Mexico – Guanajuato

Het is tijd om een nieuwe provincie aan te doen in Mexico, we hebben een vlucht geboekt van Cancun naar Silao om vervolgens de bus te pakken naar Guanajuato. Dit is een provincie, maar we bezoeken ook hier alleen de hoofdstad met dezelfde naam. Bij aankomst gaan Hela en ik met een lokale bus naar het centrum, op zoek naar ons hostel. Deze stad is enorm knus, veel gekleurde huizen en heeft veel heuvels. Kan hier dus wederom weer helemaal fit worden. Ons hostel is enorm mooi en groot. Het is een groot herenhuis en de kamers zitten op de vierde verdieping, een aardige klim. Wel heeft het hostel een mooi dakterras en het uitzicht is enorm mooi om te zien.

Na aankomst is het tijd om de stad te verkennen en de sfeer te proeven. Ook hebben we aardige trek gekregen van al dit reizen. Nou deze keer hebben we het echt getroffen, we hebben hier het slechste eten én drinken gehad. Op aanraden van de ober hebben we gekozen voor het lokale gerecht en lokaal drankje. Het eten zag eruit als een heerlijke lasagne, maar het smaakte naar iets heel naars. De groenten waren ongekookt met schil, de kaas was koud en de vulling was geen fijne combinatie. Dan denk je dit weg te kunnen drinken met een lekker drankje, nou nee ook geen geluk vandaag. Het is een soort sangaria die smaakt naar alcohol, ga bijna over mijn nek. Deze combinatie van eten en drinken geeft ons beiden een lachaanval en het personeel durft niet eens te vragen of het ons wel gesmaakt heeft. Denk dat ze al vrij snel in de gaten hadden dat het niet goed was. We kunnen dit alleen maar vergeten door te eindigen met een toetje op een andere plek, dat dan weer wel. Ook hier geen geluk, dus houden we voor vandaag maar op met het kopen van eten en drinken. Wel hadden we geluk door getuige te zijn van een huwelijksaanzoek, zag dit al wel aankomen. Het stel was van het diner aan het genieten in een uber luxe restaurant en er lagen al bloemen op de tafel. Ja dan weet ik al wat er gaat komen, en dan komt er ook nog een zes koppig orkest een liedje spelen. Het blijft alleen niet bij een liedje, het zijn er wel een aantal. Je ziet de man steeds meer zenuwachtiger worden. Dan komt er een jongen met een spandoek met daarop de tekst “wil je met me trouwen?”, alleen dan natuurlijk wel in het Spaans. De dame zegt ja en ze geven elkaar een knuffel. Zo dit is even platonisch en had dit totaal niet verwacht. Je ziet hier in Mexico zoveel mensen die open hun liefde voor elkaar verklaren, in Nederland zou je dit klef noemen. Dus valt een huwelijksaanzoek waar de man niet op een knie gaat en ze daarna niet hartstochtelijk kussen toch wel een beetje tegen. Ook hebben we nog onze drieling gevonden, allemaal dezelfde kleur trui aan. Kan bijna geen toeval meer zijn.

De volgende dag start ik mijn dag met yoga, dit heb ik toch wel echt gemist. Zal wel spierpijn hebben, maar heb dit er zeker wel voorover. De les is in het Spaans, maar gelukkig ken ik de houdingen wel want die veranderen gelukkig niet. Dit zal ik toch echt vaker moeten gaan doen, want dit voelt goed. Na deze intensieve maar onstpannende sessie gaan we samen met onze kamergenoot een Japanner Yukki ontbijten. Lekker en goed ontbijt gehad en dan gaan we de stad verder verkennen. Dit doen we te voet, wat ik zelfs ook het fijnst vind. Dan zie je toch het meest. We hebben zelfs de universiteit bezocht en komen toevallig terecht op een kunstmarkt. We zien de kunstenaars aan het werk en dat is toch wel heel magisch om te zien wat sommige mensen met hun handen kunnen creëren. De volgende stop is de souvenirsmarkt, hier kunnen we mooi inspiratie opdoen van de dingen die we nog willen hebben. Uiteindelijk hebben we niks gekocht, maar wel een leuke belevenis deze markt. Heb mezelf voorgenomen om één souvenir per land mee te nemen en tot nu toe gaat dat goed. We nemen achteraf gezien de moeilijkste route naar boven om een mooi uitzicht te hebben over de stad. Nu was dit het wel waard, maar heb het wel gevoeld. Heb al zo´n moeite met trappen en mijn astma, maar het is een goeie training. Het uitzicht was wel echt de moeite waard, wat een kleurvolle stad. Nu is Hela wel vaker van het nemen van moeilijke routes of het lopen van dezelfde routes. We zijn er in geslaagd om deze dag vier keer langs dezelfde plaats te gaan, wat helemaal niet nodig was. We sluiten deze dag af met een salsa les, en dit was echt super leuk om te doen. Heb nu echt geleerd wat het verschil is tussen de manier van bewegen tussen de Europese en Latijns Amerikaanse salsa. Super leuk om met verschillende mensen te dansen en nieuwe passen aangeleerd te krijgen.

