Bolivia – Tupiza

De nachtbus doet er iets langer over dan verwacht, maar dat mag de pret absoluut niet drukken. De plekken voorin zijn prima, alleen waren de ramen niet dicht en had je net het gevoel of stond je buiten. We zitten nog steeds op hoogte en in de nacht is het echt koud. Kortom, ik kon niet goed slapen zo koud was het. Met zonsopgang kon ik lekker opwarmen in de bus met mooie vergezichten. Eindelijk ga ik weer naar een klein dorp, want heb inmiddels alweer een hele tijd in een stad mijn tijd besteed. Verlang naar gezonde lucht en natuur om me heen. In Tupiza kan dit geregeld worden.

Bij aankomst kunnen we ons hostel op loopafstand vinden, al voelt het meer aan als een hotel. Ook wel leuk voor de verandering geef ik eerlijk toe. De wifi en bedden zijn goed, dingen die voor mij momenteel het belangrijkste zijn. Vandaag ga ik wederom weer tijd besteden aan mijn reisplan voor de komende dagen. Het transport systeem van Bolivia is ingewikkeld aangezien er geen directe bussen zijn en aansluiting hebben ze ook niet. Gevolg je zult dus ergens moeten overnachten, dit kost tijd en dagen juist het enige wat ik momenteel niet heb. Ga dus verder met knutselen en inventief een plan bedenken.

Het dorp zelf is klein maar fijn, mensen zijn aardig en ze zijn op toeristen ingericht. Zal dit even toelichten, voor een tour van Salar de Uyuni kun je op twee plekken starten. Namelijk in Uyuni zelf of in Tupiza, de laatste is minder toeristische en duurt 4 dagen in plaats van 3 en heeft meer natuur te bieden. De keuze was wat mij betreft makkelijk gemaakt, daarnaast blijven we hier 2 nachten om aan de hoogte te wennen en om uit de stad weg te zijn.

Ook willen we nog even de omgeving verkennen, het bied veel mooie natuur en besluiten dit te paard te doen. Kan zeggen dat het bijna een gewoonte aan het worden is, zoveel rij ik paard. De rit was vlak en heet dus was blij dat we eind van de dag zijn gegaan. Nu merk je eigenlijk pas wat de hoogte met je doet, heb weinig puf om de mooie natuur te belopen. Ben wel enorm de mooie vergezichten in me op aan het nemen. Van rode rotsen naar het contrast van de blauwe lucht. Het uitzicht over de cactus vlakken en bergen vol met erosie. Op de terugweg geeft onze gids aan dat we snel moeten want hij verwacht regen. Dit laat ik me niet nog eens zeggen, ben gek op galop. Alleen… was het deze keer toch anders. Freddy zijn paard sloeg op hol en die van mij ging er achteraan. Het ging zo hard dat het niet meer zo fijn was en de gids was nergens te bekennen. Toen ging het nog een tandje sneller en vloog Freddy er bijna vanaf voordat alles rustiger werd. Nog strak van de adrenaline maken we ons ritje af. Beide realiserend hoeveel geluk we hebben gehad…

Krijg wel trek na zo’n avontuur en gaan nog een hapje eten en gaan slapen. We worden om 8 uur in de ochtend verwacht voor onze tour. Dit vergt wat voorbereiding qua dag tas en dat je backpack op het dak komt van de jeep. Ook dat je vier dagen zonder Wi-Fi zit is belangrijk voor het thuisfront om te weten. Even terug naar de natuur, zonder afleidingen. Zie er eigenlijk wel heel erg naar uit. Hoop dat ik nog kan slapen van enthousiasme.

Ilona

**************************************************************************************

The night bus takes a little longer than expected, but that should not spoil the fun. The front seats are fine, only the windows were not closed and you just felt like u stood outside. We are still at height and in the night it is really cold. In short, I could not sleep well, it was too cold. With sunrise I could warm up in the bus with beautiful views. Finally I go back to a small village, because I have spent my time in a city for a long time so far. Longing for healthy air and nature around me. This can be arranged in Tupiza.

Upon arrival we can find our hostel within walking distance, although it feels more like a hotel. Also nice for the change I admit honestly. The Wi-Fi and beds are good, things that are the most important to me at the moment. Today I will again spend time on my travel plan for the coming days. The transport system of Bolivia is complicated as there are no direct buses and they do not have a connection. Consequence is that you will have to spend the night somewhere, this takes time and days. The only thing I do not have at the moment. So continue with tinking and invent a plan.

The village itself is small but nice, people are nice and they are based on tourists. Will explain this, for a tour of Salar de Uyuni you can start in two places. Namely in Uyuni itself or in Tupiza, the last one is less touristy and lasts 4 days instead of 3 and has more nature to offer. The choice was easy for me, in addition, we stay here 2 nights to get used to the altitude and to get out of the city.

We also want to explore the area, it offers a lot of beautiful nature and decide to do this by horse. Can say that it is almost becoming a habit, I ride so much. The ride was flat and hot so we were glad we went at the end of the day. Now you actually notice what the altitude does with you, have little energy to walk in the beautiful nature. Taking in the beautiful views.  From red rocks to the contrast of the blue sky. The view over the cactus surfaces and mountains full of erosion. On the way back our guide indicates that we have to go fast because he expects rain. Dont tell me this twice, am crazy about gallop. Only… it was different this time. Freddy his horse escaped and mine went after it. It went so hard that it was not so nice and the guide was nowhere to be seen. Then it went a little faster and Freddy almost fell off before everything became quieter. We continued our ride slowly and we really both high from the adrenaline. Both realizing how much luck we have had…

Get hungry after such an adventure and go for a bite to eat and go to sleep. We are expected at 8 o’clock in the morning for our tour. This requires some preparation in terms of day bag and that your backpack is on the roof of the jeep. Also that you are without Wi-Fi for four days is important for the home front to know. Just back to nature, without distractions. Actually look forward to it. Hope I can still sleep with this enthusiasm.

Ilona

Een gedachte over “Bolivia – Tupiza

Geef een reactie