Peru – Arequipa

Een nieuw land, nieuwe kansen nieuwe ronde. Eigenlijk is dit een landen combinatie geworden tussen Peru en Bolivia. Ben eigenlijk verliefd geworden op Colombia en daardoor langer gebleven dan bedacht, met als gevolg dat ik nu korter heb voor dit bezoek. Het zal dus voor mij ook alleen de highlights worden in plaats van echt het land bezoeken.

Tijdens mijn reisdag en twee vluchten om bij mijn startpunt te komen Arequipa had ik veel tijd om na te denken. Voordat ik aan deze reis begon had ik mezelf voorgenomen dat wat er ook gebeurd ik Machu Picchu en Salar de Uyuni wil bezoeken. Oftewel de highlights van beide landen. Nu is het zo dat mijn gevoel hierover veranderd is, ook al zou ik het niet kunnen bezoeken dan is het alsnog goed. Heb niet meer het gevoel dat ik dingen misloop, ga natuurlijk alsnog mijn best doen om ze te kunnen bezoeken. Toch zal ik door de tijdsdruk van te weinig tijd, het per dag bekijken wat haalbaar is.

Na een late check-in val ik direct in slaap, was een intensieve dag op meerdere vlakken. Na het opstaan is het tijd voor mijn eerste Peruaanse ontbijt en heb hier enorm van genoten. Gewoon een vers broodje met vleeswaren, thee, sapje en fruit. Heb het heerlijk lopen opsmikkelen en was klaar om de dag te starten. De zon schijnt en besluit om de stad in te gaan, kijken wat mijn gevoel zegt. Ook is het kopen van water een doel, Arequipa ligt namelijk op hoogte. Door middel van het drinken van water kan je proberen te voorkomen dat je last krijgt van de hoogte. De stad voelt goed aan, heb het gevoel dat ik hier prima alleen kan lopen zonder mij onveilig te voelen. Merk dat ik behoefte heb aan meer achtergrondinformatie van de stad dus ga in de middag de city tour doen.

Terug op de kamer heb ik een nieuwe roomie Freddy en hij heeft hetzelfde plan, dus gaan we samen. Nu nog het vinden van de verzamelplek, hier zijn ze niet van de grote uithangborden zodat je het simpel voorbij loopt. Wat dus ook het geval is, dan maar zoeken naar een grote groep toeristen en dan vind je het snel en gemakkelijk. Veel leuke weetjes geleerd en heel veel inspiratie opgedaan wat we morgen kunnen doen. Eigenlijk teveel, dus we zullen keuzes moeten maken. Op aanraden gaan we eten bij El Buddha, de plek waar ze veganistishe sushi maken. Het was echt enorm heerlijk, zo erg genoten was echt super super geslaagd. Hebben zelfs een dessert gehad chocosushi. Morgen maar terug voor hetzelfde!

Na lekker te hebben geslapen weer genoten van het ontbijt en gaan we op pad. We hebben een intensieve dag voor de boeg. Na rondgelopen te hebben en boodschappen te hebben gedaan, voelen we onze maag knorren en besluiten we naar de markt te gaan om te lunchen. Deze markt is zo veelzijdig, je vindt er alles, maar dan ook echt alles. Van fruitsapjes naar brood, van vers gesneden vlees tot speelgoed. En er zijn medicijnvrouwen die je bij alle klachten kunnen helpen met alternatieve geneeswijzen. We kopen bij een van de vrouwen cocabladeren, wat ook schijnt te helpen tegen hoogteziekte. Bij een van de eetstalletjes eten we een typisch Arequipaans gerecht, gevulde paprika met groenten en gehakt met een fruitsapje. We hebben weer energie en gaan naar het museum van Santuarios Andinos om Juanita te zien. Voordat we haar mogen bewonderen, is het eerst verplicht om een film over haar te bekijken. De film is Frans gesproken met Duitse ondertiteling en ondertussen hoor je het ook nog in het Engels. Kan alles wel begrijpen, maar het maakte me zeker in de war. Juanita is gevonden door onderzoekers, waarbij het verhaal is dat ze opgeofferd is voor de ceremonie van het water. Deze ceremonie vind elke 4 tot 7 jaar plaats wanneer er problemen waren in het Inca koninkrijk. Dit meisje van rond de 12 is in ingevroren staat gevonden en is de enige bevroren mummie ter wereld. Er blijft nog tijd over dus we gaan nog even rondlopen in de stad. De laatste missie van vandaag is terug gaan naar het sushi restaurant om deze dag in stijl af te sluiten. Wederom heerlijk!

