Mexico – Ciudad de México

Zie eigenlijk met dubbele gevoelens uit naar mijn komst naar Mexico City, aan de ene kant wil ik het wel gezien hebben omdat veel mensen zeggen dat het waard is. Aan de andere kanten hoor ik ook genoeg verhalen dat het geen veilige stad. Ga er met een open vizier in en kijk wel hoever ik kom.

Vanuit Guanajuato hebben we de bus naar Mexico Norte. Ze noemen het een bus, maar dit was de meest luxe busreis ooit die ik me in had kunnen inbeelden. We hebben ons eigen beeldscherm, voetensteun, snackpacket en kunnen bijna 90 graden plat liggen. We komen dus uitgerust aan en dat scheelt, want we komen in spitsuur terecht. Uiteindelijk besluiten we een taxi te nemen in plaats van de metro, omdat we niet op de eerste dag al onze spullen kwijt willen. Het is een super grappig hostel waar we aankomen, tenminste als je de grap ervan inziet wat Hela niet kan. Het hostel bevind zich op de tweede verdieping, en om bij het toilet te komen moet je door de bar en restaurant heen om dit te bereiken. Dag en nacht, ook als er dus mensen in het restaurant/bar zijn. Is weer eens iets anders. De check-in verloopt langzaam en deze meneer heeft nog nooit een Nederlands paspoort in zijn handen gehad. Hij noemt me bij mijn geboorteplaats in plaats van mijn naam, weer eens wat anders! Dan komen we in de slaapzaal en Hela krijgt volgens mij een rolberoerte. Kan dit het beste omschrijven als vier bedden hoog en twaalf bedden in een kleine kamer. Wanneer je op je bed zit kan je niet rechtop zitten en heb je dus het gevoel dat je in een lijkkist ligt. Nu ben ik niet de moeilijkste dus pas me wel aan, het is alleen niet zo praktisch. Weet nu weer waarom ik bij mijn eigen gemaakte hoogslaper er voor had gekozen om de mogelijkheid te hebben om rechtop te kunnen zitten.

Besluiten om het voor nu gewoon even te laten en onze energie steken in het verkennen van de stad. Nou het was voor mij wel even wennen hoor, er waren zoveel mensen op straat. Vond dit allemaal wel een beetje overdreven, maar snap ook wel dat dit Mexico City is en dat hier veel mensen wonen en werken. De volgende dag kom ik er wel achter waarom al die mensen op straat waren, omdat ze net hun loon uitbetaald hadden gekregen. Dit willen ze natuurlijk snel en graag uitgeven, wat de rij bij de bank en de winkels verklaarde.  Eerst maar even een hapje eten en heb nog goed eten tegoed van Hela. Na ons debacle in Guanajuato hadden we elkaar beloofd dat we lekkere sushi gaan zoeken. Dit is snel gevonden, maar dan komt het moeilijke gedeelte, hoe ga je kiezen. Er is zoveel lekkers op de kaart te vinden, maar uiteindelijk lukt het ons om een keus te maken. Het smaakt overheerlijk en wat heb ik dit gemist.

De volgende ochtend wordt ik wakker na een prima nacht, heb niet zoveel nodig om te slapen. Wanneer ik moe ben ga ik liggen en ben ik weg. Blijkt dat Hela een minder prettige nacht achter de rug heeft, ze heeft door een claustrofobisch gevoel niet kunnen slapen. Het is tijd om van hostel te veranderen, want dit gaat ze niet nog twee nachten volhouden. Een ander hostel is zo gevonden, in de tijd dat ze wakker was heeft ze al een alternatief gevonden. Het is twee straten verderop en het is tijd om te vertrekken. Wederom weer op pad, maar dit hostel voelt wel enorm goed aan. Leuke sfeer en er is zelfs een rooftop waar je niet alleen je ontbijt hebt maar ook gewoon de rest van de tijd kan chillen (mocht je dit willen).

