Bolivia – Salar de Uyuni Tour

Het grote avontuur gaat dan echt beginnen. Voorbereidingen zijn getroffen en we zijn bij onze jeep aangekomen. Ernan onze chauffeur slash gids zal ons de komende vier dagen gaan vergezellen. Ons werd verteld dat we samen met een Frans koppel gaan, dus hoop dat ze engels kunnen want anders heb ik een deja vu van Mexico en Cuba. Bij het instappen hoor ik Nederlands, hè dat kan toch niet. Blijkt dat we twee Nederlandse vriendinnen op pikken en dan compleet zijn. Zo dat is raar om wederom je eigen taal te spreken, al gaan we voor Freddy over op het Engels. Wel super gezellig, 3 dames en 1 heer en een mannelijke chauffeur. Perfect gezelschap.

Dag 1 – Tupiza naar Quetena Chico
De eerste dag is voornamelijk een auto dag. Zit helemaal achterin het hoekje. Het verlangt nogal wat lenigheid om in en uit te stappen. We maken een aantal stops bij vulkanen en meren. Toch staat het nu vooral in het teken van elkaar beter leren kennen. Ook zal ik eerlijk toegeven dat ik het vandaag best moeilijk had. Elke dag is een van ons DJ en merk dat ik aan veel muziek wat er voorbij komt herinneringen heb gekoppeld. Van blij naar verdrietig en als je alleen in de auto zit en “niks” te doen hebt gaan gedachten met mij aan de haal. Het remedie is dan ook voor mij schrijven. Heb alles van me af geschreven en voel me weer beter. De mooie omgeving waarin me nu ook bevind helpt zeker ook. Is eigenlijk lastig voor mij om te beschrijven wat ik zie, maar ga zeker een poging doen. Het landschap laat zich eigenlijk voor zichzelf spreken, maar na elke x kilometer is het compleet anders. De open vlaktes worden afgesloten met rode rotsen afgewisseld met bruine rotsen. De lagunes die we tegen komen zijn helder en blauw gekleurd.
Aangekomen in het hostel merk je al dat wanneer de zon onder is het enorm koud word. Als je eenmaal koud bent is het ook lastig om warm te worden. Doe er alles aan om warm te blijven, maar het lukt me niet. Gelukkig heb ik dan geen last van de hoogte.

Dag 2 – Quetena Chico naar Huayllajara
Ontbijten in de kou, is weer eens wat anders. Hopelijk wordt het snel warmer. Vandaag zijn er vele stops, we kunnen namelijk zes lagunes afvinken. Toch zit er veel verschil in. Na drie te hebben gezien die blauw uitslaan en flamingos te zien zijn mogen we een bad nemen in een thermische bad. Vantevoren werd gezegd dat er geen douches zijn voor vier dagen en dan is dit toch wel heel erg fijn. Maar het uitzicht is nog zoveel beter! Dan gaan we naar mijn favoriete laguna, namelijk laguna verde. Het is zo mooi onbeschrijfelijk. Dan volgen de geisers om vervolgens het rode meer te gaan bekijken waar de flamingos zo dichtbij staan en het totaal niet erg vinden dat jij er bent. Deze dag heb ik gisteren kunnen loslaten en optimaal kunnen genieten. Bij onze slaapplek aangekomen is het nog steeds koud en doe nu mijn best om warm te blijven. Wil niet nog een koude nacht tegemoet gaan.

Dag 3 – Huayllajara naar Atullcha
We komen langs de woestijn en maken daar weer mooie shots en passeren vier lagunes achter elkaar. Plotseling duikt er een vulkaan op die het beeld minder vlak maakt. Als afsluiter van de dag arriveren we op Salar de Chiguana waar we ook de zonsondergang gaan bekijken. Voordat we dat doen zorgt onze chauffeur dat we als eerste aankomen bij ons hostel. Hier wacht namelijk als verassing een warme douche tegen betaling. Het is het allemaal waard en we gaan snel voordat het warme water op is. Snel terug in de auto voor de zonsondergang. Wat is dat toch raar als alles om je heen wit is. Kan het gewoon niet bevatten, zo raar maar op een mooie manier! Mooie zonsondergang gezien en kan een heerlijk nachtje slapen in ons zout hostel.

Dag 4 – Atullcha naar Uyuni
Hoe dichter je bij Uyuni komt des te toeristischer het word. Vind dat eigenlijk stiekem wel naar en ben blij dat ik vanaf Tupiza ben vertrokken. Deze ochtend gaat de wekker om 430 om de zonsopgang te bekijken vanaf cactus eiland. Onze chauffeur is aardig hard aan het rijden om op tijd te komen. Gelukkig zijn we dat ook en genieten we van de opkomst. Het ontbijt staat daarna klaar, wat heerlijk voelt op een lege maag. We rijden door naar een plek waar niemand is om de optische foto’s te maken. Kan je zeggen dat het best heel lastig is, het is gelukt maar daar moet je ook veel voor doen. De verplichte stops bij het museum van het zout, dakar monument en trein begraafplaats had van mij niet gehoeven maar snap dat het onderdeel van de tour is. Eindigen met lunch voordat we afscheid nemen van de chauffeur.

