Mexico – Tulum

Na een korte vlucht van 1,5 uur kom ik aan op Cancun. De feest plek voor de Amerikanen die vooral bekend is met spring break, een week vakantie met daarin alles wat je kan verzinnen (waaronder veel drank en drugs). Niet echt wat klinkt als een plek waarin ik me ga vermaken, dus heb gelijk naar een alternatief gezocht. Ga de bus pakken naar Tulum, hier wacht Lieke me op. Zij is de nicht van één van beste vriendinnen en woont hier al 7 jaar. Logeer in haar oude huis en ga me hier de komende twee weken zeker niet vervelen.

Doordat Lieke hier al een hele tijd woont heeft ze de wereld aan contacten en doe en ervaar dingen die ik nog nooit eerder heb gedaan. Zo heb ik een flamenco dansles meegedaan, heel wat anders dan ik gewend was maar enorm leuk om te doen. De danslerares is rond de 70 jaar oud, maar danst met zoveeel precisie en passie. Het eerste wat ze me vertelde toen ik binnenkwam dat ik de verkeerde schoenen aanhad. Zo gepasioneerd is ze dat ze je het zo graag goed wil laten doen en ja daar passen sneakers niet echt tussen. Toch mocht ik mee doen en heb ik er veel van opgepikt.
Zo heb ik ook de eerste cursusdag meegedaan over holistische massage die Liik’il is gegeven. Uitermate leerzaam en vond het jammer dat ik de cursus niet kon afmaken.

Ook heb ik met de lokalen gedanst in hotel Zebra op het strand van Tulum, enorm leuk om met verschillende mannen salsa te dansen. Zoals eerder aangegeven is het ritme anders en daar kan ik me aardig aan aanpassen inmiddels. Toch is het elke keer wennen met welke man je aan het dansen bent, kan hij goed leiden dan heb ik de tijd van mijn leven en anders hoop ik snel dat het nummer snel is afgelopen…

Een van mijn doelen is wanneer is langer ergens verblijf is het oppakken van een specifieke activiteit. In Tulum heb ik Spaanse les gehad om ervoor te zorgen dat ik me kan redden met de basis. Met handen en voeten kom ik een heel eind,  maar mis het contact met de mensen hier. Ben nogal nieuwsgierig aangelegd en wil graag weten hoe ze zijn opgegroeid, en ga zo maar door. Zover ben ik nog niet, maar heb in ieder geval een begin gemaakt. Nu is het een kwestie van blijven oefenen en elke kans pakken om te kunnen praten met de lokale mensen.

De verplichtingen van mijn Spaanse les zijn achter de rug en is het tijd dat mijn vriendinnetje die ik heb leren kennen in Havana mij komt opzoeken in Tulum. Hela is net een paar dagen in Mexico en samen gaan we verder reizen. Nu is ook voor mij de tijd om de toerist uit te hangen. De voorgaande tijd in Tulum was ik voornamelijk met de lokalen op pad en bewaarde ik de toeristische attracties voor ons samen.

Een probleem waar bijna de hele kustlijn van Mexico en andere landen last van hebben is zeewier. Dan hebben we het niet over een kleine hoeveelheid, maar over veel. Je ziet dus niemand zwemmen en de kleur van het water is niet meer helder zoals je op foto’s van voorgaande jaren. Vind het jammer dat dit het geval is, had het liefst willen zwemmen en genieten van het strand. Het maakt me ook nog honger, want zeewier maakt dat ik trek krijg in sushi.

Dit probleem is te vermijden door naar een lagoon te gaan, waar de mangroven het water fris en helder houden. Er is een dichtbij Tulum en ik ben er zelfs twee keer geweest. Het is er zo sereen en erg mooi dat ik hier voor altijd wil blijven. Een van de keren dat ik er was kreeg ik van Liik’il een janzu water massage. Kende dit niet en wilde het gewoon proberen, je leeft maar een keer! Ben er open in gegaan en heb het over me heen laten komen. Ik zeg je een ding dit was wow, heb er geen woorden voor. Voel me zo relaxed en spanning die in mijn lichaam zat is helemaal weg. Wow, echt wow. Het enige jammere is dat mijn gezicht veranderd is naar de kleur van een tomaat. Het is het enige wat de hele tijd boven water is en om de lagoon te beschermen is zonnebrand niet toegestaan. Nu weet ik absoluut hoe schadelijk verbranden is voor je huid, maar ja kan hier al niks meer aan doen.