Het verder verkennen van de stad staat vervolgens op de planning. Heb het gevoel dat ik in New York ben qua drukte en sfeer ook al ben ik er zelf nog nooit geweest. Een van mijn vriendinnen was tegelijk dat ik in Mexico City was in New York en kon alle foto’s hier gewoon plaatsen. Mis alleen hier de hele grote billboards, maar verder komt het aardig overeen. Het enige wat me hier wel erg opvalt dat ik hier wordt aangestaard en naar me gezwaaid word. Van alle plekken had ik het verwacht maar niet in Mexico stad. Weet dat ik opval met mijn blonde haren, had alleen verwacht dat ze hier wel wat gewend waren. Dit is dus niet het geval, waardoor ik ’s avonds genoodzaakt ben om mijn hoodie te dragen om minder op te vallen.

Een van de laatste uitjes die ik samen met Hela heb gedaan op haar laatste dag is een bezoek brengen aan Teotihuacán. De plek waar je de tempels van de zon en maan kan zien. Op de foto hierboven is de tempel op de achtergrond de tempel van de zon en is de tempel van de maan in mijn zonnebril te zien. We hadden het alleen niet zo goed gekozen om op zondag te gaan, want dan zijn namelijk alle culturele bezienswaardigheden gratis voor Mexicanen. Kortom het was dus druk en enorm heet. Je kan de tempels beklimmen, maar dat hebben we overgelaten aan andere mensen. Wat wel grappig was dat we tijdens de heen en terug lopen naar de bus een escorte hadden van motors. De een nog luider en mooier qua geluid en uiterlijk, wist niet dat Mexicanen zo gek waren op het rijden van motor.

Tijd vliegt als je het naar je zin hebt, en dat geld zeker als je samen met iemand reist. Het is tijd voor Hela om weer terug naar huis te vliegen. Het was leuk om samen te reizen in Mexico en elkaar te hebben leren kennen in Cuba! Het ga je goed en ga zeker ooit een keer op bezoek in Tunesië!

Na dit afscheid is het dus aan mij om weer verder gaan, weer op eigen voetjes staan. Ga eerst maar eens naar het museum van antropologie, omdat dit wordt aangeraden door iedereen. Het is een enorm groot museum, waar je wel dagen kunt rondbrengen. Voel me dan ook aardig overgelopen met informatie bij het verlaten van het museum. Heb veel geleerd, maar het is wel teveel in een keer.

Mexico staat bekend om zijn plezier en fanatisme omtrent worstelen, maar dan wel showworstelen. Dit is niet per definitie mijn ding, maar als je dan in de buurt ben wil ik het ook meemaken. Op naar ‘lucha libre’, een belevenis was het zeker. Het is niet alleen mannen teggen mannen maar ook vrouwen tegen vrouwen, met als bonus een lilliputter die mee doet. Het is soms zo nep dat het grappig is, dus heb wel kunnen lachen. De Mexicanen nemen dit wel heel erg serieus, dus je voelt de aggresiviteit en fanatisme echt in de zaal. Ben blij dat ik ben geweest, maar zal niet snel nog een keer gaan.

Al met al is de stad me erg meegevallen. Tuurlijk zijn er plekken waar je niet heen moet gaan, maar die zijn er overal. Het is een kwestie van goed navraag doen, op je gevoel afgaan en advies van locals niet negeren.

Ook las ik even een rustdag in hier, merk dat ik hier wel behoefte aan heb. Heb namelijk nog geen plan wat ik nu ga doen en merk dat dit me wel bezig houdt. De lijst van dingen die ik wil zien is lang, maar heb nog ruim twee maanden. Tref leuke mensen in het hostel, die alleen maar mijn lijstje langer maken. Dit is een voordeel natuurlijk, maar maakt het kiezen soms wel lastiger. Uiteindelijk heb ik voor mezelf een keuze kunnen maken en mijn vliegtickets zijn geboekt. De bestemming bewaar ik voor de volgende blog!

Ilona

*******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Have double feelings about coming to Mexico City, on the one hand I want to see it because many people say it’s worth it. On the other side, I also hear enough stories that it is not a safe city. Go with an open mind and see for myself how it is.

