Zimbabwe – Harare, Masvingo, Bulawayo & Victoria Falls

Na een lange vlucht vanuit Madrid waar ik meerdere malen moest overstappen kom ik aan in Harare, de hoofdstad van Zimbabwe. Hier word ik opgevangen door een oude bekende Vassy en een nieuwe vriend Douglas, waardoor we gelijk gaan kletsen en elkaar leren kennen. We rijden door de afgelegen straten van Harare, waar de mannen op een gegeven momenten merken dat ze verdwaald zijn. We zijn beland in Mbara, de getto van Harare. Hier gebeuren veel dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. Er werd voorgesteld dat we even een stukje gaan wandelen, geen probleem voor mij. Al snel word duidelijk voor Douglas dat het toch anders is als je een toerist bij je hebt en hij vertrouwt het niet dus gaan we snel terug in de auto. Vervolgens nemen Vassy en ik een gedeelde taxi naar Masvingo, waar ik de komende dagen bij zijn tante ga verblijven. We zijn ongeveer drie uren onderweg en ik ben zo moe dat ik af en toe gewoon in slaap val.

Tijdens mijn verblijf in Masvingo wordt goed verzorgd door mijn ‘zusjes’. Het is gebruikelijk om iedereen uit respect vader, moeder, broer of zus te noemen. Al vrij snel is dus mijn familie verdubbeld, het voelt zeker als een warme deken. Krijg enorm veel vragen over waar ik vandaan kom en hoe het komt dat ik alleen als vrouw aan het reizen ben. Het voelt alsof ik verantwoording moet afleggen, maar snap dat het voor hier een hele andere wereld en dat het voor hen lastig is om voor te stellen. Het is enorm fijn om met de mensen hier te praten over hoe hun dagelijkse leven eruit ziet, waar ze tegenaan lopen en te horen hoe diepgeworteld de cultuur zit. Het is niet aan mij om te oordelen, ben alleen super nieuwsgierig hoe kan het ook anders. Hier brengen we ook een bezoek aan Great Zimbabwe, de plek waar de ruïnes zijn te vinden van een oude hoofdstad van het land. Een plek gevuld met historie en voelt bijzonder om hier rond te wandelen.

Na mijn tijd in Masvingo neem ik afscheid van mijn nieuwe familie en reizen we door naar Bulawayo. Hier woont de zus van Vassy en ook mijn naamgenootje Helena. Kan nu na 7 jaar kennismaken met haar. Hoe bijzonder is het om te zien dat iemand mijn naam draagt en dan ook nog qua karakter trekken op mij lijkt. Breng de kerstdagen hier samen met het gezin van Tsepang, Emelda en hun vier dochters door. Het voelt wel anders om kerst op deze manier te vieren, we gaan namelijk met de vier dochters naar de stad waar het kermis is. De kinderen gaan bootjes varen, springen op het springkussen en krijgen natuurlijk prinsessenkroontjes. Enorm leuk om te zien hoeveel plezier de kinderen hebben. Tweede kerstdag heb ik doorgebracht in het zwembad waarin ik Amor, Helena en Unati zwemles heb gegeven, wat een plezier zeg. De dagen die volgen vul ik voornamelijk door met de meiden en we maken ons klaar voor de trouwerij die Tsepang en Emelda verzorgen voor hun familielid. De trouwerij zelf was erg bijzonder om mee te maken, eerst gaan we naar het park om veel foto’s te maken. Het is best raar als je naar een trouwerij gaat waar je eigenlijk weinig mensen kent, maar word bijna door iedereen aangesproken en ze willen allemaal met me kennismaken. Heel vaak werd de aanname gedaan dat ik een Zimbabwaan ben, maar als ze horen dat dit niet het geval is, is het voor hen even schakelen. Toch heb ik er warme herinneringen aan overgehouden. Wat verschillend is dat er vele mogelijkheden waren om geld te doneren. Door het doen van een donatie kon een onderdeel worden vertraagd of juist worden versneld. Het afscheid nemen van de meiden en het gezin viel me zwaar, omdat ik me vrij snel onderdeel voelde van het gezin. Hopelijk zien we elkaar weer.