De volgende dag is het alweer tijd om te gaan, wat heb ik genoten van deze stad. Eindelijk weg van het massatourisme in het Yucatan gebied. Frisse lucht, omdat het hier ook wat kouder is, en een koloniaal uiterlijk van de stad. Ook zijn de mensen hier een stuk behulpzamer, misschien ook omdat het een studentenstad is, wie zal het zeggen.

Ilona

*************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

It is time to enter a new province in Mexico, we booked a flight from Cancun to Silao and then took the bus to Guanajuato. This is a province, but we also only visit the capital with the same name here. On arrival Hela and I take a local bus to the center, looking for our hostel. This city is very cozy, many colored houses and has many hills. So here again I can become completely fit again. Our hostel is very nice and big. It is a large mansion and the rooms are on the fourth floor, a nice climb. However, the hostel has a beautiful roof terrace and the view is very nice to see.

After arrival it is time to explore the city and taste the atmosphere. We also got a nice appetite from all this traveling. Well this time we really a winner, we’ve had the worst food and drinks here. On the advice of the waiter we have chosen the local dish and local drink. The food looked like a delicious lasagna, but it tasted like something really bad. The vegetables were uncooked with peel, the cheese was cold and the filling was not a great combination. Then you think you can drink this all away with a nice drink, well no luck today. It is a kind of sangaria that tastes like alcohol, almost have to trow up. This combination of food and drink gives us both a laugh attack and the staff does not even dare to ask if we liked it. Think they were already pretty quickly aware that it was not good. We can only forget this by ending with a dessert in a different place. Here too, no luck, so for today we stop buying food and drinks. However, we were lucky to witness a marriage proposal, saw this already coming from outfar. The couple was enjoying dinner in an extremly luxurious restaurant and there were already flowers on the table. Yes, then I already know what’s coming, there was also a six-headed orchestra playing songs. It just does not end with one song, there are a few. Can tell that the man is becoming more and more nervous. Then a boy comes with a banner with the text “Do you want to marry me?”, ofcourse in Spanish. The lady says yes and they give each other a hug. This is just really platonic and did not expect this at all. You see so many people here in Mexico who openly declare their love for each other, in the Netherlands you would say “get a room”. This marriage proposal where the man does not go on one knee and then not a passionately kiss is pretty dissapointing. We also found our triplet, all wearing the same colour sweater. Can hardly be a coincidence anymore.

The next day I start my day with yoga, didn’t know I missed this that much. Will be having muscle pain, but it’s certainly worth it. The lesson is in Spanish, but luckily I know the postures because they do not change. I will have to do this more often, because this feels good. After this intensive but relaxing session we will have breakfast with our Japanese  roommate Yukki. Had a nice and good breakfast and then we will explore the city further. We do this on foot, which I like the most. Then you see the most. We even visited the university and happen to visit an art market. We see the artists at work and that is very magical to see what some people can create with their hands. The next stop is the souvenir market, here we can get nice inspiration from the things we still want. In the end we did not buy anything, but a nice experience at this market. Have decided for myself to bring one souvenir per country and so far that goes well. We take the hardest route upwards in hindsight to have a nice view over the city. Now this was worth it, but I did feel it. Have such trouble with stairs and my asthma, but it is a good workout. The view was really worth it, what a colorful city. Hela is now more likely to take difficult routes and we often end up walking the same routes all over again. We managed to go four times the same way this day, which was not necessary at all. We close this day with a salsa lesson, and this was really fun to do. Have really learned what the difference is between the way of moving between European and Latin American salsa. Super fun to dance with different people and learning a new routine.

The next day is already time to go, what have I enjoyed this city. Finally away from mass tourism in the Yucatan area. Fresh air, because here it is also colder, a colonial appearance of the city. The people here are also a lot more helpful, maybe also because it is a student city, who knows?

Ilona

Geef een reactie