In Tulum bevinden Maya tempels of overblijfselen ervan aan het strand. Samen met Hela hebben we onze fiets gepakt en zijn we erna gegaan. De tempels/overblijfselen zijn er mooi, en fotogeniek. Volgens mij hebben we wel 100 springfoto’s gemaakt (zie op Instagram het resultaat). Na dit stukje cultuur gaan we overstappen op avontuur. We gaan snorkelen en hopelijk gaan we ook wat zien. Er wordt bij verkoop natuurlijk van alles beloofd, maar eerst zien en dan geloven. Kan je vertellen dat ik naast de vele verschillende vissen drie verschillende schilpadden heb gezien. Zo tof, ze zijn zo dichtbij en zo snel. Wat een gave ervaring!

Ook zijn we een dag naar Coba geweest. Al was het wel een uitdaging om er te komen. Door de hitte hadden we bedacht dat we vroeg wilden gaan en met de collectivo. Dit is een witte personen bus, die je dus deelt met 10 personen. Heel Tulum door gefietst om de plek van vertrek te vinden, om vervolgens tot de conclusie te komen dat we niet met de collectivo gaan. Het gaan met collectivo is 80 pesos en met de bus is het 55, dus snel weer met de fiets naar het station. Er gaat namelijk maar één bus heen en terug. Gelukkig was er nog plek voor ons en mochten we mee. We moesten alleen nog even wachten en toen kwam het water met bakken uit de lucht! Al snel stonden de straten blank en iedereen wilde schuilen. Zitten we dan in onze korte broek… Wat nu? Het enige wat we kunnen doen is duimen voor goed weer. Bij aankomst in Coba was dit ook het geval, het geluk is aan ons zijde. Coba staat bekend om zijn Maya tempels die je nog mag beklimmen. Het ligt in de jungle en het is er zo sereen. We zijn helemaal naar boven gegaan en het uitzicht was fantastisch! (zie foto’s op Instagram)

Samen met Hela zijn we ook nog met de lokalen op stap geweest. We hebben eerst salsa gedanst en dit keer was het in de stad zelf en niet op het strand. Een van de heren was zo gek op het mij laten maken van rondjes, dat als ik er aan terug denk weer dronken ben. De avond hebben we afgesloten in een bar waar volgens de geleerden de beste muziek van Tulum draaien. Nou dit viel even tegen, alleen maar oude muziek uit de jaren 90. Mis echt de goede muziek uit Cuba, merk dat ik namelijk echt goede muziek nodig heb om te kunnen dansen.

Afscheid genomen van Lieke en haar bedankt voor de gastvrijheid en alle belevenissen samen. Het is erg fijn om te zien als een persoon zo op haar plek zit, kan daar enorm van genieten.

Ilona

Ps. op Instagram (rechts van de pagina heb ik meerdere foto’s geplaatst)

*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************

After a short flight of 1.5 hours I arrive at Cancun. The party place for the Americans who is best known for spring break, a week’s holiday with everything you can think off (including a lot of drinks and drugs). Not really what sounds like a place where I am going to entertain myself, so I immediately looked for an alternative. Will get on the bus to Tulum, where Lieke will be waiting for me. She is the niece of one of my best friends and has lived here for 7 years. Stay in her old house and I am sure i don’t get bored here for the next two weeks.

