Colombia – Cali

Je moet er wat voor over hebben zeg, vergelijken zo’n salsa festival. Ben gisteren om vier uur ’s middags vertrokken naar Cali om vervolgens na 26 uur hier aan te komen. In mijn hostel vertelden ze me dat het 18 uur zou duren, ach het duurde alleen maar acht uur langer dan gepland. Bij de overstap heb ik twee uur vertraging opgelopen, waar de rest gebleven is geen idee. Weet alleen dat ik eigenlijk heel relaxed aankwam, had alleen heel erg de behoefte aan een warme douche. Ook mijn lesje geleerd dat als je zo’n lange busrit hebt het verstandig is om tandenborstel en tandpasta in je handtas te doen. Dat kan al zo’n verschil maken qua gevoel.

Tijdens zo’n rit krijg je wel de tijd om na te denken. Je hebt niks anders te doen dan slapen of nadenken. Moet zeggen dat het best wel even fijn was. Doe zoveel indrukken, avonturen en het ontmoeten van nieuwe mensen dat ik bijna geen tijd heb om dit te verwerken.

Ook was het nu zo dat ik weer alleen was, de mannen zijn terug naar Belgiƫ. Ga weer verder trekken, maar voelt nu wel wat anders. Nu heb ik Niels die in Belgiƫ op mij wacht.

Dus het salsa festival, kom dus zaterdagavond laat aan dus ben benieuwd wat het me nog gaat brengen. Vanuit het hostel raden ze me niet aan om alleen op pad te gaan dus dat doe ik dan ook maar niet. Dus eerst maar even relaxen na deze rit.

Nadat ik het thuisfront allemaal op de hoogte had gebracht dat ik goed was aangekomen kwam Nicolaas terug. Nicolaas en zijn vriend hadden we al eerder ontmoet in Palamino en San Gil. Hij ging solo verder net zoals mij dus hebben we afgesproken in Cali. Super leuk als je mensen later nog eens kan terug zien! Dit hostel had Nicolaas aangeraden gekregen van vrienden en het is een geweldig hostel. Er zijn veel vrijwilligers die aanvoelen als een familie, dus gaan we als familie op stap. Ondanks mijn nachtbus ga ik toch mee, eerst naar een salsa club en dan een reguliere club met regeaton. Bij aankomst in de salsa club sta ik er met open mond bij. Dit is zo anders dan wat ik gewend ben, qua snelheid en soepelheid. Zie zoveel plezier in de oogjes van de mensen (jong en oud) dat dit alleen al een genot is. Heb me er zelf wel even aan gewaagd, maar heb moeite met het tempo aanpassen en alle nieuwe pasjes. De volgende club met regeaton gaat me beter af. Wat het meest grappige is dat je in een keer een Nederlands rapnummer voorbij hoort komen tussen alle spaanse nummers. Het dansen is leuk en de Colombianen kunnen zeker dansen, maar merk dat ik moe ben van al het reizen en is het tijd voor mij om naar bed te gaan.

De volgende dag staat er een heerlijk ontbijt voor me klaar en kan zo goed de dag starten. De finale staat vandaag op het programma dus ben zeer benieuwd. Eerst maar even genieten van de vrije tijd en lunch. Voor het eerst een broodje falafel hier, goh daar heb ik echt van genoten. Vervolgens pakken we de taxi naar het stadion waar het salsafestival plaats vind. Het is al aardig druk en de sfeer zit er al goed in. Er is een aardige rij, maar gelukkig kunnen we snel doorlopen. We hebben mooie plekken op de tweede rang met goed zicht op het podium. Gelukkig hoeven we niet lang te wachten en begint het allemaal.

Eerst even een stukje uitleg, er zit namelijk een groot verschil tussen salsa en Cali salsa. Cali salsa doen ze alleen hier en het tempo is ontzettend hoog. Daarnaast hebben ze eigen pasjes en routines. Het is een hele uitdaging om te zien, laat staan zelf zo bewegen (zoals ik gisteravond wel heb ondervonden). Bij Cali sala ga je bijvoorbeeld als basis stap naar de zijkant in plaats van voor naar achter.

Het is een genot om te kijken, maar vaak geloof ik ook niet wat ik zie. Er zit zoveel soepelheid, snelheid en acrobatiek in een beweging dat ik bijna de hele tijd met open mond heb zitten te kijken. Heb me vaak afgevraagd hoe ze dit kunnen doen, simpelweg hoe? Het voelt niet als salsa voor mij, maar het is ontzettend knap wat ze hier een voor een neerzetten. Zo blij dat ik dit heb kunnen mee pakken.

