Mexico – Merida

De reis naar Merida is goed verlopen al heb ik nog steeds koorts. Wat zal ik blij zijn als we op onze bestemming aankomen. Besluiten om te lopen, want het is inmiddels ’s avonds laat. Toch valt het niet mee als je niet fit bent, maar ga gewoon stug doorzetten. Geen keus ik wil gewoon aankomen en slapen. We komen aan en het hostel ziet er goed uit. Ook al ben ik niet fit wel ben ik scherp genoeg om te zien dat het niet helemaal netjes verloopt met de borg. We betalen dubbel maar het staat niet beschreven. We gaan eerst maar even bijkomen en klaar maken voor het eten. Voor het eerst in 5 weken heb ik een warme douche, goh dat is een genot en al helemaal nu. Kan zo enorm genieten van de kleine dingen en dit is er zeker eentje. Na het eten snel op bed en hopen dat ik me snel beter voel.

De volgende ochtend krijgen we van de manager te horen dat het inderdaad niet helemaal goed verlopen is met de borg. Had ik toch gelijk en ben ik niet gek (misschien maar een beetje). Na de eerste nacht hier besluiten we om een dag langer te gaan blijven. De stad is geweldig en we hebben niet genoeg tijd om alles te kunnen doen. We beginnen vandaag de dag met een bezoek aan Uxmal, dit dorp heeft ook Maya ruïnes die we graag willen bekijken. Het halen van de bus mag zeker niet vandaag, want diegene die we wilden halen hebben we gemist op vier minuten. Dit, terwijl we al bij het busstation waren alleen gaf de beveiliging aan dat we niet goed zaten…. Na om hebben gelopen en vele omstanders gevraagd te hebben zijn we weer terug op dezelfde plek. Met als conclusie dat je zelfs de beveiliging niet kan vertrouwen als het komt op het vragen van routeaanwijzingen. De volgende bus gaat over 2 uur dus we besluiten de stad in te gaan en wat rond te struinen. Blijken dat we toch wat verder af zijn dan gedacht en moeten heel snel de taxi hebben die ons rápidao rápido naar hetzelfde busstation brengt waar we nog 2 minuten speling over houden. Jeetje, ben er klaar mee, helemaal doorweekt in het zweet en heb het bloedje heet. We kunnen gelukkig even bijkomen in de bus want het duurt ongeveer 1,5 uur. Bij aankomst is het zo warm, maar ja dat krijg je ook als je op het heetst van de dag gaat. Nu we er toch zijn, moeten we wel doorzetten natuurlijk. We gaan als een malle door het complex heen om foto’s te maken. Één vanwege de hitte en de andere is dat we niet goed weten hoe groot het complex is. Uiteindelijk belanden we op een mooit punt die zicht heeft op de grote ruïne en kunnen we even op adem komen. Ons energielevel begint aardig te dalen en we rusten uit. We willen nog een fotoshoot doen als de beveiliging met zijn fluit begint te blazen. Het park gaat dicht, hebben wij weer… Zijn we er eindelijk gaat het dicht, met lichte tegenzin vertrekken we naar de uitgang. Nu is het wachten op de bus terug, we weten waar hij stopt alleen niet wanneer. Hela is haar hoop al kwijt, maar ik heb vertrouwen en ja hoor de bus komt daadwerkelijk. In de bus val ik al snel in slaap, ben kapot. Als we teruglopen naar het hostel komen we in een enorme regenbui terecht. We gaan schuilen bij de bakkerij en halen alvast ons ontbijt voor morgen. Na een warme douche gaan we nog een hapje eten bij een hipster markt. Een grote ruimte met tien verschillende eetgelegenheden en picknick tafels in het midden. Een lekkere burger genomen en ga vast en zeker zonder koorts een goede nacht tegemoet.

Opstaan is nooit leuk als het een moeten is. De tijden voor het ontbijt zijn enorm vroeg en voel me nog steeds niet goed. Gelukkig doet het eten me goed en kan ik de dag starten. Besluiten om met de collectivo naar de cenotes van Santa Barbara te gaan. Een cenote is een natuurlijke kloof die is ontstaan is doordat het plafond van de grot is ineen gestort. De cenotes worden door de Maya bevolking als heilig beschouwd, want het was de enige toegang to water. Het duurt even voordat de collectivo vol is, maar onze chauffeur heeft goede muziek, realiseer me meer en meer dat ik enorm gehecht ben aan goede muziek. In Santa Barbara zijn er drie cenotes en ze worden steeds mooier en mooier. Wel is het water enorm koud, wat natuurlijk harstikkende logisch is.