From Guanajuato we have the bus to Mexico Norte. They call it a bus, but this was the most luxurious bus trip I ever imagined. We have our own monitor, footrest, snacks and it’s almost posibble to lie 90 degrees flat. We arrive well rested and that makes a huge difference, because we end up in rush hour. Eventually we decide to take a taxi instead of the metro, because we do not want to loose all our stuff on the first day. It is a super funny hostel where we arrive, at least if you see the joke, what Hela can’t. The hostel is located on the second floor, and to get to the toilet you have to go through the bar and restaurant to reach it. Day and night, even if there are people in the restaurant/bar. It is something different. The check-in is slow and this gentleman has never seen a Dutch passport in his hands I am guessing. He calls me by the name of my birthplace instead of my name! Then we arrive in the dormitory and Hela gets inmediately ill. The best way to describe the dorm, is four beds high and twelve beds in a small room. When you are sitting on your bed you can not sit up straight and so you have the feeling that you are lying in a coffin. Personally I am pretty flexible so can adjust easily, but it’s just not practical. It reminds me why I chose to have the possibility to sit upright in my own made skybed.

Decide to just leave it for now and put our energy into exploring the city. Well it took me some time get used to it, there were so many people on the street. Found this all a bit exaggerated, but also understand that this is Mexico City and that many people live and work here. The next day I find out that all those people were on the streets, because they had just been paid their wages. They would like to spend it so quickly, which explains the queue at the bank and the stores. First a bite to eat and Hela ows me big time. After our debacle in Guanajuato we promised each other that we would be looking for tasty sushi. This is quickly found, but then the difficult part is how to choose. There are so many choices on the menu, but in the end we managed to make a choice. It tastes delicious and this is what I have been missing.

The next morning I wake up after a good night, do not need much to sleep. When I am tired, I lie down and I am gone. Turns out Hela has had a less pleasant night, who has been unable to sleep due to a claustrophobic feeling. It is time to change hostel, because she can not cope with this for the last two nights. Another hostel has been found, she has already found this in the time she was awake. It is two blocks away and it is time to leave. Again on the road, but this hostel feels really good. Nice atmosphere and there is even a rooftop where you not only have your breakfast but also can chill the rest of the time (if you want to).

Further exploration of the city is then the plan. Feel like I am in New York in terms of crowds and atmosphere even though I have never been there myself. One of my friends was at the same time that I was in Mexico City in New York and could match all the photos here. Only miss the big billboards here, but otherwise it is quite similar. The only thing that strikes me here is that I am stared at here and waved at. Expected it from all places but not in Mexico City. Know that I stand out with my blond hair, only expected that they were used to this. This is not the case, so I’m forced to wear my hoodie in the evening to stand out less.

One of the last things that I have done together with Hela on her last day was to visit Teotihuacán. The place where you can see the temples of the sun and moon. In the photo above the temple in the background is of the sun and the temple of the moon can be seen in my sunglasses. We just did not choose carefully to go on Sunday, because then all cultural attractions are free for Mexicans. In short, it was therefore busy and extremely hot. You can climb the temples, but we have left that to other people. What was funny was that we had an escort of motorcycles during the outward and return to the bus. One by one being louder and more beautiful, did not know that Mexicans were so crazy about driving motor.

Time flies when you have a good time, and that is certainly when you travel with someone. It is time for Hela to fly back home again. It was fun to travel together in Mexico and to get to know each other in Cuba! All the best and we stay in touch and will definitely visit Tunisia once!

After this farewell it is time to go by myself again, to stand on my own feet again. First go to the museum of anthropology, because this is highly recommended by so many people. It is a huge museum, where you can spend days. Feel like I’m too full of information when I am leaving the museum. Have learned a lot, but it is too much at once.

Mexico is known for its fun and fanaticism about wrestling, especially show wrestling. This is not necessarily my thing, but if I am around I would like to experience it. On to ‘lucha libre’, it was certainly an experience. It is not only men against men but also women against women, with as a bonus a lilliputter that participates. It is sometimes so fake that it makes it funny, so I can laugh. The Mexicans take this very seriously, so you really feel the aggressiveness and fanaticism in the room. I’m glad I’ve been, but don’t think I will go again anytime soon.

All in all, the city has gone very well. Of course there are places where you do not have to go, but they are everywhere. It is all about making good inquiries, listening to your gut feeling and never ignore the advice of locals.

Planned also a rest day here, because I notice that I need it. Do not have a plan yet what I’m going to do next and notice that this keeps my mind busy. The list of things I want to see is long, but I have more than two months. Meet nice people in the hostel, who only make my list longer. This is an advantage ofcourse, but sometimes it makes making choices more difficult. In the end I was able to make a choice for myself and my plane tickets were booked. I save the destination for the next blog!

Ilona

Geef een reactie