Colombia – Bogota

De bus overdag nemen is toch een heel ander verhaal. Heb in de collectivo een Oostenrijks koppel ontmoet die ook in dezelfde regio zitten met hostel dus besluiten we samen op te gaan. In de bus krijgen we een dekentje, hebben eigen schermpje en snacks. Wat een verwennerij dit, had ik dit eerder geweten… Grapje, nachtbussen zijn voornamelijk heel praktisch en is het besef van tijd ook weg.

Bij aankomst voelt de sfeer wel goed en delen we de taxi naar ons hostel. Verblijf in het oude gedeelte en het is een mooi hostel. Niet alleen mooi maar de sfeer is ook goed. Heel familiar en de bedden zijn amazing en ze hebben een open haard. Bogota ligt namelijk een stuk hoger dus is het er ook kouder, dus een openhaard is super fijn net als thuis. Kan gelijk aanschuiven voor de BBQ dus heerlijk. Bij binnenkomst ontmoet ik Tom en we raken aan de praat. Hij komt uit België en is meertalig opgevoed dus we spreken alle talen door elkaar. Besluiten om de volgende dag een city tour te doen, maar eerst maar even een nachtje slapen.

De city tour gaan we wandelend doen en we hebben de keus uit twee talen: Spaans en Engels. We kiezen bewust voor de eerste zodat we kunnen leren. Het is best pittig op deze manier, maar wel een leuke manier om te leren. Tijdens een city tour leer je de stad toch op een andere manier kennen en weet je ook welke plekken nog de moeite zijn om te bezoeken. Na de tour even lunchen en plannen maken. Het volgende land zit er voor mij aan te komen dus heb tijd nodig om plekken te onderzoeken wat er te doen is en een logische route. Dit neemt tijd dus ben blij dat ik hier de tijd voor vrij heb kunnen maken. Ook maak ik plannen voor morgen, aangezien het mijn laatste volledige dag is in Colombia.

Samen met Chris en Angie het Oostenrijkse koppel die ik eerder heb ontmoet op weg naar de zout kathedraal van Zipaquira. Je kan er voor kiezen om een tour te doen, alleen kost je dit 80 US dollar. Dat gaat mij een beetje te ver, dus besluiten we om het zelfstandig te doen. Dit vergt wat uitzoekwerk en hulp van de mensen in de omgeving, maar dan kom je er ook. Het begint met het nemen van een lokale bus die ons naar een van de drie grote busstations brengt. Na een half uur in de bus dwars door Bogota heen ben je de stad nog niet uit. Deze stad is echt mega groot en ik kijk me de ogen uit. Stap twee is het nemen van een lokale bus die ons naar Zipaquira brengt, we hebben een groot gevoel van timing want het lijkt net of heeft deze bus op ons gewacht dus stappen we snel in. Het is een mooie rit door de provincie heen en leuk om de interactie tussen de mensen te zien. Bij aankomst in het stadje voelt het enorm goed, zo goed dat ik hier langer zou willen blijven. Eerst maar eens naar de kerk en tot mijn verbazing is het enorm georganiseerd. Alles is in tenminste twee talen aangeven waar je wezen moet. Ook is er zelfs een audiotour dus we gaan nu echt de mijn in. Blijkt dus dat bijna alles van zout is gemaakt en het is indrukwekkend om te zien. Had niet verwacht dat het zo groot zou zijn en in dit geval denk ik dat de foto’s voor zichzelf spreken. Na dit bezoek knort onze magen en gaan we opzoek naar een plek om te lunchen. Dit is niet moeilijk om te vinden gelukkig en heb een typisch Colombiaans gerecht. Zo lekker van genoten, denk zeker dat ik het eten ga missen. Na rondgekeken te hebben in dit stadje pakken we op dezelfde manier weer de bus terug naar Bogota. Hebben we toch maar mooi even zelf gefixt en geld bespaard, je kan geld maar een keer uitgeven.

De dag is nog niet voorbij, we gaan opzoek naar een plek om de zonsondergang te bekijken. Het bezoeken van Monserati is helaas geen optie, want het is mistig en dan kun je de stad niet van boven bekijken. Een andere optie is de bibliotheek, en die is enorm mooi en luxe. Een genot alleen al om dit te bekijken. Helaas is de zonsondergang hier niet goed te zien en nemen we afscheid van elkaar. Het was een enorm leuke dag met veel indrukken en fijne gesprekken. Het is nu alleen tijd voor mij om mijn spullen in te pakken, want vannacht om 5 uur gaat de taxi mij brengen naar het vliegveld voor de volgende land.

Ilona

*****************************************************************************************

Taking the bus during the day is a completely different story. Have met in the collectivo an Austrian couple who are also in the same region with my hostel so we decide to go together. In the bus we get a blanket, have our own screen and snacks. What a pampering, had I known this before… Joking, night buses are mainly very practical and the sense of time is gone.

Upon arrival the atmosphere feels good and we share the taxi to our hostels. Stay in the old part and it is a nice hostel. Not only beautiful but the atmosphere is good too. Very familiar and the beds are amazing and they have a fireplace. Bogota is indeed a lot higher so it is colder, so a fireplace is super nice just like home. Can even join the BBQ so delicious. Upon entering I meet Tom and we started talking. He comes from Belgium and is raised in a multilingual way so we mix up all languages. Decide to do a city tour the next day, but first have a night’s sleep.

We will do the city tour walking and we have the choice between two languages: Spanish and English. We consciously choose the first so that we can learn. It is quite intense in this way, but a great way to learn. During a city tour you will get to know the city in a different way and you will also know which places are still worth visiting. After the tour, have lunch and make plans. The next country is there for me to arrive so I need time to explore places what to do and a logical route. This takes time so I am glad that I have been able to make time for this. Make also plans for tomorrow, as it is my last full day in Colombia.

Together with Chris and Angie the Austrian couple I met earlier we will visit the salt cathedral of Zipaquira. You can choose to do a tour, only this costs 80 US dollars. That’s a bit too much for me, so we decide to do it independently. This requires a lot of research and help from the people in the area, but then you get there too. It starts with taking a local bus that takes us to one of the three major bus stations. After half an hour in the bus through Bogota you are not yet out of town. This city is really big and there is so much to see. Step two is taking a local bus that takes us to Zipaquira, we have a great sense of timing because it seems like this bus has been waiting for us so we get in quickly. It is a beautiful drive through the province and fun to see the interaction between the people. Upon arrival in the town it feels very good, so good that I would like to stay here longer. First go to church and to my surprise it is very organized. Everything is indicated in at least two languages ​​where you have to be. There is even an audio tour so we are really going into the mine now. So it appears that almost everything is made of salt and it is impressive to see. Did not expect it to be that big and in this case I think the pictures speak for themselves. After this visit, our stomachs need some food so we are looking for a place to have lunch. This is not difficult to find and have a typical Colombian dish. Enjoyed it, I think I will miss the food. After looking around in this town we take the bus back to Bogota in the same way. We just did this by ourselves and saved money, because you can spend your money only once.

The day is not over yet, we are looking for a place to view the sunset. Visiting Monserati is unfortunately not an option, because it is foggy and you can not see the city from above. Another option is the library, which is extremely beautiful and luxurious. A pleasure just to view this. Unfortunately, the sunset is not visible here and we say goodbye to each other. It was a very nice day with lots of impressions and nice conversations. It is now only time for me to pack my things, because tonight at 5 am the taxi will take me to the airport for the next country.

Ilona

Geef een reactie