African elephant. And what an acquaintance, we come so close. So close that our driver makes the elephant kind of angry, because he comes between her and her baby, something that is not sensible. Come so close and only then can you see how big and powerful an elephant is. See the photo above, it is scary but also WOW. Had my heart in my throat, what an experience. Can’t get any better then this day, place, this safari, this country, this continent. Unaffordable this!

Yet the day is not over yet, we continue with the safari and also see giraffes on the way. What happiness and this is only day 1. Being so impressed by all these animals and see how they move and behave. Tonight we will stay in the park in our tents. Now the entire trip is that we sleep in tents and have my own tent. Normally you have to do everything yourself and take it down, but for now the men of the park have all our tents set up on our camping spot. Before we enter this place we are first being briefed. We are in the park and the chance that the animals come to us is real especially at night. Advice is to stay in your tent and if you have to go to the toilet make plenty of light and let yourself see. Can feel some people are really scared, so drinking is limited to avoid going out of the tent during the night.

Besides that we have our own driver and guide in our trip, there is also a cook. He has already prepared the food so that we can attack right away. Got really hungry after all these impressions and beautiful experiences. The campfire is lit and enjoy the heat. Ronan has even bought marshmellows for dessert as a treat. Yet special to go into the new year 2019 here at this place. Given the risk of the animals, we decide that we are going to celebrate New Year at Goa time (India). Countdown and happy new year! This is so special! Suddenly the guides get up and make sure everyone is quiet, they hear elephants at a distance and they might come our way. Kind of panic in their eyes and we see them pass by but they stay at a distance.

The next morning we are awakened early, at 5 o’clock in the morning. We can fold our own tents and make sure everything is cleaned up and nothing is left behind. Breakfast is now prepared and when everyone is ready we can eat. Then we step back into the safari jeep and the first thing we see are giraffes, not one but a whole family. Large and small, some even run a short distance. If you have never seen this before, it looks awkward, but it did provide a complete experience. Before we leave the park we make our first group photo and it’s time to go.

We are setting up camp in a short distance from the park, so that we can still participate in the optional activity of visiting the Chobe lake to spot more animals. It is not difficult to spot here, because hippos are so big that you can easily see them. Again we come very close and we even see a family of elephants in the distance within the park.

We continue our journey in the truck to Maun, this is mainly a place where we do our shopping and stay overnight. On the way, we suddenly stop in the middle of the road. Woke up because I felt asleep and was wondering what is going on. From my perspective I see that an elephant is crossing the road together with a baby elephant. WOW, it is real and not a zoo. So nice to see and do not mind that I have been awaking because of that.

Ilona

2 gedachten over “Botswana – Chobe National Park

Geef een reactie