Die nacht gaat de wekker om kwart voor 3. Dat zijn geen tijden, maar dat is de tijd om te vertrekken voor de 2 daagse trekking in de Colca Canyon. Er is wat onduidelijkheid of het de diepste of een na diepste kloof is ter wereld. Een ding is in ieder geval zeker het is erg diep en staat bekend om zijn gaten in de muren waar het ook zijn naam aan dankt. Gelukkig kan ik het eerste stukje van de reis nog even slapen. Na een sumier ontbijt gaan we condors spotten, tenminste dat is de bedoeling. Geluk hebben we, want er vliegt een heel dichtbij ons en het is magisch. Vervolgens starten we onze hike met een steile afdaling van 3,5 uur. Het is pittig en ben blij met mijn wandelschoenen. Gelukkig krijgen we lunch als beloning. Daarna is het een uur steil omhoog, mijn minst favoriete onderdeel. Om vervolgens weer twee uur steil te gaan afdalen. Al met al een pittige dag en ben blij dat ik het gehaald heb. Heb gelukkig geen last van hoogteziekte ondanks dat we aardig op hoogte zitten. Na het diner ga ik vroeg slapen, want morgen wacht er een nog grotere inspanning.

De wekker gaat nu om kwart voor vijf en we gaan de top beklimmen, oftewel drie uur steil omhoog. Kan niet zeggen dat ik er naar uit zie, maar zie er ook niet als een berg tegenop (lig nu zelf helemaal dubbel om mijn eigen woordgrap). Doe het in mijn eigen tempo en elke stap is er een. Door naar mijn lichaam te luisteren, haal ik de top. Helemaal op eigen kracht en ben zo grûtsk! Niet alleen geniet ik van dit moment, maar ook de weg ernaar toe. Zulke mooie vergezichten en de zonsopgang. Het ontbijt als beloning vult mijn lege maag. De tweede beloning is een bezoek aan de hotsprings. Medicinale baden tussen de 36 en 40 graden Celsius, goed voor de spieren die ik wel voel. Heerlijk relaxen en voel me helemaal loom worden. Lunch wacht op ons en het is een buffet. Kan nu volledig mijn buikje vullen, want heb de afgelopen dagen enorm veel calorieën verbruikt. In de bus kan ik gelukkig even tukken, want ben best moe. We hebben nog een tussenstop bij de alpaca’s en uitzicht bij de vulkaan voordat we weer terug zijn in Arequipa. Kan wel zeggen dat het een geslaagde hike was, met een enorm goed uitzicht en ben ontzettend trots dat ik het gehaald heb op eigen kracht!

De volgende dag is het de bedoeling dat ik ga uitslapen, maar wordt wederom alweer vroeg wakker. Gelukkig hoef ik vandaag weinig, want het is een reisdag. Op naar de volgende plek!