De volgende ochtend gaan we met een stadswandeling mee. We lopen door het centrum en komen op bijzondere plekken en leuke weetjes te weten. We hebben nog geen vaste plannen dus besluiten we een rondje langs de autoverhuurders te doen, nou je schrikt je rot als je deze wilt huren voor een paar dagen. Over op plan B, met de bus naar de volgende bestemming en hier maar kijken. Zo gezegd zo gedaan!

Ilona

Ps. vanaf nu zal ik proberen elke keer meer foto´s op Instagram te posten van een bestemming. Die kunnen dan te zien zijn door op dezelfde foto als boven het bericht te klikken onder het kopje ´Instagram´.

Ps2. Je kan je nog steeds inschrijven voor de nieuwsbrief om als eerste op de hoogte zijn van mijn nieuwe avonturen. Klik hier om je in te schrijven!

**************************************************************************************************************************************************************************************************************

The trip to Merida went well although I still have a fever. How happy I will be when we arrive at our destination. Decided to walk, because it is late at night. Still, it is not easy if you are not fit, but I am just going to suck it up for now. No choice, just want to arrive and sleep. We arrive and the hostel looks good. Even though I am not fit, I am still sharp enough to see that it is not quite going well with the deposit. We pay double but it is not described. We first take a rest and prepare ourselves to get some food. For the first time in 5 weeks I have a hot shower, gosh that is a pleasure and especially now. Can enjoy the small things so much and this is certainly one. After eating quickly in bed and hope that I feel better soon.

The next morning we get to hear from the manager that it was indeed not quite right with the deposit. Was right and I’m not crazy (maybe only a little bit). After the first night here we decide to stay a day longer. The city is great and we do not have enough time to do everything. We start today with a visit to Uxmal, this village also has Maya ruins. It feels like were not allowed to catch our bus today, because we missed the one we wanted by four minutes. This, while we were already at the station, but the security indicated that we were not at the right place… After having walked around and asked many others we came back to the same place. Now having learned that you can not even trust security when it comes to requesting route instructions. The next bus is going in 2 hours so we decided to go into the city and wander around. It turns out that we are a bit further away than we thought and should be very quickly a taxi that brings us rápido rápido to the busstation where we have 2 minutes left. Gosh, am done with it, completely soaked in sweat and it’s bloody hot. We can happily recover in the bus because it takes about 1.5 hours. On arrival it is so hot, but logically when you go in the heat of the day. Now that we are there, we must of course continue. We go through the complex like crazy to take pictures. One because of the heat and the other is that we do not know how big the complex is. Eventually we end up at a beautiful point that has a view of the big ruin and we can catch our breath. Our energy level is beginning to drop and we are resting. We want to do another photo shoot when the security starts blowing with his flute. The park closes, just unlucky… We finally made it and now they are closing, we reluctantly leave for the exit. Now waiting for the bus back, we know where it stops only not when. Hela has lost her hope, but I have faith and yes the bus is actually coming. In the bus I quickly fall asleep, I’m done for today. When we walk back to the hostel we end up in a huge rain shower. We take shelter at the bakery and get our breakfast for tomorrow. After a warm shower we go for a bite to eat at a hipster market. A large space with ten different eateries and picnic tables in the middle. A good burger and certainly a good night without having a fever.

Getting up is never fun when it’s a must. The times for breakfast are very early and still do not feel good. Fortunately, the food is good and I can start the day. Decide to go with the collectivo to the cenotes of Santa Barbara. A cenote is a natural gap that has been created during the collapse of the ceiling of a cave. The cenotes are considered sacred by the Maya people, because it was their only access to water. It takes a while before the collectivo is full, but our driver has good music, realize more and more that I am very attached to good music. In Santa Barbara there are three cenotes and they are getting nicer and more beautiful. However, the water is extremely cold, which of course is very logic.

The next morning we go with a city walking tour. We walk through the center and come to special places and get to know fun facts. We do not have any fixed plans yet so we decided to take a tour to the car rental companies. We got scared by the amount they ask to rent a car for a few days. Going for plan B, with the bus to the next destination and just have a look here. So off we go!

Ilona

Ps. From now on I will try to post more photos on Instagram every time from a destination. These can then be seen by clicking on the same photo as above the message under the heading ‘Instagram’.

Ps2. You can still register for the newsletter to be the first to know about my new adventures. Click here to sign up!

Geef een reactie