Ook de volgende dag staat het ontbijt weer klaar, toch weer erg fijn. Kan de rest van de dag gebruiken om vooruit te plannen en het boeken van hostels en vluchten. Hier ben ik toch veel tijd aan kwijt en ben blij dat ik er nu tijd voor heb. Zit heerlijk op mijn gemakje in de tuin mijn ding te doen. Vanuit mijn ooghoek zie ik op de tafel naast me dat er een tatoeage wordt gezet. Gewoon in de buitenlucht, ben verbaasd maar blijkbaar kan het allemaal. Een kamergenoot heeft een mooi ontwerp gemaakt en het resultaat is er ook naar. Had alleen niet verwacht dat je het zetten gewoon in de tuin van een hostel in Cali kan doen. Alweer wat geleerd.

Het is zeven uur ’s avonds en tijd voor mij om te vertrekken naar de bus terminal. Er wacht me namelijk opnieuw een nachtbus op mij. Hoop dat het niet koud is, maar ben nu beter voorbereid.

Ilona

***************************************************************************************

Really needed to put in some effort for this salsa festival. Left for Cali yesterday at four o’clock in the afternoon and arrived here after 26 hours. In my hostel they told me it would take 18 hours, but it only took eight hours longer than planned. At the transfer I suffered two hours of delay, where the remainder is no idea. Just know that I actually arrived very relaxed, only had the need for a hot shower. Also my lesson learned that if you have such a long bus ride it is wise to put toothbrush and toothpaste in your handbag. That can make such a difference in feeling.

During such a ride you do get the time to think. You have nothing else to do than sleeping or thinking. Must say that it was pretty nice. Have so many impressions, adventures and meeting new people that I have almost no time to process this.

It was also the case that I was alone again, the men are back to Belgium. Continue my journey, but it feels different now. Now I have Niels who is waiting for me in Belgium.

So the salsa festival, so arrive late Saturday night so I’m curious what it will bring me. From the hostel they do not advise me to go alone, so I listen. So first relax after this ride.

After I had informed people back home that I arrived well, Nicolaas returned. Met Nicolaas and his friend before in Palamino and San Gil. He went solo after San Gil just like me so we agreed to meet in Cali. Super nice if you can see people again later! This hostel had been recommended to Nicolaas by friends and it is a great hostel. There are many volunteers who feel like a family, so we go out as a family. In spite of my night bus, I still go along, first to a salsa club and then a regular club with regeaton. When I arrive at the salsa club I am open to it. This is so different from what I am used to, in terms of speed and flexibility. See so much fun in the eyes of the people (young and old) that this is already a pleasure. I have dared to try it myself, but I have difficulty adjusting to the tempo and all new passes. The next club with regeaton I am better off. The most funny part is that you will hear a Dutch rap song in between all spanish songs. Dancing is fun and the Colombians can definitely dance, but notice that I am tired of traveling and it is time for me to go to bed.

The next day there is a delicious breakfast for me and can start the day so well. The final of the festival is today so I’m very curious. First enjoy the free time and lunch. For the first time a falafel sandwich here, gosh I really enjoyed it. Then we take the taxi to the stadium where the salsa festival takes place. It is already quite busy and the atmosphere is already good. There is a nice row, but luckily we can go through quickly. We have beautiful places on the second rank with a good view of the stage. Fortunately, we do not have to wait long and it all starts.

First a little explanation, there is a big difference between salsa and Cali salsa. They only do Cali salsa here and the pace is incredibly high. In addition, they have their own passes and routines. It is quite a challenge to see, let alone move in the same way (as I experienced last night). For example, at Cali sala you go as a basic step to the side instead of front to back. It is a joy to watch, but often I do not believe what I see. There is so much flexibility, speed and acrobatics in a movement that I have been watching with open mouth almost all the time. Have often wondered how they can do this, simply how? It does not feel like salsa to me, but it is incredibly what they do one by one. So glad that I have been able to see this.

The next day breakfast is ready again, again very nice. Can use the rest of the day to plan ahead and book hostels and flights. It takes a lot of time and am glad that I now have time for it. Is wonderful to do my thing at my leisure in the garden. From the corner of my eye I see on the table next to me that they ink a tat too on my roomie. Just in the open air, I am surprised but apparently it is all possible. He made a beautiful design and the result is amazing. Just did not expect that you could just put it in the garden of a hostel in Cali. Again learned something.

It is seven o’clock in the evening and time for me to leave for the bus terminal. A night bus is waiting for me again. Hope this one is not as cold, but I am better prepared now.

Ilona

Geef een reactie