Ilona

*****************************************************************************************

A new country, new opportunities and a new round. Actually this will be a country combination between Peru and Bolivia. Fell in love with Colombia and I stayed longer than I expected with the result that I have now shorter time for this visit. It will therefore be only the highlights for me instead of really visiting the countries.
During my travel day and two flights to get to my starting point Arequipa, I had a lot of time to think. Before I started this journey I decided that whatever happens I would like to visit Machu Picchu and Salar de Uyuni. In other words, the highlights of both countries. Now my feeling about this has changed, even if I could not visit it then it is still good. Do not have the feeling that I am missing out on things. Stil will do my best to visit them. Nevertheless, due to the time pressure will take it day by day to see what is possible. 
After a late check-in I immediately fell asleep, it was an intensive day on several levels. After getting up, it’s time for my first Peruvian breakfast and I really enjoyed it. Just a fresh sandwich with cold meats, tea, juice and fruit. A great start of the day. The sun is shining and decide to go into the city, see what my feeling says. Buying water is also a goal, because Arequipa is at a high altitude. By drinking water you try to avoid that you are bothered by the altitude. The city feels good, I feel that I can walk by myself here without feeling unsafe. Notice that I feel the need for more background information about the city so I will do the city tour in the afternoon.
Back in the room I have a new roomie Freddy and he has the same plan, so we go together. Now we need to find the meeting place, here they don’t have big signs so you simply walk past it. Whatever the case, then just look for a large group of tourists and you will find it quickly and easily. Lots of fun facts learned and a lot of inspiration gained about what we can do tomorrow. Actually too much, so we will have to make choices. Got recommend to eat at El Buddha, the place where they make vegan sushi. It was really delicious, so much enjoyed it. Have even a dessert: chocosushi. Tomorrow we will go back for the same!
After having slept well, we enjoyed the breakfast again and we set off. We have an intensive day ahead. After walking around and having done some shopping,  we feel our stomach growl and decide to go to the market for lunch. This market is so versatile, you will find everything, but really everything. From fruit juices to bread, from freshly cut meat to toys. There are also medicine women who can help out with all kinds of complaints with alternative medicine. We buy coca leaves from one of the women, which should also help against altitude sickness. At one of the food stalls we eat a typical Arequipan dish, stuffed peppers with vegetables and minced meat with a fruit juice. We have energy again and go to the museum of Santuarios Andinos to see Juanita. Before we can admire her, it is first required to watch a film about her. The film is French spoken with German subtitles and meanwhile you also hear it in English. Can understand everything, but it certainly confusing me. Juanita has been found by researchers, the story goes that she was sacrificed for the ceremony of the water. This ceremony takes place every 4 to 7 years when there are problems in the Inca kingdom. This girl of around 12 has been found in frozen state and is the only frozen mummy in the world. There is still time left, so we are going to walk around the city for a while. The last mission today is to go back to the sushi restaurant to end this day in style. Again delicious!
That night the alarm goes at a quarter to three. Quiet early, but that is the time to leave for the 2 day trek in the Colca Canyon. There is some confusion as to whether it is the deepest or second deepest canyon in the world. One thing is certainly for sure it is very deep and is known for its holes in the walls which is where the name is from. Luckely, I can still sleep the first bit of the trip. After a small breakfast we will spot condors, at least that is the intention. Luck is on our side, because there is one condor very close to us and it is magical. Then we start our hike with a steep descent of three and a half hours. It is tough and I am happy with my walking shoes. We get lunch as a reward. Then it is an hour steep up, my least favorite part. Followed by descending steepl for another two hours. A very tough day and I’m glad I made it. Luckily, I do not suffer from altitude sickness, despite the fact that we are at height. After dinner I go to bed early, because tomorrow there is an even greater challenge waiting for me.
The alarm now goes at a quarter to five and we are going to climb the summit, which is three hours steep up. Can not say that I’m looking forward to it, but do want to complete it. Do it at my own pace and every step is one. By listening to my body, I get to the top. All on my own and am so grûtsk (Frysian for proud)! Not only am I enjoying this moment, but also the way towards it. Such beautiful views in combination with the sunrise. The breakfast as a reward fills my empty stomach. The second reward is a visit to the hotspring. Medicated baths between 36 and 40 degrees Celsius, good for the muscles that I do feel. Relax and feel completely sleepy. Lunch awaits us and it is a buffet. Can now fill my belly completely, because I have used a lot of calories in the past few days. In the bus I give sleeping a try, because I’m tired. We have a stopover at the alpacas and a view on the volcano before we are back in Arequipa. Can say that it was a successful hike, with a great view and I am very proud that I made it on my own!
The next day I have the intention to sleep late but wake up again early. Luckily I do not need to do much today, because it is a travel day. On to the next place!
Ilona

Geef een reactie