Met het bezoeken van de Victoria watervallen sluit ik mijn bezoek aan Zimbabwe af. De watervallen stonden al enorm lang op mijn lijstje stond en ben blij dat ik ze nu in het echt heb gezien. De watervallen zijn enorm intens en soms weet je niet of het nu regent of dat het daadwerkelijk van de watervallen afkomstig is.

Voor het vervolg neem ik deel aan een georganiseerde tour, die via Botswana, Namibië eindigt in het Zuid Afrikaanse Kaapstad. Wilde dit al heel lang doen, maar het leek mij niet veilig genoeg om dit alleen te doen. Op deze manier kan ik alsnog de landen bezoeken, zonder me daarover zorgen te maken. Ga samen met de groep nieuwe herinneringen maken.

Ilona

*****************************************************************************************************************************************************************************

After a long flight from Madrid where I had several stayovers, I arrived in Harare, the capital of Zimbabwe. Here I am being greeted by an old friend Vassy and a new friend Douglas, we immediately chat and get to know each other. We drive through the remote streets of Harare, where the men notice at some moments that they are lost. We have arrived in Mbara, the ghetto of Harare. Many things happen here that can not stand the light of day. Douglas asked if I wanto to go for a walk, not a problem for me. Soon it becomes clear to him that it is different when you have a tourist with you. He doesn’t trust it so we quickly go back in the car. Then Vassy and I take a shared taxi to Masvingo, where I will stay with his aunt for the next few days. We are on the road for about three hours and I am so tired that I sometimes just fall asleep.

During my stay in Masvingo I am being well taken care of my ‘sisters’. It is customary to name everyone father, mother, brother or sister out of respect. My family has doubled so quickly, it certainly feels like a warm blanket. Get a lot of questions about where I come from and how it is that I’m traveling alone as a woman. It feels like I have to take responsibility, but I understand that it is a completely different world here and that it is difficult for them to imagine. It is great to talk to people here about what their daily life looks like, what they encounter and how deeply rooted the culture is. It is not up to me to judge, just that I am super curious. Here we also visit Great Zimbabwe, the place where the ruins can be found of the old capital of the country. A place filled with history and feels special to walk around here.

After my time in Masvingo I say goodbye to my new family and we travel to Bulawayo. Here lives the sister of Vassy and also the carrier of my name Helena. Will meet after 7 years. How special is it to see that someone has my name and then also seems to have a bit of the same character. Spend the Christmas holidays here together with the family of Tsepang, Emelda and their four daughters. It feels different to celebrate Christmas in this way, because we go with the four daughters to the city where there is a fair. The children sail boats, jump on the bouncy castle and get princess crowns. Great fun to see how much fun the kids are having a blast. Spend boxing day in the pool where I gave Amor, Helena and Unati swimming lessons, what a pleasure. I mainly spend the following days with the girls and we prepare for the wedding that Tsepang and Emelda provide for their family member. The wedding itself was very special to experience, first we go to the park to take lots of pictures. It is quite strange when you go to a wedding where you actually know very few people, but almost everyone is approaching me and want to get to know me. Very often the assumption was made that I am a Zimbabwean, but if they hear that this is not the case, it is hard for them to switch. Yet I have kept warm memories of it. A huge difference was that there were many opportunities to donate money. By donating there was a posiblity to slow or speed up the process. Saying goodbye to the girls and the family was hard for me because I quickly felt part of the family. Hopefully we will see each other again.

With my visit to the Victoria Falls, I end my visit to Zimbabwe. The waterfalls had been on my list for a long time and I am glad that I have seen them in real life. The waterfalls are extremely intense and sometimes you do not know whether it rains or whether it actually comes from the waterfalls.

For the rest I take part in an organized tour, which will continue trough Botswana, Namibia and will end in the South African city Cape Town. Wanted to do this for a long time, but to me it did not felt safe enough to do this by myself. In this way I can still visit the countries without worrying about it. Joining a group to create new memories together.

Ilona

Geef een reactie