Lieke has been living here for a long time, so she has so many contacts which results in doing and experiencing things that I have never done before. For example, I participated in a flamenco dance class, a totally different dance then what I am used to but very nice to do. The dance teacher is around 70 years old, but dances with so much precision and passion. The first thing she told me when I came in, was that I was wearing the wrong shoes. She is so passionate that she wants you to do it well and yes sneakers fit don’t fit in that picture. Yet I was allowed to participate and I picked up a lot.
I also participated in the first day of the course about holistic massage given by Liik’il. Extremely instructive and was sorry that I could not complete the course.
Danced with the locals in hotel Zebra on the beach of Tulum, which was a very nice location to dance salsa here. As mentioned earlier, the rhythm is different and I can adjust to that now. Still, every time you need to get used to the man you’re dancing with. When he can lead well then I have the time of my life and otherwise I hope soon that the song has ended quickly…

One of my goals is when is staying longer somewhere is picking up a specific activity. In Tulum I took Spanish lessons to ensure that I can do the basics. With hands and feet I come a long way, but miss the contact with the people here. I am curious and would like to know how they grew up, and so on. Currently I am not that far yet, but at least I have made a start. Now it is a matter of continuing to practice and taking every opportunity to talk with the local people.

The obligations of my Spanish lesson are behind me and it is time that my girlfriend who I met in Havana comes to visit me in Tulum. Hela is just a few days in Mexico and together we continue our travels. Now is also the time for me to act as a tourist. The time that I spend in Tulum on my one was mainly focused on studying and saved the tourist attractions for the both of us.

A problem that affects almost the entire coastline of Mexico and other countries is seaweed. We are not talking about a small amount, but a lot. No one is swimming and the color of the water is not clear as seen on photos from previous years. It is unfortunate for me in this case, would have liked to swim and enjoy the beach. It also makes me hungry, because seaweed makes me want to eat sushi.

This problem can be avoided by going to a lagoon, where the mangroves keep the water fresh and clear. There is a close Tulum and I have even been there twice. It is so serene and beautiful that I want to stay here forever. One of the times I was there I got a janzu water massage from Liik’il. Have never heard about this, but just wanted to try, you only live once! Going in with an open mind and let it be. Can tell you one thing this was wow, have no words for it. Feel so relaxed and all the tension that was in my body is completely gone. Wow, really wow. The only sad thing is that my face has changed to the color of a tomato. It is the only thing that is above water all the time and to protect the lagoon suncream is not allowed. Now I am absolutey aware how harmful burning is for your skin, but can not do anything about it anymore.

Tulum has Maya temples/remains of them on the beach. Together with Hela we took our bike and we went to visit. The temples / remains are beautiful and photogenic. Think that we have made 100 spring photos (see the result on Instagram). After the culture part we switched to adventure. We are going snorkeling and hopefully we will be able to see something. Of course, everything is promised when selling, but first see and then believe. Can tell that I saw three different turtles next to the many different fish. So cool, they are so close and so fast. What a cool experience!

We also went to Coba for a day. Even though it was a challenge to get there. The heat made us wanted to go early in the morning and to go there by collectivo. This is a white small bus, which you share with 10 people. Cycled all the way through Tulum to find the place of departure, when we finally arrived we came to the conclusion that we are not going with the collectivo. Going with collectivo is 80 pesos and with the bus it is 55, so we go quickly back to the station by bike. There is only one bus going back and forth. Luckily there was still room for us and we were allowed to join. We only had to wait a bit and then the water came out of the air pouring! Soon the streets were flooded and everyone wanted to shelter. We are in our shorts… what now? The only thing we can do is to hope for good weather. On arrival in Coba this was the case, happiness is on our side. Coba is known for its Mayan temples that you can still climb. It is in the jungle and it is so serene. We went all the way up and the view was fantastic! (see photos on Instagram)

Together with Hela we also went out with the locals. We first danced salsa and this time it was in the city itself and not on the beach. One of the gentlemen was so keen on letting me make turns, that when I think back to it, I’m drunk again. We ended the evening in a bar where according to the locals the best music of Tulum is played. Well this was disappointing, just old music from the 90s. Do miss the good music from Cuba, notice that I really need good music to dance.

Said goodbye to Lieke and thanked her for the hospitality and all the experiences together. It is very nice to see if a person is so in place, can enjoy it to the fullest.

Ilona

Ps. Posted more pictures on Instagram (see the right side of the page)

Geef een reactie