De vier eenheid blijft nog even bestaan en gaan naar een café om de foto’s uit te wisselen. Het duurt de eigenaar te lang dat we op zijn Wi-Fi zitten dus veranderd hij het wachtwoord en gaan we vertrekken. Dat krijg je als je 3 dagen geen Wi-Fi hebt gehad dat je hele telefoon vol stroomt met berichtjes die je dan vervolgens allemaal moet beantwoorden. Zoeken een nieuwe plek en gaan verder waar we gebleven zijn. Na het eten is het dan echt tijd om afscheid te nemen, we gaan alle vier een andere kant op. Voor mij staat er wederom een nachtbus te wachten die me naar de volgende bestemming brengt.

Hier was het enorm lastig om foto’s uit te zoeken. Heb zoveel foto’s gemaakt en kon gewoon niet kiezen. Instagram laat maar toe een keuze van 10, dus een hele uitdaging. Kan je vertellen mocht je ze mooi vinden, ik heb er nog veel meer!

Ilona

**************************************************************************************

The big adventure will really begin. Preparations have been made and we have arrived at our jeep. Ernan our driver slash guide will accompany us over the next four days. We were told that we are going with a French couple, so hope they can speak English because otherwise I have a deja vu from Mexico and Cuba. When I board, I hear Dutch, but that is not possible. Turns out we pick up two Dutch friends and then complete it. That is strange to speak your own language again, even though we go to English for Freddy. Super cozy, 3 ladies and 1 gentleman and a male driver. Perfect company.

Day 1 – Tupiza to Quetena Chico            The first day is mainly a car day. Sit in the back of the corner. It requires a lot of flexibility to get in and out. We make a number of stops at volcanoes and lakes. Yet it is now mainly about getting to know each other better. I will also honestly admit that I had a hard time today. Every day, one of our DJ and brand is that I have linked memories to a lot of music. From happy to sad and if you are alone in the car and have “nothing” to do thoughts with me. So the remedy is for me to write. Have everything written off me and feel better again. The beautiful environment in which I am now also certainly helps. Is actually tricky for me to describe what I see, but definitely make an effort. The landscape is actually speaking for itself, but after every x kilometer it is completely different. The open plains are closed with red rocks interspersed with brown rocks. The lagoons we encounter are bright and blue colored. Arriving at the hostel you notice that when the sun is under it will become extremely cold. Once you are cold, it is also difficult to get warm. Do everything to stay warm, but I can not. Fortunately, I do not suffer from the height.

Day 2 – Quetena Chico to Huayllajara
Breakfast in the cold is something else. Hopefully it will quickly become warmer. Today there are many stops, because we can check off six lagoons. Yet there is a lot of differences. After seeing three blue lagoons and flamingos we can dip into a thermal bath. Beforehand it was said that there are no showers for four days and then this is very nice. The view is even better! Then we go to my favorite laguna, namely laguna verde. It is so beautiful indescribable. Then the geysers, followed by the red lake where the flamingos are so close and do not mind that you are there. Was able to let go the things of
 yesterday and enjoyed today to the fullest. When we arrived at our bed, it is still cold and do my best to stay warm. Do not want to have another cold night.
Day 3 – Huayllajara to Atullcha
We pass the desert and make beautiful shots again and pass four lagoons behind each other. Suddenly a volcano appears that makes the image less flat. At the end of the day we arrive at Salar de Chiguana where we also watch the sunset. Before we do that our driver will make sure that we arrive first at our hostel. This is because as a surprise a hot shower is waiting for a fee. It is all worth it and we go quickly before the hot water runs out. Quickly back in the car before the sunset. How strange that is when everything around you is white. Just can not contain it, so weird but in a beautiful way! Beautiful sunset and can sleep a wonderful night in our salt hostel.
Day 4 – Atullcha to Uyuni
The closer you get to Uyuni, the more touristy it becomes. Actually find that secretly a shame and am glad that I left Tupiza. This morning the alarm clock goes at 430 to see the sunrise from cactus island. Our driver is driving fast to get on time. Fortunately, we are also and we enjoy the outcome. Breakfast is then ready, which feels great on an empty stomach. We drive to a place where no one is to take the optical photos. Can tell you it’s a lot harder then it seems The mandatory stops at the salt museum, dakar monument and train cemetery could be skipped from my side, but I understand that it is part of the tour. End with lunch before we say goodbye to the driver.
The four of us continue to exist for a while and go to a café to exchange the photos. It takes the owner too long that we are on his Wi-Fi so he changes the password and we are leaving. That’s what you get if you have not had Wi-Fi for 3 days. My entire phone is full of messages that you then have to reply. Find a new place and continue where we left off. After dinner it is really time to say goodbye, we go all four in a different direction. For me there is another night bus waiting to take me to the next destination.
It was very difficult to pick out pictures here. Have taken so many pictures and just could not choose. Instagram allows a choice of 10, so a challenge. Can you tell if you like them, I have much more!
Ilona

Geef een reactie